Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα 1950-1955: η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ–οι στρατιωτικές βάσεις–παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή–διεθνείς συσχετισμοί
Τίτλος:American policy in Greece 1950-1955: Greece's membership in NATO-the military bases-interventions in political life-international correlations
Κύρια Υπευθυνότητα:Σερέτης, Απόστολος Γ.
Επιβλέπων:Λαγάνη, Ειρήνη
Θέματα:
Keywords:ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, πολιτική, ΝΑΤΟ, στρατιωτικές βάσεις, παρεμβάσεις, διεθνείς ανταγωνισμοί, εκλογές, διεθνείς συσχετισμοί, κινητοποιήσεις, ιμπεριαλισμός
USA, USSR, Greece, Cyprus, Turkey, politics, NATO, military bases, interventions, international competition, elections, international relations, mobilizations, imperialism
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αρχικά στην εργασία αυτή, γίνεται μία ανάλυση του ιστορικού πλαισίου έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στον μεταπολεμικό κόσμο, τους συσχετισμούς δυνάμεων, κάποια βασικά ιστορικά γεγονότα έτσι ώστε να γίνει όσο είναι δυνατό πιο αντιληπτό το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της περιόδου. Έπειτα η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα γίνει μία παρουσίαση και ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην μεταπολεμική Ευρώπη και στους συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.. Επιπροσθέτως θα αναλυθεί η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ και η κλιμάκωση του ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων, καθώς και ο σχεδιασμός των ΗΠΑ για κυριαρχία και περικύκλωση του αντιπάλου της, με βασικό προσανατολισμό την Ελλάδα και τη Τουρκία. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και ο αμερικανικός παράγοντας στη ζωή του τόπου από την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν, μέχρι και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Τουρκία. Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως ποια ήταν η κυβέρνηση που συμφώνησε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και ποια η στάση του αμερικανικού παράγοντα απέναντι της, γιατί η χώρα εντάχθηκε μαζί με τη Τουρκία, η μεγάλη οικονομική βοήθεια που έλαβαν, η θέση της Τουρκίας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, οι πολιτικές πιέσεις που υπέστη η ελληνική πολιτική ηγεσία για την υλοποίηση των αποφάσεων, ποιες ήταν οι πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα καθώς θα γίνει μία εκτίμηση των λόγων που οι ΗΠΑ στόχευαν στην ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, θα επισημανθούν οι αγγλοαμερικανικές αντιθέσεις, η αλλαγή της στάσης της Γιουγκοσλαβίας και η αξιοποίηση της κατάστασης αυτής από τις ΗΠΑ, οι πολιτικές παρεμβάσεις κατά τη Συναγερμική περίοδο, η συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Παράλληλα θα γίνει αναφορά στο Κυπριακό ζήτημα και τη στάση των ΗΠΑ πάνω σε αυτό μέχρι και τα Σεπτεμβριανά του 1955 καθώς και πως προετοιμάστηκε και οργανώθηκε η έλευση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια συνολική αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά την περίοδο αυτή.
Abstract:Initially in this text, an analysis is made of the historical context as it was formed in the post-war world, the correlations of forces, some basic historical events in order to make the economic, social and political context of the period as comprehensible as possible. The work is then divided into two parts. In the first part, there will be a presentation and analysis of US foreign policy in post-war Europe and the correlations of forces formed after the end of World War II. In addition, the US-USSR conflict and the escalation of competition between the two will be analyzed, as well as US planning for domination and encirclement of its adversary, with a main focus on Greece and Turkey. There will also be an analysis of the political situation in Greece and the American factor in the life of the country from the proclamation of the Truman Doctrine, to the country's accession to NATO along with Turkey. Questions will be answered such as who was the government that agreed to join the country in NATO and what is the attitude of the American agent towards it, why the country joined together with Turkey, the great financial aid they received, Turkey's position in the US plans, the political pressures that the Greek political leadership suffered under the implementation of the decisions, what were the political reactions in the country as an assessment will be made of the reasons that the USA aimed at the two countries' accession to NATO. In the second part of this text, the Anglo-American contradictions, the change of Yugoslavia's position and the exploitation of this situation by the USA, the political interventions during the Alarm Period, the agreement on military bases will be highlighted. At the same time, reference will be made to the Cyprus issue and the US position on it until September 1955, as well as how the coming to power of Konstantinos Karamanlis to power after the death of Alexandros Papagos was prepared and organized. Finally, a comprehensive assessment of US foreign policy will be attempted during this period.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 91-95
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_SeretisAp_1118M022.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο