Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Σαν ξυπνήσαν τα μουλάρια και πετάξαν τα σαμάρια...: το αντιστασιακό κίνημα στη Λέσβο (1941-1945)
Τίτλος:When the mules woke up and threw the saddles...: the resistance movement in Lesvos (1941-1945)
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπάλλας, Ανδρέας Α.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Λέσβος, κατοχή, αντίσταση, ΕΑΜ, go back
Lesvos, occupation, resistance, ΕΑΜ, go back
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος στη Λέσβο και ειδικότερα η μεγάλη δυναμική που διαμόρφωσε εκεί το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Η Λέσβος βίωσε τα μεγάλα γεγονότα της δεκαετίας του ’40 με έναν ξεχωριστό τρόπο, ως απόρροια των γεωγραφικών, οικονομικών και πολιτικών της ιδιαιτεροτήτων: της νησιωτικότητας, της εγγύτητας στα μικρασιατικά παράλια και στην ουδέτερη στον πόλεμο Τουρκία, της εξαρτημένης από το εμπόριο και τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς οικονομία, των μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων κ.λπ.. Η μεγάλη κοινωνική και πολιτική επιρροή του ΕΑΜ ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα τριών παραμέτρων: πρώτον, του συγκρητισμού της σημαντικής βενιζελικής παράδοσης του νησιού, της δυναμικής ανάπτυξης του αγροτοεργατικού και κομμουνιστικού κινήματος στο νησί κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, του προσφυγικού στοιχείου και της προοδευτικής διανόησης του νησιού που στις συνθήκες της κατοχής κινήθηκαν ακόμα πιο αριστερά· δεύτερον, της παρέμβασης του ΕΑΜ στις πληγές της κατάρρευσης της τοπικής οικονομίας, της διατάραξης της παραδοσιακής κοινοτικής αλληλεγγύης και της όξυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων αλλά και της επιλογής για μια ήπια και λελογισμένη αντιπαράθεση με τον κατακτητή, υπό την καθοδήγηση αρχικά των Βρετανών, που θα απέτρεπε τα οδυνηρά αντίποινα και θα έφερνε το ΕΑΜ σε καίρια θέση κατά την αποχώρηση των Γερμανών· τρίτον, της σημαντικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας– όχι όμως και χωρίς αντιφάσεις– που επιχείρησε η τοπική εαμική διοίκηση μετά την απελευθέρωση του νησιού και η οποία συχνά ξεπερνούσε τα όρια της συναίνεσης στα πλαίσια της κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Συμβολικό σημείο που συμπυκνώνει τα παραπάνω στοιχεία και αποτυπώνει τη δυναμική του εαμικού κινήματος στη Λέσβο αποτέλεσε η μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση των Χριστουγέννων του 1944, το περίφημο «GO BACK», κατά την οποία εμποδίστηκε η αποβίβαση βρετανικών στρατευμάτων στο νησί. Η περίπτωση της Λέσβου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας «νικηφόρας επανάστασης που χάθηκε» όχι με τα όπλα αλλά υπό το βάρος των εξελίξεων στην Αθήνα, της παλινόρθωσης του παλιού πολιτικού κόσμου και της αποκατάστασης των δωσίλογων μετά τα Δεκεμβριανά και τη Βάρκιζα.
Abstract:In this thesis we examine the development of the resistance movement in Lesvos and in particular the great dynamics formed by the National Liberation Front (EAM) and the Communist Party of Greece (KKE) on the island. Lesvos experienced the great events of the 1940s in a special way, as a result of its geographical, economic and political peculiarities: its insularity, its proximity to the coasts of Asia Minor and war-neutral Turkey, its dependent from the trade and the monoculture of olives economy, the great social contradictions etc. The great social and political influence of EAM is interpreted as the result of three parameters: first, the comparison of the important Venizelist tradition of the island, the dynamic development of the agro-labor and communist movement on the island during the interwar period, the refugee element and the progressives of the island that under the conditions of the German occupation moved even more to the left; second, EAM's intervention on the wounds of the collapsed local economy, the disruption of traditional community solidarity and the sharpening of social antagonisms, but also the choice for a mild and sensible confrontation with the occupier, that would prevent painful retaliation and would put EAM in a key position when the Germans left; third, of the significant– but not without contradictions– reform effort made by the local Eamic administration after the liberation of the island and which often exceeded the limits of consensus within the government of national unity. A symbolic point that summarizes the above data and reflects the dynamics of the Eamic movement in Lesvos was the great popular mobilization of Christmas 1944, the famous "GO BACK" campaign, during which the landing of British troops on the island was prevented. The case of Lesvos island is a typical example of a "victorious revolu-tion that was lost\" not with weapons but under the weight of the developments in Athens, the restoration of the old political world and the collaborationists after the December 1944 events (“Dekemvriana”) and the “Varkiza Accord”.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 119-125
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_BallasAn_1118M014.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο