Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Law  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η ιστορική πορεία και εξέλιξή τους με φόντο την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
Τίτλος:The European Parliament and European Commision: its history and evolution against the backdrop of European Integration.
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζυμπουνέλη, Δανιέλα- Ειρήνη, N.
Επιβλέπων:Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Μαρία-Νέδα Α.
Θέματα:Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
European Parliament
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Commission
Keywords:Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Ιστορία, Συνεργασία.
European Parliament, Commission, History, Collaboration.
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:«Ευρώπη δεν θα γίνει με μιας, ούτε μέσα σε ένα συνολικό οικοδόμημα. Θα γίνει με συγκεκριμένα βήματα που θα δημιουργήσουν πρώτα πραγματική αλληλεγγύη». Ρόμπερτ Σούμαν, 1950 Από τα ιστορικά αυτά λόγια του ανθρώπου που αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, γίνεται κατανοητό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εύκολο εγχείρημα ήταν και ούτε έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Αντιθέτως χρειάστηκε πολύ προσπάθεια, θέληση, ελπίδα από τη μεριά, όχι μόνο των κρατών, άλλα και των λαών να ξεπεράσουν τον φρικτό εφιάλτη δύο παγκοσμίων πολέμων και να κοιτάξουν και πάλι μπροστά. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ξεκίνησε ύστερα από το πέρας του Β Παγκοσμίου πολέμου και συνεχίζεται έως σήμερα, μέχρι που η δύναμη και η ουσία της Ένωσης δεν θα μετράται από τον αριθμό των κρατών μελών άλλα κατά το πόσο θα βρίσκεται στη συνείδηση και στην αντίληψη του πολίτη. Στη παρούσα εργασία αναλύεται η εξελεγκτική πορεία, ιστορική-θεσμική, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με φόντο την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εισαγωγικό πλαίσιο, και το πώς εξελίχθηκε, από αναφορές σε συγγραφικές δραστηριότητες, καταχρηστικό όραμα φιλόδοξων ηγετών (Ναπολέων, Χίτλερ) σε ελπίδα για μια νέα ειρηνική αρχή που οδήγησε στη πρώτη ευρωπαϊκή κοινότητα 6 κρατών μελών και σήμερα σε μια ισχυρή Ένωση 28 κρατών μελών με δυναμική παρουσία και επιρροή στα διεθνή δρώμενα. Στο δεύτερο κεφαλαίο, ως θεωρητικά αναγκαίο, συνοπτικά περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, τα όργανα που το αποτελούν, καθώς και το ρόλο τους, ακριβώς όπως το ορίζουν οι Συνθήκες. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αντίστοιχα αναλύεται η θεσμική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ιστορικό πλαίσιο, η θέση που έχουν στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης, ο ρόλος τους, οι αρμοδιότητες τους, η συνεργασία τους σε σημαντικότατους τομείς όπως αυτός της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας, από τη Συνθήκη των Παρισίων μέχρι και τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη θεσμική εξέλιξη και πρόοδο των θεσμικών αυτών οργάνων, βήμα-βήμα, μέσω των διαδοχικών συνθηκών, και το ρόλο που ασκούν όχι μόνο εντός των συνόρων της Ένωσης άλλα και σε τρίτα κράτη της Ευρώπης και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Abstract:"Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. " Robert Schumann , 1950 From the historic words of the man who was one of the key figures in modern European history , it is understood that the European Union was not an easy task and nor was achieved in a single day. Instead it took tremendous effort , desire , hope , not only from the side of government but also from the people to overcome the horrible nightmare of two World Wars and to look ahead again . The process of European integration began after the end of World War II and continues to this day , henceforth the strength and consistency of the Union is not measured by the number of Member States but by the perception and understanding that citizens have and share about the Union. This study analyses the auditing, historical – institutional progress of the European Parliament and the European Commission, taking into consideration the evolution of the European integration process. The first chapter outlines the history of the European Union, at an introductory framework, and its evolution with relevant literary references, citation of the abusive and ambitious vision of leaders (Napoleon , Hitler )and leading to the hope for a peaceful new beginning that led to the first European Community of Six Member States. Finally, the end result of the integration of a strong Union of 28 Member States with a dynamic presence and influence in international affairs. The second chapter describes the institutional framework of the Union, the institutions that comprise it, and their role as outlined by the Treaties. The third and fourth chapters respectively analyse the institutional evolution of the European Parliament and the European Commission in a historical context, their position in the Union's institutional system, their role, their responsibilities, and their cooperation in key areas such as the European legislative procedure from the Treaty of Paris to the Treaty of Lisbon. The purpose of this course paper is to present step by step the institutional development and progress of the aforementioned institutions through successive treaties , and the role that they exercise not only within the borders of the Union and other European countries but also internationally.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-92
 
 
Archives to this Item
Archive Type
9PMS_DIK_EUR_ENO_ZibouneliDa.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University