Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Economic and Regional Development  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στις δημόσιες συγκοινωνίες του δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Τίτλος:Accesibility to public transportation for older people or people in vulnerable condition, in the municipality of New Ionia Attica, by using geographical information systems
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζούμας, Βασίλειος Κ.
Επιβλέπων:Μιμής, Άγγελος
Θέματα:
Keywords:Accessibility, Geographic Information Systems (GIS), Elderly, Network Analysis, Public Transportation System
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αλματώδης αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες δυτικού τύπου χώρες. Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη μετακίνηση των ηλικιωμένων. Οι επιπτώσεις αφορούν αφενός στην περιβαλλοντική επιβάρυνση και αφετέρου στην κυκλοφοριακή ασφάλεια των μετακινούμενων, αφού τα ηλικιωμένα άτομα λόγω των μειωμένων φυσικών δυνατοτήτων τους επιλέγουν κατά κόρον τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα για τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν χαμηλό επίπεδο προσβασιμότητας στις Στάσεις των ΜΜΜ.Ένα άλλο έντονο κοινωνικό πρόβλημα που έχει αρχίσει και λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην εποχή μας, αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος βιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από άτομα σε ευάλωτη κατάσταση όπως είναι και οι ηλικιωμένοι, εξαιτίας της επικρατούσας ηθικής δεοντολογίας που ασπάζεται ο δυτικός αστικός κόσμος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με ηλικία άνω των 75 ετών τα οποία αναγκάζονται να διακόψουν την οδήγηση.Για να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αυτά, αποτελεί επιτακτική ανάγκη κάθε οργανωμένη κοινότητα να χαίρει προσβάσιμων υπηρεσιών συγκοινωνιών, διαχειριζόμενη με αποτελεσματικό τρόπο την παροχή επαρκούς μεταφορικής κινητικότητας στους κατοίκους της, προκειμένου αυτοί να έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο Δίκτυο των Στάσεων των ΜΜΜ αλλά και σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που αποτελούν προορισμό των μετακινήσεών τους.Γίνεται, λοιπόν, προφανής ο λόγος για τον οποίο η Ανάλυση της Προσβασιμότητας κατέχει έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, ιδιαίτερα αυτών που στοχεύουν σε ομάδες που είναι ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό όπως είναι και οι ηλικιωμένοι.Το παρόν πόνημα με αφορμή τον Υποστόχο 11.21, του 11ου Στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπό έχει να διερευνήσει την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων ατόμων στις δημόσιες συγκοινωνίες, θέτοντας ως βασικό ερευνητικό ερώτημα τον υπολογισμό αυτής, για την ομάδα στόχο των ηλικιωμένων, σε σημεία εξυπηρέτησης των ΜΜΜ αλλά και σε προορισμούς ενδιαφέροντός τους στο Δήμο της Νέας Ιωνία Αττικής σε περιβάλλον ΓΣΠ.Η προσέγγιση της προσβασιμότητας υλοποιείται με τη βοήθεια της μεθόδου των Δικτυακών Αποστάσεων Πεζής Διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τον ηλικιωμένο πληθυσμό σε επίπεδο Οικοδομικού τετραγώνου. Η Ανάλυση λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια του λογισμικού ArcGIS_10.2.2 και της επέκτασης αυτού Network Analyst_10.1.
Abstract:There has been a steep rise in the elderly population in recent decades, especially in developed western countries. This phenomenon has caused great concern in the scientific community because of its effects, which are related to the movement of older people. The impact is on both the environmental burden and the traffic safety of the transients, as older people due to their reduced physical abilities, are increasingly choosing their cars for their movements, especially in cases where they have low accessibility to the public transportation stations.Another major social problem that has been introduced and is exploding in our time, concerns social exclusion, which is experienced to a greater extent by people in vulnerable situations such as the elderly, due to the prevailing moral ethics adopted by the western urban world. This is especially true for people over the age of 75 who are forced to stop driving.To deal this, it is imperative need that every organized community enjoys accessible transport services, effectively managing the provision of adequate transport mobility to its residents, in order for them to have the required access to the public transportation Stations Network as well as services and facilities that are the destination of their journeys.It is therefore obvious why Accessibility Analysis has an increasing role in policy-making processes, especially those targeting groups that are vulnerable to social exclusion such as the elderly.This thesis, based on Target 11.22 of the 11th Sustainable Development Goal of the European Union, aims to investigate the accessibility of older people to public transport, by calculating accessibility in public transportation Stations in the area of interest (Municipality of Nea Ionia Attica), and in a GIS environment.The accessibility approach is implemented using the Pedestrian Network Distance Method, by taking into account the population of elderly in the census tracks in the area of interest. The Analysis takes place with the help of ArcGIS_10.2.2 software and its extension Network Analyst_10.1.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ "Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 129-137
 
 
Archives to this Item
Archive Type
8PMS_TzoumasVa_0818M040.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University