Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H κινηματική δράση για την Υγεία τον 20ο αι. στις Η.Π.Α. και την εποχή της Πανδημίας (Covid-19)
Τίτλος:The health movement in the in the U.S.A during the 20th century and the pandemic era (Covid-19)
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωτσόπουλος, Γεώργιος Π.
Επιβλέπων:Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
Θέματα:
Keywords:Κοινωνικά Κινήματα, Υγεία, ΗΠΑ, Πανδημία Covid-19, Ακτιβισμός
Social Movements, Health, USA, Pandemic Covid-19, Αctivism
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία οργανώνεται επί τη βάσει της διερεύνησης των βασικών μεταρρυθμιστικών δρώντων και των λαϊκών κινηματικών δράσεων για ζητήματα Υγείας που έλαβαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτικές της Αμερικής τον 20ο αιώνα, αναδεικνύοντας τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα λαϊκών κινητοποιήσεων και μεταρρυθμιστικών ελίτ, προκειμένου να αποτελέσουν το ιστορικό υπόβαθρο για να μελετηθεί η κινηματική δραστηριότητα κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης Covid-19, με απώτερο σκοπό να αποτυπωθεί η διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος κινηματοποίησης των συλλογικών δράσεων, τόσο σε επίπεδο οργανωμένων κοινωνικών κινημάτων, όσο και σε επίπεδο συγκρουσιακών επεισοδίων. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση του τομέα της Υγείας των ΗΠΑ κατά τον 20ο αιώνα και οι μεταβολές που επήλθαν από τις μεταρρυθμιστικές ελίτ. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η κινηματική δραστηριότητα και οι μακροχρόνιες διεκδικήσεις που συνέβαλλαν στον μετασχηματισμό και στη μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας και συγκεκριμένα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης. Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνώνται εάν και σε ποιον βαθμό οι εν λόγω κινητοποιήσεις και οι μακροχρόνιες διεκδικήσεις στις ΗΠΑ άφησαν μια παρακαταθήκη στην κινηματική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, η οποία διαμόρφωσε το χρονικό πλαίσιο δραστηριοποίησης, έτσι όπως συντίθεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής, τόσο στην οικονομική, όσο και στην κοινωνικό-πολιτική διάσταση. Ως εκ τούτου, γίνεται μια ιστορική αναδρομή των κρίσεων, εκκινώντας από τη δημοσιονομική κρίση του έτους 2008, και στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώνεται στην πανδημική κρίση του έτους 2020 και στο πως αυτή επηρέασε τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται οι μεταβολές στη δράση των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων με έμφαση στον ψηφιακό ακτιβισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές κινητοποιήσεις, που έλαβαν χώρα στον καιρό της πανδημίας, κατηγοριοποιώντας τις τελευταίες σε τρείς γενικούς άξονες: 1) δημόσια υγεία 2) οικονομία και 3) κυβερνητικά έκτακτα μέτρα Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι η αναζήτηση πληροφοριών, μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας και μελετών σχετικών με τις συλλογικές δράσεις, journals, στοιχείων, αναφορών και λοιπών ερευνών που άπτονται του ζητήματος, η αναζήτηση 6 δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών πηγών και του διεθνούς τύπου, καθώς επίσης και από τις τρέχουσες και τελευταίες έρευνες του φαινομένου.
Abstract:This paper investigates the main reforming actors and popular movement’s actions on health issues that took place in the United States of America in the 20th century, highlighting the most characteristic examples of popular mobilizations and reforming elites, in order to constitute the historical background to study social movements during the period of the Covid-19 pandemic, with the ultimate aim of capturing the formation of the new substrate of collective action, both at the level of organized social movements and at the level of conflict episodes. The first chapter presents a brief review of the US health sector during the 20th century and the changes brought about by the reforming elites. In the second chapter, social movements’ activity is examined and the long-term claims that contributed to the transformation and reform of the health system, specifically in the field of social security and health care. In the third chapter, we investigate whether and to what extent these mobilizations and long-term claims in the USA left a legacy in social movements’ mode of action, taking into account the crises of the last decade, which shaped the time frame of activism, both in the economic and the social-political dimension. Therefore, a historical review of the crises is attempted, starting with the financial crisis of 2008, and then the research focuses on the pandemic crisis of 2020 and how it has affected modern Western societies. Subsequently, the changes in the action of modern social movements are developed with an emphasis on digital activism. The fourth chapter describes the most important mobilizations that took place during the pandemic period, categorizing the latter into three general axes: 1) public health 2) economy and 3) government emergency measures. This research used information from international bibliography and studies related to social movements, journals, reports and other research related to the issue included data through electronic sources and the international press, as well as from the current investigations of the phenomenon.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 52-57
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_KotsopoulosGe_1120M040.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο