Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Psychology  

Doctorate Theses  

 
Τίτλος:Άνδρες-γυναίκες σωφρονιστικοί υπάλληλοι: μελέτη του κοινωνικού φύλου στην εικόνα που διαμορφώνουν για το ρόλο τους και τους κρατούμενους
Κύρια Υπευθυνότητα:Λαμπάκη, Κωσταντή
Επιβλέπων:Αρτινοπούλου, Βάσω
Θέματα:Σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι
Φυλακές
Τιμωρία
Correctional personnel
Women in the civil service
Prisons
Punishment
Keywords:Επανακοινωνικοποίηση
Rehabilitation
Ημερομηνία Έκδοσης:2009
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το παρόν πόνημα, επιδιώκει τη μελέτη της επίδρασης που ασκεί ο παράγοντας του φύλου στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε καταστήματα της χώρας, όπως αυτός προκύπτει μέσα από την εικόνα που διαμορφώνουν για το ρόλο τους και τους κρατούμενους. Η ανάλυση ξεκινάει από την καταγραφή της προσπάθειας των γυναικών να ενταχθούν στον επαγγελματικό χώρο αρχικά και να καταξιωθούν εν συνεχεία, η οποία τις έφερε αντιμέτωπες με ενστάσεις προερχόμενες από τους άνδρες εργαζόμενους, που υποστήριζαν ότι ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας και οι υποχρεώσεις που τον συνοδεύουν, δε συνάδουν με το ρόλο του επαγγελματία. Οι αντιδράσεις των ανδρών ήταν σαφώς εντονότερες σε επαγγέλματα άρρηκτα συνδεδεμένα με το ανδρικό πρότυπο όπως τα στρατιωτικά και παραστρατιωτικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του σωφρονιστικού υπαλλήλου. Βασικό ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα διατριβή, είναι σε τι βαθμό οι γυναίκες κατάφεραν να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στο ανδροκρατούμενο περιβάλλον των φυλακών και τι μεθόδους ανέπτυξαν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες που συνάντησαν. Με βάσει παραδείγματα γυναικών που εντάσσονται και εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης, επιχειρείται μια συγκριτική προσέγγιση ως προς τον τρόπο προσαρμογής των γυναικών στο επάγγελμα σε σχέση με τους άνδρες, αλλά και της ενδεχόμενης διαφοροποίησης τους στην άσκηση του ρόλου τους. Μια προσέγγιση του gender με άλλα λόγια. Για τους παραπάνω σκοπούς, διενεργήθηκε έρευνα σε έξι σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας στην οποία συμμετείχαν περίπου 150 σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Τα ευρήματα που προέκυψαν είναι αποκαλυπτικά, για τις γυναίκες υπαλλήλους και την εικόνα που διατηρούν για τους κρατούμενους και το ρόλο τους αλλά και για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον εργασίας τους. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και για το σημαίνοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διοίκηση του εκάστοτε καταστήματος στη διαμόρφωση της στάσης των υπαλλήλων. Οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων αναλύονται εκτενώς.
Abstract:The purpose of the present dissertation is to examine the differences between men and women correctional officers, as it is depicted from the way the deal with prisoners and perceive their role. The analysis begins with a brief description of the efforts women have made throughout time to get accepted within the workplace and to have a fair chance of evolving and the serious objections to that process brought about by men workers, who claimed that women’s traditional role as mothers clashes with the interests of being a professional. As expected, men’s objections were much stronger in professions traditionally and exclusively occupied by men, like for example the work of a correctional officer. The main question guiding the dissertation is to explore whether women have actually managed to adjust to the environment of a prison setting and what methods have they developed to overcome the difficulties they encounter. Based on the examples set forward by women already working in the criminal justice system, a comparative approach is implemented that examines the various ways women have adjusted to the workplace environment as compared to men, as well as the ways in which they differ from men. For the above purposes, a research in six different prisons was conducted, in which 150 correctional officers participated. The results are revealing, as far as women are concerned and the way they perceive their role as officers and the attitudes they hold towards the prisoners. Furthermore, results revealed that the management of each prison plays a catalytic role in forming attitudes among officers.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2009
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 230-241
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Archives to this Item
Archive Type
7DID_Lampaki_Ko application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University