Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Πλοία Λίμπερτυ: η επιλογή της διοχέτευσης του πολεμικής κατασκευής "Στόλου της Ελευθερίας" στη μεταπολεμική εμπορική ναυτιλία
Τίτλος:Liberty Ships: the choice of difussion of the wartime "Liberty fleet" into the post-war merchant shipping
Κύρια Υπευθυνότητα:Ταπεινόπουλος, Πασχάλης Α.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Πλοία Λίμπερτυ, ναυπηγεία Κάιζερ, πώληση, εφοπλισμός, εμπορική ναυτιλία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Liberty ships, sales, Second World War, commercial shipping, Kaiser's shipyards
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η συγκεκριμένη εργασία δε σκοπεύει να καταγράψει την ιστορία των Λίμπερτυ σε όλη της την έκταση ούτε φιλοδοξεί να καλύψει επαρκώς τις όποιες ενδεχόμενες σχετικές ιστοριογραφικές ελλείψεις, καθώς κάτι τέτοιο προφανώς θα υπερέβαινε τις δυνατότητές της από κάθε άποψη. Στοχεύει όμως να μελετήσει συγκεκριμένες πτυχές του ζητήματος, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών ιστορικών καταγραφών και λοιπών προσεγγίσεων. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την κατασκευή των Λίμπερτυ και περιλαμβάνει αναφορές σχετικές με το σκεπτικό που οδήγησε στη ναυπήγησή τους, ασχολείται με τον εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο τρόπο με τον οποίο αυτή κατέστη εφικτή, και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της δράσης των Λίμπερτυ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά όψεις του σκεπτικού με βάση το οποίο κρίθηκε η μεταπολεμική μοίρα των σκαφών και παρακολουθεί την πορεία προς τη θέσπιση της αντίστοιχης νομοθεσίας. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τις μεταπολεμικές πωλήσεις των Λίμπερτυ σε σύμμαχες χώρες των ΗΠΑ για εμπορικούς σκοπούς και αναφέρει διεξοδικά τις περιπτώσεις πώλησης στη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες ομοιάζουν σε αρκετά σημεία με την ελληνική περίπτωση.Το δεύτερο μέρος, αφορά αποκλειστικά την ελληνική εκδοχή της αγοραπωλησίας των Λίμπερτυ και αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο προσεγγίζει εκδηλώσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την παροχή πλοίων στην Ελλάδα. Το δεύτερο αναφέρεται σε όψεις της συγκρότησης και της εξέλιξης της σύγχρονης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ενώ το τρίτο μιλάειγια τη διαμόρφωση των όρων βάσει των οποίων διεξήχθη η αγοραπωλησία. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διανομή των πλοίων, το πέμπτο κάνει λόγο για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η διανομή, το έκτο παρουσιάζει ενδεικτικά τις περιπτώσεις κάποιων σημαντικών ελληνικών ναυτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα Λίμπερτυ. Το έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε προσωπικές εξιστορήσεις ναυτικών που εργάστηκαν στα συγκεκριμένα πλοία και καταθέτουν τη δική τους οπτική, ενώ στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την τύχη των εκατό Λίμπερτυ που βρέθηκαν σε ελληνικά χέρια και τη μεταπολεμική τους πορεία στις ειρηνικές θάλασσες.
Abstract:This thesis does not intend to scrutinize the history of ‘Liberty’ in all its extent nor aspires to sufficiently cover any possible relevant historiographical gap, as this obviously would exceed its potential in every respect. However, it aims to study specific aspects, contributing to the enrichment of the existing historical research. The following thesis consists of two parts and the first part consists of three chapters. The first chapter deals with the construction of the Liberty and includes references to the rationale that led to their construction, deals with the impressive and unprecedented way it was made possible, and concludes with a presentation of Liberty's action during the Second World War. The second chapter examines aspects of the rationale behind which the post-war fate of the vessels was judged and follows the course of the corresponding legislation. The third chapter deals with Liberty's post-war sales to US allies for commercial purposes and details the sales cases in France and Italy, which resemble in many respects the Greek case. The second part deals exclusively with the acquiring and the setting of Liberty class ships in Greek service. The first covers the US foreign policy events related to the supply of the ships to Greece. The second refers to aspects of the formation and evolution of modern Greek commercial shipping, while the third talks about the formulation of the terms on which the sale was made. The fourth chapter refers to the distribution of ships, the fifth refers to the reactions caused by the distribution, the sixth illustrates the cases of some important Greek seafarers in relation to the Liberty. The seventh chapter is devoted to the personal stories of sailors who worked on these ships and present their own perspective, while in the eighth and final chapter, the fortunes of the hundred Liberties found in Greek hands and their post-war fate are discussed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 153-155
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_TapeinopoulosPa_1116M034.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο