Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Kίνα και περιβάλλον: εμπόδια και προοπτικές για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης
Τίτλος:The state of the environment in China: obstacles and outlooks on the resolution of the environmental crisis
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρύδη, Αγγελική Δ.
Επιβλέπων:Ραυτόπουλος, Ευάγγελος
Θέματα:
Keywords:Κίνα, περιβάλλον, μόλυνση, κλίμα, εσωτερική πολιτική, ΜΚΟ
China, environment, pollution, climate, internal politics, NGO
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρακάτω διπλωματική εργασία, αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Κίνα εδω και δεκαετίες και πιο συγκεκριμένα κατα πόσο η αδυναμία επίλυσής τους οφείλεται σε θέματα πολιτικής βούλησης ή αντικειμενικής έλλειψης των απαραίτητων ικανοτήτων. Η πολιτική (του) «μόλυνε, πλούτησε και μετά καθάρισε» που ακολούθησε η Δύση τις δεκαετίες του ’50 και του ‘60 και στην οποία βάσισε την οικονομική της ανάπτυξη, δεν είναι βιώσιμη τον 21ο αιώνα ειδικά απο μια οικονομία του μεγέθους της Κίνας. Ταυτόχρονα, το πολιτικό καθεστώς δέχεται πίεση να διατηρήσει τους μεγάλους αναπτυξιακούς ρυθμούς της οικονομιάς έτσι ώστε να διατηρήσει και την εξουσία του, γεγονός που θέτει την περιβαλλοντικής προστασία σε δεύτερη προτεραιότητα. Με το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει στο έδαφός της και με μια απο τις μεγαλύτερες οικονομίες σήμερα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κίνα και τα οποία οφείλονται κατα κύριο λόγο στην οικονομική της δραστηριότητα, δεν απειλούν μόνο εσωτερικό αλλά και διεθνές ζήτημα λόγω των επιπτώσεων που έχουν στις γειτονικές της χώρες και στο κλίμα γενικότερα. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί το παράδειγμα των παράνομων εισαγωγών ξυλίας απο την Καμπόζη για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς, πρακτική που ενισχύει και επιταχύνει την αποδάσωση της εν λόγω χώρας. Γίνεται συνεπώς εμφανές, γιατί είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις αιτίες αδυναμίας αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης. Αρχικά, θα επιχειρηθεί μια ανάλυση των πολιτικών που έχουν προωθηθεί απο την κεντρική κυβέρνηση και τα αποτελέσματα τους. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί μια εξέταση των λόγων που οι προαναφερθήσες πολιτικές δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, θα εξετάσω τη θέση που κατέχει το περιβάλλον στην αντίληψη της κοινωνίας των πολιτών, σε τι βαθμό είναι διατεθημένη να αναλάβει το κόστος της περιβαλλοντικής προστασίας και το ρόλο που παίζει σε συνδιασμό με τα ΜΜΕ για την προώθηση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τέλος, θα προσπαθήσω να αναλύσω όλα τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με την ξαφνική μεταστροφή πολιτικής της κινεζικής ηγεσίας όπως αυτή μεταφράστηκε με τη συμφωνία της με την Αμερική για τις εκπομπές αερίων του 2014 και το ρόλο της στην COP 21.
Abstract:The following thesis centers on the environmental issues the China has been facing for decades and in particular whether the failure to resolve them is due to issues of political will or objective lack of the necessary skills. The policy (of) "infect, then clean wealth" followed by the Western economies in the 50s and 60s and which has based its economic growth is not sustainable in the 21st century especially from an economy of China's size. At the same time, the political regime is under pressure to maintain high growth rate of the economy in order to maintain its authority, which sets the environmental protection in second priority. With 19% of the world's population living on its territory and one of the largest economies today, environmental problems in China, which are mainly due to its economic activity are not only internal issues but also international because of their impact on its neighboring countries and the climate in general. Features can cite the example of illegal lumber imports from Kampozi to meet domestic market needs, a practice that strengthens and accelerates deforestation in this country. It is therefore evident why it is important to examine the causes of failure to address the environmental crisis. Initially, we will attempt an analysis of the policies promoted by the central government and their results. Specifically, i will attempt an examination of the reasons that the adopted policies did not have the expected results. Then I will consider the position of the environment in the perception of civil society, to what extent that society is willing to bear the costs of environmental protection and the role played in conjunction with the media to promote environmental issues. Finally, I will try to analyze all this data combined with the sudden turnaround policy of the Chinese leadership as translated by its agreement with the US on emissions of 2014 and the role of the COP 21.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-76
 
 
Archives to this Item
Archive Type
12PMS_DIE_EUR_SPO_KarydiAg.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University