Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εκπαίδευση: ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του εαυτού κατά την εφηβεία
Τίτλος:Social media and education: τheir role in the shaping of the self during adolescence
Κύρια Υπευθυνότητα:Χατσατουριάν, Άννα Α.
Επιβλέπων:Καντζάρα, Βασιλική
Θέματα:
Keywords:Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εκπαίδευση, εαυτός, ταυτότητα, κοινωνικά δίκτυα, επίδραση
Social Media, Education, self, identity, social networks, influence
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι νέοι της σύγχρονης εποχής περιστοιχίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – καθώς καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας τους, τόσο στην εκπαίδευση, την ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία – μοιάζει αναπόφευκτη η δημιουργία μιας σχέσης εξάρτησης και επιρροής από αυτά. O σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση και η μελέτη της σχέσης που έχουν και αναπτύσσουν οι έφηβοι με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι, η διερεύνηση των διάφορων προτύπων που προβάλλονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως προς τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της κοινωνικής ταυτότητας των εφήβων ενώ παράλληλα, τίθεται στο προσκήνιο ο ρόλος που έχει η Εκπαίδευση στη σημερινή εποχή σύμφωνα με την οπτική των εφήβων. Για την διερεύνηση του παραπάνω θέματος έχει επιλεχθεί η ποιοτική έρευνα βασισμένη στη θεωρία της συμβολικής διαντρίδρασης καθώς η έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τον εαυτό και την ταυτότητα που κατασκευάζει ο έφηβος μέσα από τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική μελέτη, η οποία έχει προηγηθεί και θα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την διεξαγωγή της έρευνας, θέτοντας έτσι εξ αρχής κάποιες θεματικές και έννοιες που είναι σημαντικό να μελετηθούν. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι θεωρίες και οι μελέτες που αφορούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την Εκπαίδευση καθώς και οι προσεγγίσεις σχετικά με τον εαυτό-ταυτότητα και την επιρροή. Παρουσιάζονται τα δεδομένα και τα ευρήματα των συνεντεύξεων -που βασίζονται σε ημιδομημένες ερωτήσεις- με τους εφήβους ηλικίας 11 έως 17 ετών με βασικό στόχο τη διερεύνηση των συνιστωσών πλευρών του φαινομένου, όπως και η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση συμπεριφορών και ταυτοτήτων της υπό μελέτης κατηγορίας εφήβων. Παρατηρείται ότι ο εαυτός και η ταυτότητα των νέων διαμορφώνονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία αποτελούν ένα νέο κοινωνικό-ψηφιακό χώρο που έχουν δημιουργήσει οι νέοι για να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν. Οι επιδράσεις που δέχονται βέβαια δεν είναι αποκλειστικά από τα Social Media καθώς σημαντικό ρόλο έχουν και οι ομάδες «ομοιών» στις οποίες φαίνεται να ανήκουν. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από αυτήν την έρευνα είναι ότι οι έφηβοι παίρνουν στοιχεία από την καθημερινότητα τους και τα εισάγουν στο «νέο» ψηφιακό χώρο που αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις. Ουσιαστικά τα παιδιά, φαίνεται να έχουν φτιάξει μια νέα πραγματικότητα. Τέλος, το σχολείο το οποίο ταυτίζεται σύμφωνα με τους εφήβους με την εκπαίδευση, αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα -χαράς προσφέροντας μόρφωση και απογοήτευσης ως προς το τρόπο λειτουργίας-, με αποτέλεσμα να τίθενται από τους ίδιους προτάσεις αλλαγής και βελτίωσης.
Abstract:Considering that young people of the contemporary era are surrounded by social media - as these cover a wide range of their everyday life, both in education, information and entertainment - it seems inevitable that a relationship of dependence and influence on them is created. The purpose of this research is to explore and study the relationship that adolescents have and develop with Social Media. The main objectives of the research are to investigate the various patterns projected by Social Media in terms of shaping the behavior and social identity of adolescents, while at the same time, the role of Education in today's world according to the adolescents' perspective is brought to the fore. Qualitative research based on the theory of symbolic interaction has been chosen to investigate the above social phenomenon as the research attempts to highlight the self and the identity constructed by the adolescent through the use of Social Media. At first, the literature study is presented, providing the theoretical framework for conducting the research, thus setting from the beginning some themes and concepts that are important to study. Specifically, the theories and studies related to Social Media, Education and approaches to self-identity and influence will be presented. The data and findings of the interviews - based on semi-structured questions - with adolescents aged 11 to 17 years old are presented, with the main aim of exploring the component aspects of the phenomenon, as well as decoding and understanding behaviors and identities of the adolescents under study. It is observed that young people's self and identity are shaped by Social Media, which constitute a new social-digital space created by young people to communicate and interact. The influences they receive are of course not exclusively from Social Media as the "peer" groups to which they appear to belong also play an important role. The result that emerges through this research is that adolescents take elements from their everyday life and bring them into the "new" digital space where they develop social relationships. In essence, children seem to have created a "new” reality. Finally, the school, which according to adolescents is identified with education, is an environment that creates mixed feelings -joy by providing education and disappointment in the way it operates- and as a result they suggest changes and improvements.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 125-129
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_ChatsatourianAn_0321M015.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University