Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Η στρατηγική αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή
Τίτλος:The strategic effectiveness of Psychological Operations in the contemporary era
Κύρια Υπευθυνότητα:Φασιανόs, Ιωάννης Χ.
Επιβλέπων:Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Ι., 1971-
Θέματα:
Keywords:Επηρεασμός, ψυχολογικές επιχειρήσεις, προπαγάνδα, ακροατήρια στόχος
Influence, psychological operations, propaganda, target audiences
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο σύγχρονο πολυπολικό ασταθές σύστημα, οι δυνατότητες επικοινωνίας έχουν αυξηθεί δραματικά. Η όλο και αυξανόμενη δικτυοκεντρική οργάνωση του παγκόσμιου πληθυσμού, παρέχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για καταιγιστικά γρήγορη διάδοση οπτικοακουστικών μηνυμάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι επιχειρήσεις ψυχολογικού επηρεασμού εκτελούνται σε όλο το φάσμα της σύγκρουσης (από την ειρήνη μέχρι και την μετά τον πόλεμο εποχή) και σε όλα τα επίπεδα, στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό. Αν και η αντικειμενική μέτρηση της στρατηγικής τους αποτελεσματικότητας είναι σε μεγάλο βαθμό προβληματική εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, η παρατήρηση αλλαγής συμπεριφοράς των ΑΣ αποτελεί πάντα μία ασφαλή μέθοδο επιβεβαίωσης επιτυχίας ή αποτυχίας των ΨΕΠ. Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια ανάλυσης υπό το πρίσμα της σχετικής θεωρίας, συγκεκριμένων ιστορικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν ΨΕΠ τόσο σε ειρήνη όσο και σε πόλεμο, με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός της στρατηγικής τους αποτελεσματικότητας. Εξετάστηκαν περιπτώσεις διεξαγωγής ΨΕΠ σε ειρηνική περίοδο, από ένα κράτος σε φίλια και σε αντίπαλα ΑΣ και περιπτώσεις διεξαγωγής ΨΕΠ σε περιόδους διατάραξης της ειρήνης από διαφορετικούς δρώντες, κρατικούς (ΗΠΑ, Ρωσία) και μη-κρατικούς (ISIS – διεθνής τρομοκρατία), σε συμβατικό πόλεμο (Ιράκ και Αφγανιστάν), υβριδικό πόλεμο (Κριμαία - Ουκρανία), διεθνή τρομοκρατία του ISIS, καθώς και επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά τη λήξη πολεμικών συγκρούσεων ευρείας κλίμακας (σταθεροποίηση στο Αφγανιστάν). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι οι ΨΕΠ είχαν επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης, η αποτελεσματικότητα των οποίων ποικίλε σε σχέση με κάποιους παράγοντες. Τέλος, η εργασία συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης, καταλήγει σε μερικά γενικά συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων επιρροής και πως αυτήν μπορεί να βελτιωθεί, ενώ υποβάλλονται και προτάσεις αξιοποίησης των συμπερασμάτων αυτών καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Abstract:In the modern, multipolar, unstable international system, communication capabilities have increased dramatically. The ever-growing net-centric organization of the global population provides all the necessary prerequisites for extremely fast dissemination of audio-visual messages across the globe. Psychological influence operations are conducted throughout the conflict spectrum (from peace to post-war era) and at all levels, strategic, operational and tactical. Although objectively measuring their strategic effectiveness is largely problematic due to various factors, observing behavioral change in Target Audiences (TA) is always a safe method of confirming the success or failure of Psychological Operations (PsyOps). In the present study, an attempt was made to analyze in the light of the relevant theory, specific historical cases, in which PsyOps were executed in peace-time as well as in war-time, in order to determine the degree of their strategic effectiveness. In this vein, different instances of PsyOps campaigns have been examined. PsyOps that were carried out during peace time from a state against a TA (which could be characterized either as friends or foe). Also cases of PsyOps in times of crisis or war conducted by different actors, states (US, Russia) and non-state entities (ISIS), in conventional wars (Iraq and Afghanistan), in hybrid war (Crimea - Ukraine), in the international terrorism campaign of ISIS, as well as in stabilization operations after the end of large scale military operations of high intensity conflicts (stabilization operations in Afghanistan). In all these cases, it was found that PsyOps had an impact on the evolution of the situation, the effectiveness of which varied in relation to some factors. Summarizing the results of the analysis, the study concludes with some general deductions about the strategic effectiveness of the operations of influence in the contemporary era. In addition to that, some ways for the exploitation of those conclusions along with proposals for further research are presented.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 90-94
 
 
Archives to this Item
Archive Type
12PMS_DIE_EUR_SPO_FasianosIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University