Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Η πορεία μετασχηματισμού της δομής και της οργανωσιακής κουλτούρας των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων από το 19ο αιώνα στον 21ο: μαθήματα και επισημάνσεις
Τίτλος:The transformation process of the structure and organizational culture of the French Armed Forces from the 19th to the 21st century: lessons and remarks
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Α.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Γαλλικός στρατός, δομή, οργάνωση, οργανωσιακή κουλτούρα, μετασχηματισμός
French army, structure, organization, organizational culture, transformation
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τι είναι οργανωσιακή κουλτούρα; Είναι το σύνολο των βασικών παραδοχών και αξιών, που διαμορφώνουν κοινές αντιλήψεις και τρόπους για να εκφραστούν, να επιβεβαιωθούν και να κοινοποιηθούν στα μέλη ενός οργανισμού. Είναι αυτή που διαμορφώνει τη συμπεριφορά, τα κίνητρα, τις φιλοσοφίες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των μελών αυτών. Η εργασία αυτή προσδοκά να μελετήσει και να αναλύσει την εξέλιξη στη δομή και την οργανωσιακή κουλτούρα του Γαλλικού Στρατού κατά την περίοδο από το 19ο αιώνα και έως τις μέρες μας. Ο οργανισμός αυτός με τα στέρεα θεμέλια, την μεγάλη ιστορική παράδοση και τις υψηλές αξίες, διήλθε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή. Μέσα σε αυτό το ταραγμένο περιβάλλον, ο Γαλλικός Στρατός αναγκάστηκε να παλέψει και να μετεξελιχθεί προκειμένου να είναι το αποτελεσματικό εργαλείο της γαλλικής στρατηγικής. Η πορεία του μετασχηματισμού του δεν ήταν εύκολη. Μέσα από την ταπεινωτική ήττα του γαλλο-πρωσικού πολέμου του 1870, μέσα από τις εκατόμβες των νεκρών στα χαρακώματα Μεγάλου Πολέμου, μέσα από την πικρία της ήττας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Γαλλικός Στρατός, εκφράζοντας το συναίσθημα του γαλλικού έθνους, κατάφερε να σταθεί και να φωνάξει «ποτέ ξανά». Οι ανάγκες της εποχής του Ψυχρού Πολέμου μετέτρεψαν τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις σε μια ισχυρή πυρηνική ευρωπαϊκή δύναμη, που θα μπορούσε να ενεργήσει και αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις για την προάσπιση του εθνικού εδάφους. Ο Πόλεμος του Κόλπου επέφερε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις στην ικανότητα του στρατού να επιχειρεί σε μακρινά θέατρα επιχειρήσεων υπό συμμαχική διοίκηση. Τέλος, στην αυγή του 21ου αιώνα οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της χώρας δημιούργησαν και πάλι την ανάγκη εύρεσης ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας του έθνους και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Όμως, παρά τις όποιες αλλαγές ο Γαλλικός Στρατός ήταν και παραμένει μια αξιόπιστη, ευπροσάρμοστη και αποτελεσματική δύναμη, ικανή να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Γαλλίας σε οποιοδήποτε μέρος της υφηλίου.
Abstract:What is the organizational culture? It is the set of basic assumptions and values, which form common understandings and ways to express, confirm and communicate to the members of an organization. It is what shapes the behavior, motivations, philosophies, expectations and aspirations of those members. This thesis aims to study and analyze the development in terms of structure and organizational culture of the French Army during the period from the 19th century to the present day. This organization, with its solid foundations, long historical tradition and high values, went through a period of intense reorganization on the European and world stage. Within this turbulent environment, the French Army was forced to struggle and evolve in order to be an effective tool of French strategy. The path of its transformation was not easy. Through the humiliating defeat of the Franco-Prussian war in 1870, through the hundreds of dead in the trenches of the Great War, to the bitterness of the defeat of the Second World War, the French Army, expressing the sentiment of the French nation, managed to stand and to shout "never again". The needs of the Cold War era transformed the French armed forces into a powerful nuclear European power, able to act both autonomously and in cooperation with other forces to defend the national territory. The Gulf War brought about even more improvements in the military's ability to operate in distant theaters of operations under Allied command. Finally, at the dawn of the 21st century, terrorist attacks in the heart of the country once again created the need to find a balance between the nation's security and the country's international obligations. But despite any changes the French Army was and remains a reliable, versatile and effective force, capable of defending France's interests in any part of the world.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 52-54
 
 
Archives to this Item
Archive Type
12PMS_PanagiotidisKo_1221M204.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University