Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Νέα μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων
Τίτλος:New media, construction of social reality and radicalization of young-aged groups
Κύρια Υπευθυνότητα:Αγριόγιαννη, Αθανασία Δ.
Επιβλέπων:Λαμπροπούλου, Έφη Π.
Θέματα:
Keywords:Νέα μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας, ριζοσπαστικοποίηση, νέοι, ομάδες
New media, construction of social reality, radicalization, juveniles, groups
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στις λειτουργίες των Νέων Μέσων και τη ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων. Τα προαναφερθέντα γίνεται απόπειρα να συνδεθούν μέσω των διαδικασιών κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίες αποτελούν βασική λειτουργία των Νέων Μέσων. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε με σκοπό να εντοπιστούν οι παράγοντες που διευκολύνουν τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης στις λειτουργίες των Νέων Μέσων. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ελέγχεται η βασική υπόθεση της εργασίας, η οποία θέτει σαν κυριότερο διευκολυντικό παράγοντα την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Τα Νέα Μέσα περιλαμβάνουν όλες τις τεχνολογικές επινοήσεις που είναι ψηφιακές, έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, δικτυώνονται μεταξύ τους και ασύρματα και βασίζονται στην ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. Τα πιο βασικά είναι το Διαδίκτυο, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, τα προσωπικά ιστολόγια και η δορυφορική τηλεόραση. Τα Νέα Μέσα έχουν προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στους τομείς της ειδησεογραφίας, της πληροφόρησης, της κοινωνικοποίησης του ατόμου και των κοινωνικών σχέσεών του. Μία βασική λειτουργία των Νέων Μέσων είναι η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Ένας τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται είναι η παραγωγή συμβόλων. Η επιλογή των ειδήσεων, αλλά και ο τρόπος αναμετάδοσής τους αποτελεί έναν άλλον τρόπο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι μία διαδικασία απόκτησης ακραίων πεποιθήσεων που παρεκκλίνουν από τις κοινωνικά αποδεκτές και ενδέχεται να καταλήξουν σε βίαιες συμπεριφορές. Πραγματοποιείται κυρίως από ομάδες και σχετίζεται με την ενίσχυση της ταυτότητάς τους και καταστάσεις διομαδικών συγκρούσεων. Το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης αναλύεται από την Θεωρία Κοινωνικού Κινήματος (Social Movement Theory), την Κοινωνική Ψυχολογία (Social Psychology) και τη Θεωρία Μετατροπής (Conversion Theory). Η ηλικιακή ομάδα των νέων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό τόσο με τα Νέα Μέσα, διότι βρίσκεται στην πρώτη θέση των χρηστών τους, όσο και με συμπεριφορές ριζοσπαστικοποίησης. Τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ηλικιακής περιόδου ωθούν τους νέους στον πειραματισμό της ταυτότητάς τους και στην αναζήτηση μίας θέσης στο πολιτικό γίγνεσθαι. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι εντονότερες στο πλαίσιο των ομάδων και επηρεάζονται από την ομαδική ταυτότητα. Όλα τα προαναφερθέντα συνδυάζονται για να εξηγήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων με βάση την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας από τα Νέα Μέσα. Τα Νέα Μέσα διευκολύνουν το συγκεκριμένο φαινόμενο λόγω των στοιχείων της ταυτότητας τους. Επιπλέον, το προκαλούν ή και το εντείνουν μέσω της μετάδοσης μίας συγκεκριμένης εικόνας για την πραγματικότητα. Ο ρόλος της κοινωνικής ταυτότητας των μελών μίας ομάδας ή ενός χαρισματικού ηγέτη θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο για περαιτέρω μελέτη και εξήγηση του φαινομένου.
Abstract:The present paper investigates the correlation between the operations of the New Media and the radicalization of the young-aged groups. The paper tries to co-relate the above mentioned through the procedures of construction of social reality, which constitute one of the basic operations of New Media. The theme is chosen with final cause to detect the factors that enable the procedure of radicalization in the operations of New Media. The basic hypothesis of the paper, which sets as the main facilitating factor the construction of social reality, is being inspected through the literature review. The New Media involve all the digital technological inventions that give the ability of bidirectional communication, are also wirelessly networking and are based on the electronic data processing. The main Media are the Internet, the Social Media, the online platforms, the personal websites and satellite TV. The New Media have greatly influenced the field of News-reporting, Information, as well as the socialization and the social relations of the individual. A basic operation of the New Media is the construction of social reality. Production of symbols is a way that enables this operation, while the selection of news and the way of their broadcasting is another. Radicalization is a procedure of gaining extreme beliefs that deviate from what is socially acceptable and might result in violent behaviors. Radicalization is usually met among groups and is strongly related to the strengthening of their identity, while also to situations of intergroup conflicts. The phenomenon of radicalization is being analyzed from Social Movement Theory, Social Psychology and Conversion Theory. The age group of juvenescence is greatly related to the New Media, as they form the most common group of users, while they are also related to radical behaviors. The idiosyncratic characteristics of this specific age period urge the juveniles to experiment their identity and searching of a status in the political procedure. The above mentioned procedures are being intensified in the frame of a group and they are influenced by the group identity. All the above mentioned are combined in order to explain the radicalization of young-aged groups based on the construction of social reality caused by the New Media. The New Media enable this specific phenomenon due to the characteristics of their identity. Moreover, they cause or intensify this phenomenon due to the transmission of a specific view of reality. The role of social identity of the members of a group, or that of a charismatic leader, could constitute an object of further research and analysis of the phenomenon.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 65-74
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_EGL_AgriogianniAt.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University