Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Μορφές και συστήματα διακυβέρνησης στον δυτικό κόσμο: μια δια-συστημική συγκριτική ανάλυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της επιτελεστικότητας»
Τίτλος:“Forms and systems of governance in the western world: a cross-system comparative analysis of the United States of America and the European Union in the light of political efficacy”
Κύρια Υπευθυνότητα:Καραγιάννης, Σόλων Χ.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διασυστημική Μέθοδος Ανάλυσης, Πολιτικό Σύστημα, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά, Επιτελεστικότητα, Υλοποίηση
United States of America, European Union, Cross - System Analysis, Political System, Qualitative Characteristics, Efficacy, Implementation
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η πολιτική αποτελεί την κατεξοχήν διαδικασία μέσω της οποίας τα μέλη μιας κοινωνίας σχεδιάζουν, αποφασίζουν και καταλήγουν σε αποφάσεις συλλογικού και δεσμευτικού χαρακτήρα για το κοινό μέλλον των μελών τους. Στην παρούσα εργασία η έρευνά μας εκτείνεται σε δύο σκέλη: αφενός επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη των κοινωνιών των Ηνωμένων Πολιειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν να ορίσουν την διαδικασία της πολιτικής, οργανώνοντας και διαρθρώνοντας τα πολιτικά τους συστήματα· αφετέρου συγκρίνει τα συστήματα αυτά ως προς την επιτελεστικότητα των εκροών τους. Ειδικότερα, τοποθετώντας αυτά υπο το μικροσκόπιο της συγκριτικής, διασυστημικής μεθόδου («Cross – system») ανάλυσης που υιοθετείται στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αρχικώς μια λεπτομερής παράθεση και δευτερευόντως μια εκτενής αντιπαραβολή των διαφορών και ομοιοτήτων που εντοπίζονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι δύο ομοσπονδιακοί, διακυβερνητικοί οργανισμοί. Καταδεικνύοντας τα βασικά, δομικά και θεσμικά τους χαρακτηριστικά, αφενός καταστούμε σαφή το ρόλο και τις λειτουργίες που επιτελούν, αφετέρου βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση εκκίνησης της διαδικασίας της σύγκρισης. Βασικός μας στόχος αποτελεί η εξαγωγή ασφαλούς και έγκριτου συμπεράσματος ως προς την αποτελεσματικότητα των δύο πολιτικών συστημάτων όχι μεμονωμένα αλλά μεταξύ τους, επιχειρώντας ν’ αναδείξουμε εκείνο που - σ’ επίπεδο εκροών και δημόσιων πολιτικών - παρουσιάζεται ως το επιτελεστικότερο, επιτυγχάνοντας υψηλότερο βαθμό υλοποίησης (impelementation) των τελευταίων.
Abstract:Politics is the principal process through which the members of a society plan, decide and reach decisions of a collective and binding nature for the common future of its members. In this paper, our research spans two strands: on the one hand, it focuses on how members of societies in the United States of America and the European Union have chosen to define the process of politics by organizing and structuring their political systems; on the other hand, it compares these systems in terms of the performativity of their outputs. In particular, by placing them under the microscope of the comparative, cross-system method of analysis adopted in this paper, it attempts, firstly, a detailed listing and, secondly, an extensive comparison of the differences and similarities identified in the qualitative characteristics possessed by the two federal, intergovernmental organizations. By demonstrating their basic, structural and institutional characteristics, we can clearly identify their roles and functions and put ourselves in an advantageous position to start the comparison process. Our main objective is to draw a safe and reliable conclusion as to the effectiveness of the two political systems, not in isolation but between them, attempting to highlight the one which - in terms of outputs and public policies - appears to be the most effective, achieving a higher degree of impelementation of the latter.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 85-88
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_KaragiannisSo_1120M039.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο