Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Public Administration  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Οργανωσιακή κουλτούρα και εθνική κουλτούρα: η επίδραση των εθνικών χαρακτηριστικών στη διάρθρωση του οργανισμού, τη λήψη αποφάσεων, και το στυλ διοίκησης: μελέτη περίπτωσης σε 2 ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Κίνα και Ελλάδα
Τίτλος:Organizational culture and national culture: the impact of national characteristics on organizational structure, decision making, and management style: a case study of 2 private educational institutions in China and Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζυγούρη, Ευριδίκη Δ.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος
Θέματα:
Keywords:Εθνική κουλτούρα, οργανωσιακή κουλτούρα, εθνικά χαρακτηριστικά, οργανωσιακή δομή, Ελλάδα, Κίνα, σχολεία
National culture, organizational culture, national characteristics, organizational structure, Greece, China, schools
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο ρόλος των εθνικών κουλτουρών στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας είναι αδιαμφισβήτητος. Οι εθνικές κουλτούρες είναι βαθιά ενσωματωμένες στις κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσονται και ως εκ τούτου επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οδηγώντας σε διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες σε διάφορα έθνη. Για παράδειγμα, σε πολλές ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, δίνεται έμφαση στη συλλογική λήψη αποφάσεων και όχι στην ατομική αυτονομία- αυτό οδηγεί σε πιο ιεραρχικές οργανωτικές δομές, όπου οι ανώτεροι υπάλληλοι λαμβάνουν αποφάσεις για τους υφισταμένους τους χωρίς να ζητούν πρώτα τη γνώμη τους. Αντίθετα, οι χώρες της Βόρειας Αμερικής τείνουν να εκτιμούν τον ατομικισμό έναντι του κολεκτιβισμού, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο άκαμπτες ιεραρχίες στο χώρο εργασίας με μεγαλύτερες ευκαιρίες συμμετοχής των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Τελικά είναι σημαντικό για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς να αναγνωρίζουν τη σημασία των πολιτισμικών διαφορών κατά την ανάπτυξη της δικής τους μοναδικής εταιρικής κουλτούρας, ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αρμονία μεταξύ εργαζομένων από διαφορετικά υπόβαθρα που εργάζονται μαζί για έναν κοινό στόχο ή σκοπό. Με την κατανόηση αυτών των αποχρώσεων και την ανάλογη προσαρμογή οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άνετα να εκφράζονται, ενώ παράλληλα θα παραμένουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το υπόβαθρό τους.
Abstract:The role of national cultures in shaping corporate culture is undeniable. National cultures are deeply embedded within the societies they inhabit, and as such, have a powerful influence on how businesses operate. Different countries have different norms and values that shape the way individuals interact with each other, leading to distinct corporate cultures across different nations. For example, in many Asian countries like China, there is an emphasis on collective decision-making rather than individual autonomy; this leads to more hierarchical organizational structures where senior employees make decisions for their subordinates without seeking input from them first. In contrast, North American countries tend to value individualism over collectivism which results in less rigid workplace hierarchies with greater opportunities for employee participation at all levels of decision-making processes. Ultimately, it’s important for companies operating internationally to recognize the importance of cultural differences when developing their own unique corporate culture so that they can maximize productivity while ensuring harmony between workers from various backgrounds working together towards a common goal or purpose. By understanding these nuances and adapting accordingly companies can create an environment where employees feel comfortable expressing themselves while remaining productive members of society regardless of their nationality or background.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 96-104
 
 
Archives to this Item
Archive Type
7PMS_ZygouriEv_7121M021.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University