Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Λατουριανά δίκτυα και αλτουσεριανές συναντήσεις: αποκλίσεις και προοπτικές σύγκλισης
Τίτλος:Latourian networks and Althusserian encounters: divergences and prospects of convergence
Κύρια Υπευθυνότητα:Μικρός, Σωτήριος Α.
Επιβλέπων:Φουρτούνης, Γιώργος
Θέματα:
Keywords:Althusser, Latour, υλισμός της συνάντησης, θεωρία δρώντων δικτύων, ενδεχομενικότητα, κοινωνικο-φυσικές αλληλεπιδράσεις
Althusser, Latour, materialism of the encounter, Actor Network Theory, contingency, socio-physical interactions
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι Louis Althusser και Bruno Latour αποτελούν δύο στοχαστές των οποίων το έργο καθόρισε αλλά και ξεπέρασε τα όρια των επιστημονικών πεδίων στα οποία οι ίδιοι τοποθετούνταν. Από την πλευρά του αλτουσεριανού έργου, η παρούσα μελέτη εστιάζει κατά κύριο λόγο στο ύστερο έργο του και στο «υπόγειο ρεύμα του υλισμό της συνάντησης», χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί το σύνολο του έργου να ιδωθεί υπό το πρίσμα της προβληματικής που αναλύεται. Από την πλευρά του λατουριανού έργου, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη αιχμή του, τη «θεωρία δρώντων δικτύων/Actor Network Theory (ΑΝΤ)». Το πρώτο συγκροτεί ένα ισχυρό θεωρητικό-φιλοσοφικό υπόβαθρο περί του υλισμού της συνάντησης, της απόλυτης ενδεχομενικότητας επί της τέλεσης και της σταθερότητας της κάθε συνάντησης αλλά και της «πάλης» που διεξάγεται μεταξύ της δομής και του αστάθμητου, αφ’ ης στιγμής η συνάντηση «δέσει». Το δεύτερο παρέχει θεωρητικά εργαλεία αποκωδικοποίησης των δρώντων-δικτύων και των «μαύρων κουτιών» της επιστημονικής γνώσης επιχειρηματολογώντας ενάντια σε κάθε δυϊστική σκέψη και απορρίπτοντας έννοιες που δύνανται να αποκτήσουν υπερβατικό χαρακτήρα όπως οι έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Φαινομενικά κατέχουν ιδιαιτέρως αποκλίνουσες οπτικές, από κοινού όμως εστιασμένες σε μια ριζικά εμμενή, αντι-ανθρωποκεντρική και αντι-τελεολογική προσέγγιση του αστάθμητου και της ενδεχομενικότητας στα πλαίσια κοινωνικο-φυσικών αλληλεπιδράσεων. Η παρούσα μελέτη αναπτύσσει την προβληματική της με στόχο την ανάδειξη μιας προοπτικής συμπληρωματικότητας μεταξύ του αλτουσεριανού υλισμού της συνάντησης, ο οποίος επιδιώκει να αποτελέσει το θεωρητικό-φιλοσοφικό υπόβαθρο της μεγαλύτερης δυνατής ελευθερίας στην αναζήτηση της αυτοδηλούμενης αλήθειας και της «πρακτικής θεωρίας» του Latour ως ένα εργαλείο αποκωδικοποίησης των σχέσεων εντός των δικτύων-δρώντων. Υπό αυτό το πρίσμα, επιδιώκει να αποτελέσει μια συμβολή στην ανάγκη επικαιροποίησης κριτικών θεωρητικών προσεγγίσεων και εργαλείων στοχεύοντας στην ερμηνεία και υπέρβαση των σύγχρονων προκλήσεων και κρίσεων.
Abstract:Louis Althusser and Bruno Latour are two theorists whose work defined and transcended the boundaries of their own scientific fields. Concerning the Althusserian work, this study focuses first and foremost, but not only, on his later work and the "underground current of the materialism of the encounter". On the other hand, regarding the Latourian work, special focus will be given to its spearhead, the "Actor Network Theory (ANT)". The first constitutes a strong theoretical-philosophical foundation about the materiality of the encounter, the absolute contingency of the consolidation and the stability of each encounter and simultaneously the “struggle” between the structural and the aleatory after the encounter “holds”. The second provides theoretical tools to interpret the networks-actors and the “black boxes” of scientific knowledge by arguing against any dualism and concepts that can acquire a transcendental character, such as the concepts of political economy. They ostensibly have very divergent perspectives, but jointly focused on a position of radical immanence, an anti-anthropocentric and anti-teleological defence of the aleatory and the contingency, in the context of socio-physical interactions. This study shapes the problematic of highlighting a perspective of complementarity between the althusserian materialism of the encounter, which seeks to become the theoretical-philosophical foundation of the biggest possible freedom in the search for self-confirming truth and the Latour's “practical theory” as a tool for interpreting the relations within networks-actors. In this context, this study seeks to contribute to an important update of critical theoretical approaches and tools aiming to interpret and overcome contemporary challenges and crises.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 63-71
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_MikrosSo_1120M029.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο