Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η προβληματική της δημοκρατίας στον Κορνήλιο Καστοριάδη: σημασιοδοτήσεις της αυτονομίας: από τον Αριστοτέλη στον Ρουσσώ και από τον Ρουσσώ στον Καστοριάδη
Τίτλος:The Cornelius Castoriadis question of democracy: definitions of autonomy: from Aristotle and Rousseau to Castoriadis
Κύρια Υπευθυνότητα:Ματθιοπούλου, Αναστασία Α.
Επιβλέπων:Φαράκλας, Γιώργος, 1962-
Θέματα:
Keywords:Κορνήλιος Καστοριάδης, δημοκρατία, αυτονομία
Cornelius Castoriadis, democracy, autonomy
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ερώτημα σχετικά με το πως οφείλουμε να ρυθμίσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις είναι πολύ παλιό. Το έθεσε για πρώτη φορά η φιλοσοφία και έκτοτε παλεύει να το απαντήσει. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δώσει μία από τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα από τη σκοπιά των θεωρητικών της αυτονομίας. Ανάμεσα στον Αριστοτέλη, τον Ρουσσώ και τον Καστοριάδη υπάρχει μία νοητή γραμμή που τους συνδέει. Και οι τρεις αφορμούν από την ιδέα μίας κοινωνίας αυτό-οργανωμένης, ιδέας που πραγματώνεται πολιτικά μόνο με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας. Και οι τρεις, από τη δική τους οπτική, προσλαμβάνουν την ιδέα της ελευθερίας διαμέσου της αυτονομίας. Ο κεντρικός πυλώνας της εργασίας είναι η σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Ένα από τα πιο γόνιμα σημεία της προσέγγισής του, είναι ότι καθώς απαντά στα ερωτήματα που θέτει, διευρύνει ταυτόχρονα το πεδίο του στοχασμού επάνω στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Για τον ίδιο, η αυτονομία είναι ένα «άνοιγμα» στην ιστορία, μία έννοια που φορτίζεται κάθε φορά με το περιεχόμενο που της δίνουν οι πρωτοβουλίες των ανθρώπων που τη δημιουργούν. Σαφώς, όπως κάθε καθεστώς, έτσι και η αυτονομία διέπεται από αρχές. Αυτές οι αρχές φαίνονται στην πιο ξεκάθαρη εκδοχή τους στο πολίτευμα της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Μέσα από τη διαύγαση της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, ο Καστοριάδης θα προσπαθήσει να μας δείξει τι σημαίνει για μια κοινωνία να είναι αυτόνομη και να μας προβληματίσει για τις σημερινές κοινωνίες.
Abstract:The question of how we ought to regulate the relations between us is very old. Philosophy was the first to address it and has been struggling to answer it ever since. The present paper attempts to provide one of the possible solutions to the problem, from the standpoint of autonomy. Between Aristotle, Rousseau and Castoriadis, there is an imaginary connecting line. All three of them, set out from the idea of a self-organized society, an idea that is politically perceived only as active participation of citizens in the exercise of power. Each one, from his point of view, embraces the idea of freedom through autonomy. The focal point of the paper is Cornelius Castoriadis' thought on this specific concept. One of the most fruitful points of his approach is that, as he answers the raised questions, he simultaneously widens the scope of contemplating those questions. To him, autonomy is an "opening" in history, a concept that is defined by the initiatives of the people who create it. Apparently, as in any regime, so is autonomy governed by principles. These principles appear in their clearest version in the ancient Athenian regiment. Through the clarification of this particular historical period, Castoriadis will try to show us what it means for a society to be autonomous and makes us wonder about societies today.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 57-58
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_MathiopoulouAn_1117M043.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο