Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  

 
Τίτλος: Ψυχολογία Τόμος 9
Περιγραφή: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει την Ψυχολογία, αυτό το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, για να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ψυχολόγους να κοινοποιήσουν σε ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα την εργασία τους και να πληροφορηθούν για την εργασία των συναδέλφων τους. Η Ψυχολογία δηλαδή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης που θα επιταχύνει την παραπέρα ανάπτυξη των ψυχολογικών σπουδών και της έρευνας στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, η Ψυχολογία θα δημοσιεύει άρθρα από κάθε περιοχή ή κλάδο της Ψυχολογίας. Τα άρθρα μπορούν να είναι είτε επισκοπήσεις ή να παρουσιάζουν εμπειρικές έρευνες.
Γλώσσα: el
Θέμα:  Ψυχολογία -- Περιοδικά
Psychology -- Periodicals
Περιεχόμενα:   Προλογικό Σημείωμα
An analysis of counseling response mode profile in short-term dynamic psychotherapy
Η δομή γνωστικών και θυμικών παραγόντων που συνδέονται με τη γνωστική επίδοση στη γλώσσα και στα μαθηματικά
Γλωσσάρι
Η σχέση μεταξύ γεγονότων ζωής καν καθημερινών προστριβών, προσδοκιών αυτο-αποτελεσματικότητας, στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και ψυχοσωματικής υγείας
Affective expressions during joint attention interactions with an adult:The case of autism
Βιοψυχολογία της ενίσχυσης: Μελέτες ενδοκρανιακοΰ αυτοερεθισμού και ο ρόλος της ντοπαμίνης
Η χρήση ναρκωτικών από την οπτική γωνία των λέξεων ταυτότητας:Η Εγω-Οικολογική προσέγγιση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας του χρήστη (Μελέτη περιπτώσεων)
A cross-cultural study of the construct of forgiveness: Britain, Greece and Cyprus
Κατανόηση διάφορων μετασχηματισμών της ύλης από υποψήφιες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης
Αξιοπιστία και εγκυρότητα του Ερωτηματολογίου “Διαστάσεις του Διαπροσωπικού Προσανατολισμού για Νέους” στην Ελλάδα
Η ατελής αρχιτεκτονική της ανθρώπινης οντογένεσης: Επιλογή, βελτιστοποίηση και αντιστάθμιση ως θεμέλια της αναπτυξιακής θεωρίας
Assessment issues in behavior-genetic research on personality
Personality assessmet: Implications of a social-cognitive theory of personality
Πρόλογος
Feelings and judgments as subjective evaluations of cognitive processing:How reliable are they?
The DIAGNOSER project: Assessment in the service of learning
Key issues in cross-cultural assessment
Οι όροι συγγένειας και η συναγωγή του μονο-πολυμερούς πολλαπλασιασμού τάξεων σε παιδιά ηλικίας 11 1/2 - 12ετών
Μαθηματικά και δομή της προσωπικότητας των καθηγητών μαθηματικών: Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση
Θεωρία του νου:Προπομποί, αναπτυξιακά ορόσημα και επικοινωνιακές προεκτάσεις
Γέφυρες προσέγγισης ανάμεσα στην ψυχολογία και τη φαρμακολογία
Socio-cultural environment as a factor of differentiation in mathematical reasoning
Ηλεκτροφυσιολογικές προσεγγίσεις στην κλινική νευροψυχολογΐα: Τα προκλητά δυνατά
Η ελληνική Δοκιμασία Οπτικο-Νοητικής Ιχνηλάτησης: Προκαταρκτικές νόρμες για κλινική και ερευνητική εφαρμογή
Ο ρόλος της βιολογικής ετοιμότητας και του κοινωνικού περιβάλλοντος στην εγκατάσταση κοινωνικής φοβίας
The psychology of Olympic excellence and its development
Physical activity and mental health in older adults: Current evidence and future perspectives
Εισαγωγή: Θέματα ψυχολογίας της άσκησης και του αθλητισμού
Dimensions of morality and their determinants in sport
A multidimensional physical self-concept:A construct validity approach to theory, measurementand research
Multidimensional structure of goal orientations:The importance of adopting a personal development
Το προφίλ μαθητών και μαθητριών με βάση υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές:Σχέσεις με τον αθλητισμό
Διαφορές των προφίλ στόχων επίτευξης σε ψυχο-φυσιολογικές καταστάσεις στο πλαίσιο συμμέτοχης σε έντονη φυσική δραστηριότητα
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο