Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Υπερεθνικές μορφές εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τίτλος:Supranational corporate forms within the European Union law frame: advantages and disadvantages
Κύρια Υπευθυνότητα:Σκουλέλη, Μαρία Ε.
Επιβλέπων:Μενγκ-Παπαντώνη, Μαρία
Θέματα:
Keywords:Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία, ο ρόλος των εργαζομένων
Societas Europaea/European Company, European Economic Interest Grouping, Societas Cooperativa Europaea/European Cooperative Society, Societas Privata Europaea/European Private Company, the involvement of employees
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των εταιρικών μορφών που μέχρι σήμερα έχουν θεσπισθεί από τα ενωσιακά όργανα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενοποίησης του εταιρικού δικαίου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα τέσσερα ευρωπαϊκώς θεσμοθετημένα είδη εταιρειών: η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία. Η διάρθρωση της εργασίας ακολουθεί σαφή τρόπο διαχωρισμού κάθε εταιρικής μορφής, αφού κάθε κεφάλαιο εξετάζει από μία εταιρική μορφή. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το θέμα της εργασίας περιλαμβάνει και παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε τύπου εταιρείας, εκτός της ρητής αναφοράς σε αυτά (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει σε διάσπαρτα σημεία της παρούσης εργασίας μια προσπάθεια από την γράφουσα για την σύγκριση μεταξύ των εξεταζόμενων εταιρικών μορφών, ώστε να καταστούν πιο ξεκάθαρες οι διαφορές μεταξύ των εταιρικών τύπων καθώς και η δικαιολογητική βάση/ανάγκη θέσπισής τους. Την βασικότερη πηγή για την συγγραφή της εργασίας απετέλεσαν τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα. Καθόλου τυχαία ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε την μορφή του κανονισμού και της οδηγίας για να θεσπίσει τις προαναφερόμενες υπερεθνικές μορφές εταιρειών, επιθυμώντας όπως είναι πασιφανές τον ανώτατο βαθμό ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων αυτών στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Μέσα από την ανάλυση των εταιρικών μορφών και όπου αυτό κρίθηκε ενδιαφέρον, παρουσιάζονται ταυτόχρονα και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές επηρέασαν την επίτευξη ομοφωνίας για την ψήφιση των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων καθώς και τον χρόνο υιοθέτησης αυτών (υπενθυμίζεται ότι ακόμα και μετά την ψήφιση των ενωσιακών κανόνων, τα κράτη μέλη καθυστερούσαν σημαντικά την ενσωμάτωση αυτών στο εθνικό τους δίκαιο). Κύριο σημείο τριβής κατά τις διαπραγματεύσεις των νομοθετημάτων αυτών υπήρξε ο ενισχυμένος ρόλος των εργαζομένων σε δύο από τις εταιρικές μορφές (ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία), γι’ αυτό άλλωστε και οι σχετικές ρυθμίσεις εντάχθηκαν εν τέλει σε οδηγίες και όχι σε κανονισμούς. Τέλος, για την διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας ως προς την απήχηση που μέχρι σήμερα έχουν τα συγκεκριμένα είδη εταιρικών μορφών στον ευρωπαϊκό χώρο, σημαντικά υπήρξαν τα στοιχεία που αντλήθηκαν από δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου και κυρίως από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικοί αρμόδιοι φορείς. Για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί στο Παράρτημα της εργασίας σχετικοί Πίνακες παρουσίασης επισήμων στοιχείων, μορφοποιώντας ουσιαστικά όσα παρουσιάζονται συμπερασματικά στον Επίλογο της παρούσης εργασίας.
Abstract:In the present dissertation a brief description of the supranational corporate forms adopted by the European Union’s legislative institutions is attempted. These corporate forms contribute to the effort of harmonization of company law among Member States. More specifically, the four types of companies based on European legislation are briefly presented: the European Company, the European Economic Interest Grouping, the European Cooperative Society and the European Private Company. The structure of the dissertation is clear, as each chapter examines a corporate form. However, considering that the subject of the dissertation includes a reference of the advantages and disadvantages of each corporate type, apart from the explicit reference to them (advantages and disadvantages) at the end of each chapter, the reader can identify at scattered points of the present study, the writer’s attempt to make comparisons between the examined company forms in order to distinct the differences between them and indicate the justification behind their adoption. The main source for writing this paper were the European legal acts. The European legislator did not choose the form of regulations and directives to adopt the aforementioned forms of supranational companies accidentally but in order to make obvious that the maximum extent of harmonization into the members’ national laws is needed. Through the analysis of corporate forms and wherever was considered interesting by the writer, the socio-political conditions prevailing within the European Union are also presented, as they affected the consensus needed for the adoption as well as the delay of the time of integration (as even after the adoption of EU rules, Member States have significantly delayed their incorporation into national law). Main sharp point during the negotiations of these legal acts had been the enhanced role of employees in two types of company (European Company, European Cooperative Society), that is why the relevant adjustments were ultimately incorporated into directives rather than regulations. Finally, in order to form a more comprehensive image regarding the impact each kind of company has in Europe, there have been important elements extracted from reports found in the European press and mainly extracted from the statistics published by the European Commission and national competent bodies. Therefore an Annex consisting of relevant Tables with official data has been added in the present dissertation, formatting in numbers what is presented in the Epilogue of this paper.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 90-91
 
 
Archives to this Item
Archive Type
12PMS_DIE_EUR_SPO_SkouleliMa1.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University