Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:«Όψεις της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ε.Ε.: κοινωνική συνοχή, εσωτερική ασφάλεια, γεωπολιτικά ζητήματα και μελλοντικές εξελίξεις»
Τίτλος:"Aspects of migratory pressure towards the EU: social cohesion, internal security, geopolitical issues and future developments"
Κύρια Υπευθυνότητα:Μάλλιος, Δημήτριος Β.
Επιβλέπων:Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Θέματα:
Keywords:Μεταναστευτική πίεση, διαχείριση μετανάστευσης, μεταναστευτική πολιτική, εξωτερικά σύνορα, ασφάλεια συνόρων, ελεύθερη κυκλοφορία, ασφάλεια, χώρος Σένγκεν, προκλήσεις, μελλοντικές τάσεις
Migration pressure, migration management, immigration policy, external borders, border security, free movement, security, Schengen area, challenges, future trends
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μετανάστευση είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε όλη την μέχρι σήμερα ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος ήταν και παραμένει διαρκώς σε κίνηση αναζητώντας καλύτερη ζωή. Αυτή η καλύτερη ζωή μπορεί να αφορά εξεύρεση μιας πιο εύφορης γης για καλλιέργεια, καλύτερη εργασία, πιο ασφαλές περιβάλλον, μεγαλύτερες ευκαιρίες. Τα μεταναστευτικά ρεύματα υπήρξαν πάντα μια ισχυρή δύναμη τόσο στην διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου, όσο και της πολιτικής διαμόρφωσης σε μεγάλο μέρος του σύγχρονου κόσμου. Όπως είναι αναπόφευκτο η μετανάστευση έχει επηρεάσει και την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ΕΕ, την τελευταία δεκαετία, αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση και ταυτόχρονα πρόκληση, από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα αρκετά ενδιαφέρον σύνολο μεταναστευτικών προκλήσεων και ευκαιριών: δημογραφικές πιέσεις καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες γερνούν, μια ζωντανή και ενίοτε τεταμένη πολιτική και συνακόλουθα πολιτική συζήτηση για ζητήματα ταυτότητας και ενσωμάτωσης των μεταναστών και ένα μοναδικό περιβάλλον πολιτικής που έχει συνδέσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο και άλλα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της μετανάστευσης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, αφενός μέσω της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και της θέσπισης ενιαίων ρυθμίσεων για το άσυλο, αλλά και της θεσμοθέτησης νόμιμων οδών μετανάστευσης προς την ΕΕ. Επίσης, οι αυξανόμενες μεικτές μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει ανάγκη για επιπλέον μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των συνόρων, αλλά και μια δικαιότερη κατανομή ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Την τελευταία δεκαετία, χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους, προσπαθώντας να διασχίσουν τις θαλάσσιες οδούς που οδηγούν στην Ευρώπη. Τα τραγικά αυτά συμβάντα, όπως είναι φυσικό, έχουν αυξήσει την προσοχή της κοινής γνώμης στην Ευρώπη και ουσιαστικά έχουν προκαλέσει την αφύπνιση στα Κ-Μ της ΕΕ, καθώς έγινε αντιληπτό πως, τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα χαρακτηρισθούν σε σημαντικό βαθμό από την προσπάθεια αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των μαζικών μεικτών μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, η μεταναστευτική πολιτική στις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της ΕΕ. Εξάλλου, η πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στην κοινωνία εξαρτάται από μια ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική, και με βάση τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες ανάπτυξης της χώρας μπορεί κανείς να αξιολογήσει την δύναμη ή την αδυναμία ενός μεμονωμένου Κ-Μ στην ευρωπαϊκή κοινότητα και τον κόσμο γενικά. Η προσφυγική κρίση του 2015 αποκάλυψε αδυναμίες και κενά στο ενωσιακό και στα εθνικά συστήματα διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων, καθώς και την έλλειψη ικανοτήτων και εργαλείων στην διάθεση των K-M που υφίστανται την μεγαλύτερη πίεση. Περαιτέρω, τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου αποτελούν σημαντικό μέρος της συζήτησης για την πολιτική ασφάλειας στην Ευρώπη και αποτελούν σημαντικό μέρος τόσο στην πολιτική ατζέντα και συζήτηση, όσο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτή η τάση έχει επικρατήσει να αναφέρεται με τον όρο “ασφαλειοποίηση του μεταναστευτικού” (“the securitisation of migration”), υποδηλώνοντας δηλαδή την συχνά ακραία πολιτικοποίηση της μετανάστευσης και την παρουσίασή της ως απειλή για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ.
Abstract:Immigration is a recurring phenomenon throughout human history. Man was and remains constantly on the move in search of a better life. This better life can be about finding a more fertile land for cultivation, better work, a safer environment, and greater opportunities. Migratory flows have always been a powerful force in shaping both the cultural landscape and the political landscape in much of the modern world. Inevitably, migration has also affected the European continent. The EU has been facing the greatest migration pressure and challenge since the end of World War II in the last decade. Europe is therefore facing a rather interesting set of migration challenges and opportunities: demographic pressures as most European societies age, a lively and sometimes tense political and consequently political debate on immigrant identity and integration issues and a unique policy environment that has connected most European free movement, management of external borders, asylum and other issues related to migration management. Addressing these challenges requires a number of reforms, including tackling illegal immigration and the establishment of uniform asylum arrangements, and the introduction of legal migration routes to the EU. Increasing mixed migration flows have also created the need for further reforms to ensure border security, as well as a fairer distribution of responsibility and solidarity between M-S. In the last decade, thousands of migrants and refugees have lost their lives trying to cross the waterways leading to Europe. These tragic events, of course, have raised public attention in Europe and have in fact raised alarm in the EU MS, as it has been realized that the years to come will be characterised by a significant degree of effort tackling and effectively managing massive migratory flows to the EU. In the current reality, immigration policy in European countries is an important factor in ensuring the national security of the EU. Moreover, political, economic and social stability in society depends on a balanced immigration policy, and based on the socio-economic indicators of the country can one to evaluate the strength or weakness of an individual MS in the European community and the world at large. The 2015 refugee crisis revealed weaknesses and gaps in EU and national immigration crisis management systems, as well as a lack of capabilities and tools at the disposal of the most pressured M-Ss. Additionally, immigration and asylum issues are an important part of the security policy debate in Europe and an important part of both the political agenda and the debate, as well as the academic community. This trend has been referred to by the term "the securitisation of migration", meaning the often extreme politicization of migration and its presentation as a threat to internal security in the EU.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 47-49
 
 
Archives to this Item
Archive Type
12PMS_MalliosDi_1220M038.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University