Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Psychology  

Doctorate Theses  

 
Τίτλος:Καινοτόμος μέθοδος αποθήκευσης και μετάδοσης δεδομένων, τεχνολογία blockchain, κοινωνιο-ψυχολογικές επιπτώσεις, προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση και τη μάθηση
Τίτλος:Innovative method for storing and transmitting data, Blockchain technology, socio-psychological implications, approaches and applications in education and learning
Κύρια Υπευθυνότητα:Γρηγοριάδου, Βαλεντίνη Χ.
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Αλυσίδες καταχωρήσεων (Βάσεις δεδομένων)
Αλυσίδες καταχωρήσεων (Βάσεις δεδομένων) -- Κοινωνικές απόψεις
Αποθήκευση δεδομένων -- Τεχνολογικές καινοτομίες
Συστήματα μετάδοσης δεδομένων -- Τεχνολογικές καινοτομίες
Εκπαίδευση, Ανώτατη -- Τεχνολογικές καινοτομίες -- Ελλάδα
Blockchains (Databases)
Blockchains (Databases) -- Socail aspects
Data warehousing -- Technological innovations
Data transmission systems -- Technological innovations
Education, Higher -- Technological innovations -- Greece
Keywords:Block αλυσίδες, εκπαίδευση, κοινωνική συμπεριφορά, αποκεντρωμένα συστήματα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, ethereum, έξυπνα συμβόλαια, ψυχολογία, κυβερνοψυχολογία, RQDA, αντανακλαστική θεματική ανάλυση
Blockchain, education, social behavior, decentralized systems, trust, security, ethereum, smart contracts, cyberpsychology, RQDA, psychology, reflexive thematic analysis
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το blockchain είναι μια αποκεντρωμένη τεχνολογία που αλλάζει το διαδίκτυο, όπως το γνωρίζουμε, δημιουργώντας ένα νέο τύπο διαδικτύωσης. Πρόκειται για μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Περιέχει όλες τις πληροφορίες, για συναλλαγές που έχουν γίνει, σε μπλοκ που προστίθενται με χρονολογική σειρά. Ενώ η υιοθέτηση λύσεων βασισμένων σε blockchain αυξάνεται, παραμένουν οι σκεπτικιστές/στριες στην υιοθέτηση του, ως νέα αναδυόμενη τεχνολογία. Μια τεχνολογία που εξελίσσεται με εκθετικό ρυθμό σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση τεχνολογιών blockchain και να δοθεί η δυνατότητα στους/στις απόφοιτους/τες του Παντείου που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, να αποδεικνύουν άμεσα και με ευκολία την αυθεντικότητα του πτυχίου τους, κοινοποιώντας όπου οι ίδιοι επιθυμούν το δικό τους μοναδικό id (ένα δημόσιο κλειδί διαθέσιμο στο κοινό) ως απόδειξη-πιστοποίηση της γνώσης. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη υλοποίηση διότι όπως αποδεικνύεται στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, είναι η πιο συχνή εφαρμογή μέχρι σήμερα της τεχνολογίας blockchain στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι ερευνητικοί στόχοι αφορούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις επιδράσεις που έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία στη νέα κοινωνιο-ψυχολογική πραγματικότητα του υποκειμένου που μετέχει, δηλαδή τον τρόπο που επιδρά στην ταυτότητα του (ατομική και κοινωνική), στα στερεότυπα-κοινωνιογνωστικούς μηχανισμούς προκατάληψης, καθώς και σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αποτύπωση του πώς τα υποκείμενα που συμμετέχουν στο blockchain, αντιλαμβάνονται τη φύση της νέας αυτής αποθήκευσης, το νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης που δημιουργείται, χωρίς την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης έμπιστης αρχής, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την κυριαρχία της διαχείρισης των πληροφοριών που τους αφορούν αλλά και τις ευθύνες που προκύπτουν από τη φιλοσοφία της τεχνολογίας blockchain. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κοινότητες μέσα από τη χρήση τεχνολογιών blockchain επηρεάζονται ή μετασχηματίζονται. Ωστόσο η εξερεύνηση στον κλάδο της εκπαίδευσης είναι τόσο πρόσφατη που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνες που αφορούν στις κοινωνιο-ψυχολογικές επιπτώσεις των συμμετεχόντων στην νέα μορφή δικτύωσης. Το βάρος της μέχρι σήμερα έρευνας έχει δοθεί κυρίως στις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις, για τη βελτίωση των προς διάθεση μοντέλων της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Στην έρευνα μας επιδιώκεται η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και όχι η μελέτη από την σκοπιά του πελάτη-καταναλωτή όπως συμβαίνει στις προ υπάρχουσες έρευνες. Η παρούσα έρευνα διαφοροποιείται ουσιαστικά από τις υπάρχουσες όπου το δείγμα αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες της πληροφορικής ή της οικονομίας ή των θετικών επιστημών γενικότερα. Οι συμμετέχοντες/ουσες ως απόφοιτοι/τες του Παντείου πανεπιστημίου, αποτελούν δείγμα ειδικών στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, διαθέτουν μια ενιαία κοινωνική εμπειρία, αυτή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, με την αντανακλαστική θεματική ανάλυση των εις βάθος συνεντεύξεων από σύγχρονους ενήλικες, ερμηνεύτηκε ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση στο blockchain σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο καθώς και οι πεποιθήσεις τους για την επίδρασή του blockchain στις διαδικασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης. Πιστεύουμε πώς η παρούσα ποιοτική έρευνα θα γίνει ένα πρώτο σημαντικό εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων χάραξης πολιτικής λειτουργίας των υπό ανάπτυξη μοντέλων, στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν, της ισορροπίας ανάμεσα στα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Πρακτικά η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να συμβάλλει, όσο είναι δυνατόν, στην υιοθέτηση λύσεων αποδεκτών από τους χρήστες, έτσι ώστε η αλλαγή που ήδη έχει κάνει την είσοδό της, να είναι προς όφελος του/της σύγχρονου/νης πολίτη/ισσας στο πεδίο της εκπαίδευσης και της μάθησης.
Abstract:Blockchain is a decentralized technology that is changing the internet as we know it, creating a new type of internet. It is a decentralized database that ensures the security and transparency of transactions. It contains all the information about transactions in composed blocks that are added in chronological order. While the applications of blockchain-based solutions are increasing, skeptics in its adoption as a new emerging technology remain. A technology evolving exponentially in many fields simultaneously. The purpose of this research is to create a digital platform using blockchain technology as well as to enable Panteion University graduates to actively participate. They were capable of immediate and easy proof of the authenticity of their degree and they were asked to share with parties of their choice their own unique id (a public key) as proof of academic knowledge. This was the chosen implementation because, as shown in the fourth chapter of the project, it is the most common application of blockchain technology amongst the field of education to date. The objective of the research is to draw conclusions about the effects of this technology on the socio-psychological reality of the subject, ie the way it affects its individual and social identity, stereotypes and socio-cognitive mechanisms of prejudice, as well as issues of human rights. The research captured the blockchain-involved subjects’ perception about the nature of this new storage and the new model of interaction that is created without the existence of an intermediate trusted authority. The philosophy of blockchain technology offers self-sovereignty in managing crucial personal data in addition to the responsibilities entailed. We consider it mandatory to study the new rules and the new incentives in the new forms of transactions and negotiations that arise. Human relationships as well as communities are either affected or transformed through the use of blockchain technology. However, research in the field of education is so recent that delving deeper on the socio-psychological effects of the participants in the new form of networking has not been completed, according to the literature review, at least to date. The weight of the research so far has been given mainly to the technical, functional and economic requirements needed for the improvement of the available models of this specific technology. The present research differs substantially from the existing ones where the sample consists of specialists in computer science, economics or the Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) fields of education in general. Our research seeks the anthropocentric approach instead of the study from the customer/consumer perspective. Our sample consists of experts in social and political sciences, graduates of Panteion University, who possess a unified social experience, that of university education and feature at least basic fundamental digital skills. Specifically, according to the reflexive thematic analysis of in-depth interviews of modern adults, we determined the way subjects perceive the interaction in an individual and group context in the blockchain environment as well as their beliefs about the impact of the blockchain on processes carried out in the field of education and learning. We believe that this qualitative research will become an important tool in the hands of the policy makers of the developing models, in the challenge they face in balancing productively social and economic benefits. In practice, the present research aims to contribute as much as possible, to the adoption of solutions acceptable by users. This way, the change that has already made its entry, will be to the benefit of the modern citizen in the field of education and of learning.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 205-230
 
 
Archives to this Item
Archive Type
6DID_GrigoriadouVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University