Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αντανάκλαση του μεγαλοϊδεατικού πνεύματος στο αφηγηματικό έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή
Τίτλος:The reflection of irredentist spirit in narrative work of Alexandros Rizos Rangavis
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαματθαίου, Μαριάνθη Γ.
Επιβλέπων:Λούβη, Ευαγγελία
Θέματα:Μεγάλη Ιδέα στη λογοτεχνία
Ρομαντισμός -- Ελλάδα
Ελληνική λογοτεχνία, Νέα -- 19ος αιώνας -- Ιστορία και κριτική
Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος, 1809-1892
Great Idea
Romanticism -- Greece
Greek literature, Modern -- 19th century -- History and criticism
Keywords:Μεγάλη Ιδέα, Αλυτρωτική Ιδεολογία
Great Idea, Irredentist ideology
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής αποτελεί φαινόμενο πολυπραγμοσύνης του 19ου αιώνα. Το ραγκαβικό έργο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τις πολιτισμικές συντεταγμένες του, την ποικιλία, το εύρος, τις επιδράσεις που άσκησε στη συνέχεια αλλά κυρίως ένεκα της ιδιότητάς του να λειτουργεί ως κάτοπτρο μιας εξιδανικευμένης αντανάκλασης των εθνικών οραμάτων. Η πολυπραγμοσύνη του Ραγκαβή επομένως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας. Από αυτήν την άποψη, η επιδίωξη του «εθνικώς επωφελούς» ανευρίσκεται στο σύνολο του έργου του. Με αυτές τις σκέψεις ως εναρκτήριο ερέθισμα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τις ιδεολογικές προεκτάσεις του συγγραφικού έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, ώστε να διαφανεί αφενός ο βαθμός κατά τον οποίο το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής επηρέασε και αποτυπώθηκε στο έργο του και αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο ο ιδεολογικός κόσμος των χαρακτήρων προσδιορίζεται με βάση τον ιδεολογικό κόσμο και τις επιλογές του ίδιου του συγγραφέα, δεδομένου ότι η μυθοπλασία αποτελεί ένα ακόμη μέσο που επιτρέπει στο Ραγκαβή να διατυπώσει τις ιδεολογικές του προτάσεις σχετικά με ζητήματα καθολικότερης ή και πιο επίκαιρης υφής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται τα στοιχεία του μεγαλοϊδεατικού ονείρου στον πλασματικό κόσμο των έργων του. Mελετώντας το σύνολο του έργου του Ραγκαβή βρισκόμαστε πολύ συχνά μπροστά στη διαπίστωση ότι κάθε εκδοτική κίνηση του συγγραφέα υπαγορεύεται από συγκεκριμένες ιδεολογικές ανάγκες, είναι καλά μελετημένη και πολλές φορές βρίσκεται σε συνάφεια με τα πολιτικά δρώμενα της εποχής. Η ανίχνευση της ιδεολογικής ταυτότητας των κειμένων καθώς και των διαπλοκών τους με τα κεντρικά πολιτικά αιτήματα της εποχής μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διεπιστημονική μελέτη σύνθετων και κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι η συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας. Πολλές φορές οι παρεμβάσεις και τα σχόλια του αφηγητή περιέχουν γενικές προτάσεις που υπερβαίνουν τα όρια της μυθοπλασίας και αναφέρονται στον πραγματικό κόσμο. Οι παρεμβάσεις αυτές επεξηγούν τις πράξεις ενός χαρακτήρα, προαναγγέλλουν ένα γεγονός ή και θεμελιώνουν την αφηγηματική επιλογή. Επιπλέον, αποκαλύπτουν την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία του αφηγητή, το σύστημα των αρχών βάσει των οποίων αξιολογεί τα γεγονότα και τους πλασματικούς χαρακτήρες. Η λειτουργία τους όμως δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της αφήγησης αλλά αποτελούν ένα σημείο σύνδεσης της μυθοπλασίας με την πραγματικότητα ή με τον κόσμο αναφοράς των αναγνωστών. Ο αφηγητής και οι πλασματικοί χαρακτήρες αποτελούν μονάδες που υποτάσσονται στις ανάγκες της πλοκής και η πλοκή εξυπηρετεί συγκεκριμένους ιδεολογικούς σκοπούς. Τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία των αφηγημάτων, όπως η πλοκή, οι χαρακτήρες και ο αφηγητής συνδέονται μεταξύ τους προβάλλοντας την ιδεολογική θέση του Ραγκαβή για τα τεκταινόμενα της εποχής του. Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης λοιπόν, αποτελεί η προβολή της αντανάκλασης του μεγαλοϊδεατικού πνεύματος στην εργογραφία του Ραγκαβή σε αντιπαραβολή με την πολιτική και διπλωματική του ιδιότητα.
Abstract:Alexander Rizos Ragavis is a phenomenon of polypragmosynis of 19th century. The Rangavis work is particularly interesting in terms of cultural coordinates, variety, range, the effects brought by then but mainly due to its ability to function as a mirror of an idealized reflection of national visions. The polypragmosyni of Rangavis therefore inextricably linked to the particularity of each historical conjuncture. In this respect, the pursuit of "nationally-win" is found throughout his work. With these thoughts as a starting stimulus, this paper attempts to highlight the ideological implications of the writings of Alexander Rizos Rangavis to indicate both the extent to which the social and political developments of the era influenced reflected in his work and secondly, the way in which the ideological world of characters is determined by the ideological world and the choices of the author himself, since fiction is another instrument that allows the Rangavis formulate his ideological proposals on issues broader universal or more timely texture. In particular, it shows how the context in which the elements of irredentist dream the fictional world of his works. Studying the entire project of Rangavis we are very often before the realization that every editorial motion author dictated by specific ideological needs, is well thought out and often found in connection with the political events of the time. Detection of ideological identity of text and the interrelation with the central political demands of the time can substantially contribute to interdisciplinary study of complex and critical issues such as the formation of the national ideology. Sometimes interventions and comments of the narrator contain general suggestions that go beyond the fiction and out in the real world. These interventions illustrate the actions of a character foreshadow an event or underpinning the narrative choice. Furthermore, revealing the ideology and worldview of the narrator, the system of principles by which evaluates the events and fictional characters. The operation but are not limited to the level of the narrative but are a connection point of fiction with reality or with the readers' reference world. The narrator and the fictional characters are units subordinated to the needs of the plot and the plot serves specific ideological purposes. The three main components of narratives, as the plot, the characters and the narrator are interconnected highlighting the ideological position Rangavis on the happenings of the time. Purpose of this study, therefore, is to show the reflection of irredentist spirit in the bibliography Rangavis in comparison with the political and diplomatic capacity.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 100-104
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PapamathaiouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο