Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι προσπάθειες οικονομικής και πολιτικής ανασυγκρότησης την περίοδο διακυβέρνησης του Ελληνικού Συναγερμού (1952-1955)
Τίτλος:The attempts of economic and political reconstruction during the governing by the Greek Rally (1952-1955)
Κύρια Υπευθυνότητα:Σαγκιώτης, Αδριανός Α.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Αλέξανδρος Παπάγος, Σπύρος Μαρκεζίνης, Ελληνικός Συναγερμός, οικονομική πολιτική, μεταπολεμική οικονομία, υποτίμηση, εξωτερικές σχέσεις, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες
Alexander Papagos, Spyros Markezinis, Greek Rally, economic policy, post-war economy, devaluation, foreign ralations Germany, United States
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν την περίοδο διακυβέρνησης του Ελληνικού Συναγερμού (1952-1955) με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπάγο. Αποτελώντας την απαρχή μιας νέας πολιτικής ζωής για τον τόπο, καθώς ξεκινά η περίοδος των σταθερών μονοκομματικών κυβερνήσεων, αναλύονται οι ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες που συντέλεσαν προς την αναγκαία πολιτική σταθερότητα, απαραίτητη για να τεθούν οι βάσεις ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος με στόχο την ανάπτυξη και επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομική μεταρρύθμιση του 1953, εμπνευστής της οποίας ήταν ο Σπύρος Μαρκεζίνης αποτελεί σταθμό στην οικονομική ιστορία της Ελλάδος καθώς η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 50%, ενώ ακολούθως η απελευθέρωση των εισαγωγών αποτελεί την αφετηρία του ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας στην διεθνή αγορά και εγκαινιάζει ένα νέο εξωτερικό προσανατολισμό που εντάσσει την χώρα βαθύτερα στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των αρχών της ελεύθερης αγοράς. Συγχρόνως, οι διεθνείς σχέσεις της χώρας τόσο με τις χώρες του δικού της Συνασπισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όσο και το άνοιγμα προς τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, αναλύονται υπό το πρίσμα των τριών βασικών αξόνων της εξωτερικής πολιτικής που άσκησε ο Συναγερμός. Της αναζήτησης της ασφάλειας, της εξεύρεσης κεφαλαίων, απαραίτητων για την συνέχεια του οικονομικού προγράμματος και τέλος το Κυπριακό και το ζήτημα της Ένωσης. Σε άμεση σύνδεση με τα προηγούμενα, στο πλαίσιο της εξεύρεσης ξένων κεφαλαίων, οι οικονομικές συμφωνίες με την Δυτική Γερμανία το Φθινόπωρο του 1953 οδήγησαν στην πρώτη σοβαρή εσωκομματική κρίση αποτέλεσμα της οποίας ήταν, δια μέσω ενός σκανδάλου, να αποχωρήσει ο Μαρκεζίνης από τους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος.
Abstract:The purpose of this thesis is to present the economic and political reforms that took place under the governance of Greek Rally (1952-1955) with Alexander Papagos as Prime Minister. Being the beginning of a new political life for the country, since it is the start of a period of a stable one-party government, the particular political circumstances that led to the necessity of political stability which was a prerequisite to lay the foundations for a long-term economic plan for growth and expansion of the Greek economy, are analyzed. The economic reform of 1953, instigated by Spyros Markezinis, is a landmark in the Greek economic history as the drachma was devalued by 50%, while the following abolition of restrictions in imports is the starting point of Greek economy’s openness in international market and launches a new external orientation that places the country deeper into the developmental nature of the free market principles. Moreover, international relations with both its own Bloc countries, United States and West European countries and opening up to Eastern Bloc countries, are analyzed in the light of the three basic pillars of the Rally’s foreign policy. Those are the search of security as well as for funding, which are necessary for the ongoing process and continuation of the economic program and lastly the Cyprus dispute concerning the Enosis (Union). As far as all the above are concerned, in the context of obtaining foreign capital, the economic agreements with West Germany in the autumn of 1953, led to the first serious intraparty crisis, whose outcome was the withdrew, by means of a scandal, of Markezinis from the ranks of the ruling party.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 120-126
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_SagkiotisAN.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο