Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of International and European Studies  

Doctorate Theses  

 
Τίτλος:Η εξέλιξη του λόγου και των επιστημονικών κοινοτήτων των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα και στην Τουρκία: το πρίσμα της κοινωνιολογίας της επιστήμης
Κύρια Υπευθυνότητα:Μικελής, Κυριάκος
Επιβλέπων:Ήφαιστος, Παναγιώτης
Θέματα:Διεθνείς σχέσεις -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Τουρκία
Παγκόσμια πολιτική -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα
Παγκόσμια πολιτική -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Τουρκία
Επιστήμη -- Κοινωνιολογικές απόψεις
Γνώση, Κοινωνιολογία της
International relations -- Study and teaching (Higher) -- Greece
International relations -- Study and teaching (Higher) -- Turkey
World politics -- Study and teaching (Higher) -- Greece
World politics -- Study and teaching (Higher) -- Turkey
Science -- Sociological aspects
Knowledge, Sociology of
Ημερομηνία Έκδοσης:2006
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ζητούμενο της ανά χείρας διατριβής είναι η κατανόηση της επιστήμης καθαυτό καιειδικότερα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, όπως έχει αναπτυχθεί σε συγκεκριμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο: ειδικά στην Ελλάδα και στην Τουρκία, κατά το Μεσοπόλεμο και ιδίως το ΨυχρόΠόλεμο και τη μεταψυχροπολεμική εποχή. Εφαρμόζοντας το εξηγητικό μοντέλο του ΔανούΔιεθνολόγου O. Wæver, καταρχάς λαμβάνει χώρα η εξέταση της θέσης των κοινωνικώνεπιστημών στην ελληνική και στην τουρκική κοινωνία και γενικά των διλημμάτων καιλεπτομερειών της συγκρότησης του έθνους-κράτους. Επίσης επιχειρείται η διερεύνηση τουθεσμικού πλαισίου των διεθνών σπουδών, του τόπου διδακτορικής κατάρτισης του μόνιμουδιδακτικού προσωπικού σε επιλεγμένα πανεπιστημιακά τμήματα όπως και του προγράμματοςσπουδών με κριτήριο τη φύση της επιστημονικής κατάρτισης. Κυρίως, δε, εξετάζεται ηθεματολογία και το (μετα)θεωρητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τιςσχετικές περιοδικές εκδόσεις όπως και -μέσω της διεκπεραίωσης μίας ιστορίας των ιδεών-ποικίλων ελληνικών εγχειρημάτων οικοδόμησης λόγου για τη διπλωματία· δηλαδή του ιδιαίτερουστοχαστικού περιεχομένου. Ενώ γνώμονας στην καταγραφή του περιεχομένου είναι το κατάLijphart Παραδοσιακό Παράδειγμα των Διεθνών Σχέσεων, ιδιαίτερη είναι η προσοχή για τηθεώρηση της πολιτικής σε όρους ισχύος-συμφέροντος και στον τρόπο αναδίπλωσής της ή μηαναδίπλωσής της στο παρόν αλλά και στο παρελθόν. Τα πορίσματα της διερεύνησης, η οποίααντλεί κατά πολύ από την επιστημολογική προβληματική του Π. Κονδύλη, περιλαμβάνουν σημείατόσο σχετικής σύγκλισης ή ομοιότητας όσο και σχετικής απόκλισης ή διαφοροποίησης των δύοπεριπτώσεων. Υπό αυτή την έννοια αναδεικνύεται η μερική διαβάθμιση της υπόθεσης περί τηςσυμμετρίας του λόγου επί της διπλωματίας σε αμφότερα τα κράτη, η οποία λανθανόντωςπροϋποθέτει τη σχεδόν ίδια επιρροή ίδιων/παρεμφερών παραγόντων. Ειδικά για την ελληνικήπερίπτωση, η διαβάθμιση σημαίνει τον κάποιο περιορισμό του αυτο-αναστοχασμού στηνπραγματολογική περιγραφή και στην κατανόηση της ανάπτυξης της διεθνολογίας στην Ελλάδα,παρά τη σεβαστή συμπερίληψη ποικίλων στοιχείων.
Abstract:The purpose of this thesis is the understanding of science and in particular of thescientific field of International Relations, as it has developed in a specific temporal-spatialframework: Greece and Turkey in Interwar and mainly during the Cold War and beyond. Applyingthe model of International Relations theorist O. Wæver, the position of social sciences in Greekand Turkish society and the dilemmas and details of nation building is examined at first.Moreover the institutional framework of international studies, the place of doctoral training of thepermanent teaching staff in selected university departments and finally the program of studiesbased on scientific training are objects of investigation. This applies also to the themes and the(meta)theoretical content, including scientific journals and -by means of a history of ideas- manyGreek efforts of discourse construction over diplomacy, that is the specific intellectual content.While the basis of the content’s description is the traditional paradigm of International Relationsala Lijphart, special attention is given to the analysis of politics in terms of power-interest and tohow it evolved during the present as well as the past. The outcome of the research, which drawsheavily upon epistemological problématique of P. Kondylis, includes several points of relevantconvergence or similarity as well as relevant divergence or difference of the two cases. In thatsense, there is a partial qualification of the hypothesis over the symmetry of diplomatic discoursein both states, which presupposes the almost same results of same/similar causes. As far as theGreek case is concerned in particular, this qualification means the restraints of the current selfreflectionin the factual description and the understanding of the development of InternationalRelations in Greece, despite the existence of many relevant aspects.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2006
Περιγραφή:Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 410-460) και παραρτήματα
 
 
Archives to this Item
Archive Type
mikelis.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University