Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Political Science and History  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Πολιτική αντιπαράθεση και γλωσσικό ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα: η περίπτωση των "Ορεστειακών"
Τίτλος:Political conflicts and the language question at the beginning of the 20th century: the case of "Oresteiaka"
Κύρια Υπευθυνότητα:Κοντεκάκη, Αικατερίνη Α.
Επιβλέπων:Λούβη, Ευαγγελία
Θέματα:
Keywords:Ιστορικό πλαίσιο, Εθνικό Ζήτημα, Γλωσσικό Ζήτημα, Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Πολιτική κρίση, Εφημερίδες, Ευαγγελιακά, Ορεστειακά, Πρόσληψη Ορεστειακών στον Τύπο, Βασιλικό Θέατρο, Κοινή γνώμη, Μαλλιαροί, Γλωσσαμύντορες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Φοιτητική νεολαία
Historic context, National Question, Language Question, Greek-Turkish war of 1897, Political crisis, Newspapers, Evaggeliaka, Oresteiaka, Reception of Oresteiaka through the Press, Royal Theatre of Greece, Public Opinion, Malliari, Glossamintores, University of Athens, Academic staff, students
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, πολιτική και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα αναμετρήθηκαν, σε κυριολεκτικό και συμβολικό επίπεδο, με σημαία τη θρησκεία, τη γλώσσα και την πολιτική εξουσία. Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι Πολιτική Αντιπαράθεση και Γλωσσικό Ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα, που εξετάζεται μέσα από την περίπτωση των «Ορεστειακών». Το 1903 ανέβηκε στο Βασιλικό Θέατρο η «Ορέστεια» του Αισχύλου στη Δημοτική. Το αξιοσημείωτο ήταν, ότι η νεωτερική πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση και μετάφραση του έργου, ανήκε στον Βασιλιά Γεώργιο Α΄, αλλά θεωρήθηκε καταστρεπτική για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αντέδρασε και προκλήθηκε μεγάλη συζήτηση στον Τύπο. Το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι φοιτητές και η πλειονότητα των εφημερίδων υποστήριζαν, ότι η Καθαρεύουσα είναι η επίσημη γλώσσα του έθνους και διαμαρτύρονταν έντονα κατά των μεταφράσεων των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και των Ιερών Βιβλίων στη δημοτική. Στις 16 Νοεμβρίου 1903 φοιτητές και πολίτες προσπάθησαν να σταματήσουν την παράσταση, ακολούθησαν συμπλοκές με την Αστυνομία και το αποτέλεσμα ήταν ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και η διακοπή της «Ορέστειας», αν και εκείνο το βράδυ παίχτηκε κανονικά. Η έρευνά μου βασίστηκε σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, αλλά κυρίως στη μελέτη του Τύπου της περιόδου και ειδικά στις εφημερίδες Ακρόπολις, Άστυ, Εστία, Εμπρός, Καιροί, Πρωΐα. Φιλοδοξεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως η πρόσληψη των «Ορεστειακών» στον Τύπο της εποχής και ο τρόπος παρουσίασής τους, σε ποιο βαθμό αυτός λειτουργεί ως δίοδος έκφρασης της κοινής γνώμης ή επηρεάζει τη διαμόρφωσή της και πώς αναμεταδίδει τα γεγονότα κάθε εφημερίδα σύμφωνα με την ιδεολογική και πολιτική της κατεύθυνση. Τέλος, η εργασία μου εξετάζει τις απόψεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών του και το ρόλο τους στη διαμόρφωση εχθρικής στάσης απέναντι στη δημοτική, σε μια περίοδο ιδεολογικών αναζητήσεων και βαθιάς πολιτικής κρίσης.
Abstract:After Ottoman - Greek war of 1897, policy and national question in Greece argued, on literal and symbolic level, with religion, language and political authority as their flag.The subject of this paper is Political conflicts and the Language Question at the beginning of the 20th century, which is examined through the case of “Oresteiaka”. In 1903, at the Royal Theatre of Greece, took place a production of Aeschylus "Oresteia" in demotic Greek language. The significant was that this modern initiative of production and translation belonged to King George the First, but was considered destructive to the long lasting legacy of Greek language and history. The University of Athens argued and a great deal of discussion in the Press was caused. Acording to the academic staff, students and the majority of the Press, katharevousa was the official language of the nation and they demonstrated strongly against the translation of Ancient Greek Literature and Holly Books in demotic Greek language. On November 16, 1903, students and citizens tried to stop the Performance, clashes with the police followed and the result was one person dead, many people injured and the cancellation of “Oresteia”, although the show playing that night was finally performed. My research was based on primary and secondary sources, but mainly on the study of the period’s Press and especially the newspapers Acropolis, Asti, Estia, Empros, Kairoi, Proia. The investigation aims to address a series of questions, such as the reception of “Oresteiaka” by the Press and the way these were presented, to what extent the Press acts as a channel of transportation of Public Opinion or influences in shaping Public Opinion and how each newspaper broadcasts the events under its ideological and political direction. Finally, my paper examines the aspects of Athens University, its academic staff and students and the role they have had in the shaping of a hostile attitude towards Demotic Greek, in a period of ideological searches and deep political crisis.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 116-119
 
 
Archives to this Item
Archive Type
11PMS_KontekakiAi_1120M010.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University