Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Economic and Regional Development  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:«Οι καλές πρακτικές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μοχλός περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δήμου Xανίων
Τίτλος:The best practices of Local Government as leverage of regional and local development: the case of the Municipality of Chania
Κύρια Υπευθυνότητα:Αντωνίου, Δημήτριος Λ.
Επιβλέπων:Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Θέματα:
Keywords:Τοπική Αυτοδιοίκηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Καλές Πρακτικές, Καινοτομία, Eταιρική Σχέση
Local Government, Sustainable Development, Best Practices, Innovation, Partnership
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η οικονομική κρίση και οι ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα προς τους Δήμους να «προσφέρουν περισσότερα με λιγότερους πόρους» έχουν επιφέρει ένα ασφυκτικό οικονομικά περιβάλλον. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με τη μεταφορά σειράς αρμοδιοτήτων, κυρίως με κοινωνικό περιεχόμενο και αντίκτυπο, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») χωρίς όμως παράλληλη μεταφορά και των αντίστοιχων, για την άσκηση τους, πόρων. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στην αναζήτηση νέων μεθόδων και πρακτικών επίλυσης των καίριων τοπικών προβλημάτων και προκλήσεων, που εντείνονται από την μεγάλης έκτασης σημερινή ανθρωπιστική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, οι έννοιες της Τοπικής - Ενδογενούς Ανάπτυξης και της Βιωσιμότητας για τους Δήμους απαιτείται να αποκτήσουν νέα ταυτότητα και να ενσωματώσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις. Η ενδυνάμωση της τοπικής εξουσίας και η χρηστή διακυβέρνηση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της καινοτομίας, η προώθηση της εταιρικής σχέσης και των συνεργειών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η επένδυση στην τοπική ανάπτυξη με την κινητοποίηση των τοπικών πόρων είναι βασικοί τομείς στους οποίους ένας σύγχρονος Δήμος πρέπει να επικεντρωθεί ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες των καιρών. Ένας σύγχρονος Δήμος απαιτείται να στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στη διαδικασία της «μάθησης» από τη πολυετή γνώση και την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σχετικά με τις πολιτικές, δράσεις και διαδικασίες τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Οι «Καλές Πρακτικές» αποτελούν το βασικό εργαλείο διάχυσης της «μάθησης» και αναπαραγωγής αντίστοιχων πολιτικών και δράσεων σε άλλους Δήμους, με την κατάλληλη προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Οι «Καλές Πρακτικές» μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον «καταλύτη» για τη δημιουργία μίας Βιώσιμης - Τοπικής Ενδογενούς Ανάπτυξης μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων στα τοπικά προβλήματα και προκλήσεις, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς και πολυεπίπεδης κρίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά και ενθαρρυντικά βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση. Σε αυτό συνετέλεσε το ότι η Ηγεσία και τα Στελέχη των Δήμων άρχισαν να κατανοούν πλέον ότι το μεγάλο απόθεμα εμπειρίας σε τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο οφείλει να αξιοποιηθεί και να δημιουργήσει την πολυπόθητη «προστιθέμενη αξία». Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως μέσω της προώθησης της δικτύωσης και των συνεργειών σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την αποτελεσματική μεταφορά και διάχυση της γνώσης.
Abstract:The economic crisis and the increasing pressure on Local Government, particularly to the Municipalities, to "offer more with fewer resources" have brought about a stifling economic environment. The situation deteriorated with the transfer of a series of new competences, particularly with social content and impact, within the scope of N.3852 / 2010 (Program of "Kallikrates") without the simultaneous transfer of the appropriate funds. These conditions leads to the search of new methods and practices for solving the crucial local problems and challenges, which are intensified by the current large-scale humanitarian crisis. Within this context, the concepts of Local - Endogenous Development and Sustainability in Municipalities are required to acquire a new identity and to incorporate the modern challenges and trends. The empowerment of local authorities and good governance, the development and exploitation of innovation, the promotion of partnerships and synergies at all levels as well as the investment in local development by mobilizing local resources are the key areas where a modern Municipality must focus as to be able to respond adequately to the current needs. It is vital that a modern Μunicipality significantly support the process of "learning" from the extensive knowledge and experience accumulated at a Global, European and National level, concerning policies and processes of local economic and social recovery and development. Τhe “Best Practices” is the basic tool of diffusing "learning" and reproducing respective policies and actions in other Municipalities, with proper adaptation to the special conditions and characteristics of each region. “Best Practices" can and should be the "catalyst" for the creation of a Sustainable - Local Endogenous Development through promoting innovation and finding creative solutions to local problems and challenges, especially now that our country is in the midst of a deep and multilevel crisis. In recent years some important and encouraging steps have been made in this direction. The fact that the Leadership and Executives of Municipalities finally understood that the great stock of expertise at local (regional) level must be harnessed so as to create the much-needed 'added value', played a significant role. This can actually be the case through the promotion of networking and synergies at all levels aiming at the effective transfer and diffusion of knowledge.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 70-72
 
 
Archives to this Item
Archive Type
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_AntoniouDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University