Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μειονοτικών μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης (δεκαετία 1950-δεκαετία 1970)
Τίτλος:Secondary education of minority Muslims in Western Thrace (1950-1970)
Κύρια Υπευθυνότητα:Πετρίδης, Τριαντάφυλλος Γ.
Επιβλέπων:Πεσμαζόγλου, Στέφανος, 1949-
Θέματα:Μειονότητες -- Ελλάδα -- Θράκη, Δυτική -- Εκπαίδευση
Μουσουλμάνοι -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα
Minorities -- Greece -- Thrace, Western -- Education
Muslims -- Education -- Greece
Keywords:Μουσουλμανική μειονότητα, Δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση, Ιεροσπουδαστήριο
Muslim minority, Secondary minority education, Seminary
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της εργασίας είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μειονοτικών της Θράκης από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η μελέτη της δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης αφορά κυρίως σε τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτής της βαθμίδας: τα μειονοτικά γυμνάσια της Κομοτηνής και της Ξάνθης και τα μειονοτικά ιεροσπουδαστήρια της Κομοτηνής και του Εχίνου Ξάνθης. Η χρονική περίοδος που εστιάζει η εργασία ξεκινά με την επαναλειτουργία του ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (1949) και με την ίδρυση του πρώτου δευτεροβάθμιου μειονοτικού σχολείου στην Κομοτηνή (1952). Ως χρονικό πέρας της εργασίας επιλέχτηκε το τέλος της δεκαετίας του 1970, καθώς το χρονικό διάστημα 1977-1979 η ελληνική πολιτεία προχώρησε στην παραγωγή ενός ικανού αριθμού νομοθετικών κειμένων σχετικών με τη μειονοτική εκπαίδευση, επιχειρώντας να διευθετήσει πολλά από τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με αυτήν. Το βασικό ερώτημα που διερευνάται στην εν λόγω εργασία αφορά στο πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτήθηκε και λειτούργησε η δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Τα επιμέρους ερωτήματα είναι τα εξής: Το καθεστώς της ίδρυσης και της λειτουργία των μειονοτικών γυμνασίων και ιεροσπουδαστηρίων, το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει και στο πώς διαμορφώθηκε αυτό. Το περιεχόμενο της δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης: το αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, πώς διαμορφώθηκε αυτό, τα ελληνόφωνα και τα τουρκόφωνα μαθήματα, τα σχολικά εγχειρίδια που αξιοποιήθηκαν. Το μαθητικό δυναμικό των παραπάνω σχολείων: το μέγεθος μαθητικού πληθυσμού, η σχολική διαρροή (είτε από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε σε ενδοσχολικό επίπεδο), η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητήματα μαθητικής μέριμνας. Το εκπαιδευτικό δυναμικό των μειονοτικών γυμνασίων: οι διάφορες και διαφορετικές «κατηγορίες» καθηγητών/καθηγητριών και το ζήτημα της διεύθυνσης των σχολείων. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στα μειονοτικά δευτεροβάθμια σχολεία: ειδικότερα οι προσανατολισμοί και οι στόχοι της, οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και επιχειρήθηκαν, η αποτελεσματικότητά της και οι φορείς που την υλοποίησαν. Οι στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των μειονοτικών απέναντι στη δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση, αλλά και στη σχετική ελληνική πολιτική. Η εργασία αξιοποιεί κυρίως δύο ομάδες πηγών: α) το Αρχείο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ενός φορέα που διαχειρίζεται τα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, και β) μια σειρά συνεντεύξεων που ελήφθησαν από μειονοτικούς, οι οποίοι ήταν μαθητές στα δευτεροβάθμια μειονοτικά σχολεία κατά την περίοδο που εστιάζει η εργασία. Συμπληρωματικά ως προς τα παραπάνω μελετήθηκαν τα σχετικά με τη δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση νομοθετικά κείμενα και τα στοιχεία των επίσημων στατιστικών της εκπαίδευσης. Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε (05) κεφάλαια. Το πρώτο, αυτό της εισαγωγής, αναφέρεται στη θεματική της εργασίας, στις πηγές, στις οποίες βασίζεται και παρουσιάζονται ορισμένες θεωρητικές και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Στο δεύτερο διερευνώνται ορισμένες πτυχές του μειονοτικού πλαισίου. Ειδικότερα εξετάζονται οι διαδικασίες συγκρότησης της μειονότητας, οι διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τον προσδιορισμό της είτε στη βάση της θρησκείας των μελών της είτε στη βάση της εθνικής/εθνοτικής τους υπαγωγής, παρέχονται ορισμένα αδημοσίευτα στοιχεία για το πληθυσμιακό της μέγεθος, κυρίως για τη δεκαετία του 1960, ενώ στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ιστορική επισκόπηση των βασικών εξελίξεων από τη δεκαετία του 1940 μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα• τέλος, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ζήτημα των «πομάκων» και στη σχετική με τη μειονοτική εκπαίδευση νομοθετική παραγωγή. Το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αντίστοιχα στα δύο μειονοτικά γυμνάσια και στα δύο μειονοτικά ιεροσπουδαστήρια. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μια καταγραφή των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων σε σχέση με τα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μειονοτικών της Θράκης για την περίοδο από το 1950 μέχρι και τα τέλη της δεκαετία του 1970.
Abstract:Subject of study is the secondary education of minority Muslims in Western Thrace from the early 1950s until the late 1970s. The study of secondary minority education mainly focuses in four educational institutions: the minority high schools of Komotini and Xanthi and the minority seminaries for Muslims of Komotini and Ehinos (Xanthi area). The time period that focuses the study begins with the reopening of seminary in Komotini (1949) and the establishment of the first minority high school in Komotini too (1952). As the time after was selected the late 1970s as the period 1977-1979 the Greek state has produced a sufficient number of legislative texts on minority education, attempting to resolve many of the outstanding questions about it. The main question investigated in this work concerns the context in which established and operated secondary minority education in Thrace during the above period. The specific questions are as follows: The status of the establishment and the functioning of minority high schools and seminaries, the legislative framework that governs them and how this framework formed. The content of the minority secondary education: the implementation of the curriculum, the greek-speaking and turkish-speaking courses and the textbooks utilized. Questions about student population: the population size, the school dropout (either from primary to secondary education, either in-school level), access to higher education and student welfare issues. The educational potential of minority high schools: the different “categories” of professors and the issue of school leadership. The Greek educational policy towards minority education system: in particular the guidelines and objectives, the interventions planned and attempted, efficacy and operators implementation. Attitudes, perceptions and reactions of the minority against Greek minority politics. The study takes advantage of two main groups of sources: a) the Archive of the Bureau for the Coordination of Minority Education, a state supervising institution for the minority education, and b) a series of interviews by men who were students in secondary minority high schools during the period the study focused. Complementary to the above studied the legislative texts related to the minority education as well as official education statistics. The work developed in five (05) chapters. The first is the introduction and refers to the thematic and the sources, whilst presents the theoretical and the methodological context. The second investigates certain aspects of the minority context. Particular, we examine the formation processes of the minority, the different views have been expressed to determine the minority, whether the basis of religion of its members or at the base of the national/ethnic affiliation, provides some unpublished sources for minority’s population size, especially for the decade 1960s, and then a brief historical overview of key developments from the 1940s until the late 20th century; finally, special mention is made to the issue of “pomaks” and relevant to minority education legislative output. The third and fourth chapters are referring respectively to the two minority high schools and in both minority seminaries. Last, the fifth chapter is a record of the findings and conclusions in relation to the questions above for secondary education of minority in Western Thrace for the period from 1950 until the late 1970s.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 185-189
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PetridisTr application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο