Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Public Administration  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Η παρακίνηση ως στοιχείο αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων: το παράδειγμα της Ελληνικής Αστυνομίας
Τίτλος:Motivation as a factor of increasing the employees efficiency: the example of Hellenic Police
Κύρια Υπευθυνότητα:Χμεϊντάν-Κοκκίνης Ιωσήφ Μ.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογία στην εργασία, οργανωσιακή συμπεριφορά, θεωρίες παρακίνησης, κίνητρα, τεχνικές παρακίνησης, Ελληνική Αστυνομία
Human resource management, business psychology, organizational behavior, motivation theories, incentives, motivation techniques, Hellenic Police
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Είναι πλέον αποδεκτό στον κόσμο των επιχειρήσεων ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο «περιουσιακό στοιχείο» κάθε οργανισμού στην προσπάθεια του να καθιερωθεί και να εξελιχθεί στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η παρακίνηση είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς σχετίζεται άμεσα με σημαντικές εργασιακές στάσεις, όπως η ικανοποίηση από την εργασία και η δέσμευση στον οργανισμό, ενώ σε συνδυασμό με τις ικανότητες και την προσωπικότητα των ατόμων, συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης και κατ’ επέκταση στην επιβίωση και ευημερία μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και σε διαχρονικές θεωρίες γύρω από την παρακίνηση, ενώ αναφέρονται κίνητρα και τεχνικές παρακίνησης-μη χρηματικά κίνητρα, που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις ως προς το τι είναι αυτό που κάνει τελικά τον άνθρωπο να είναι ικανοποιημένος και να εργάζεται με περισσότερο ή λιγότερο ζήλο. Οι εν λόγω τεχνικές παρακίνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη σημερινή πραγματικότητα, δεδομένης της δυσκολίας για παροχή οικονομικών κινήτρων, ειδικότερα σε δημόσιους οργανισμούς. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να αναφερθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή συμπεριφορά και κυρίως την παρακίνηση, γι’ αυτό πέρα από τις θεωρίες παρακίνησης και τα κίνητρα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γίνεται αναφορά και σε παράγοντες όπως η οργανωσιακή κουλτούρα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσωπικότητα και η ηγεσία, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά και την παρακίνηση των εργαζομένων και μπορεί να καθορίσουν την πορεία ενός οργανισμού. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, προς διακρίβωση της ικανοποίησης και παρακίνησης των στελεχών της και την ανακάλυψη κινήτρων που θα μπορούσαν να τους παρακινήσουν και ν’ αυξήσουν την απόδοση τους. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ποσοτική με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από 141 αστυνομικούς, με τα αποτελέσματα ν’ αναδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα πάσχει από έλλειψη κινήτρων και διαπιστώνει αρκετές ανισότητες στις ανταμοιβές και στις συνθήκες εργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Abstract:In the world of business, it is over acceptable that the human resources are the most valuable asset of every organization, in order to be established and develop in his industry. Motivation is one of the most important things in human resource management, because is related with important job attitudes, as job satisfaction and commitment to the organization, while combined with abilities and personality, contribute to the increase of performance and therefore to the survival and prosperity of an enterprise or an organization. In this paper reference is made in human resource management and in timeless theories about motivation, while motives and motivation techniques -non profit incentives- are mentioned, which try to explain what factors finally make the human being happy and work with more or less eagerness. These motivation techniques are very important in nowadays, because of the difficulty of providing financial incentives, especially in the public sector. Furthermore, an effort has been made to be mentioned as many as possible factors that affect organizational behavior and especially motivation, so except from motivation theories and incentives that are very important, reference is made in factors as organizational culture, emotional intelligence, personality and leadership, which affect to a large extent the behavior and motivation of employees and can determine the development of an organization. The final part of this paper refers to a survey that was carried out in the Hellenic Police, in order to measure the satisfaction and motivation of its employees, as well as to find incentives that could motive them and increase their performance. The survey was quantitative with the use of a structured questionnaire, which was answered by 141 police officers. The survey pointed out that the majority of the participants suffer from lack of incentives and they find out several inequalities in the rewards and work conditions among different police divisions.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 140-143
 
 
Archives to this Item
Archive Type
7PMS_DHM_DIO_Xmeintan-KokkinisIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University