Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αμυντική πολιτική, επιτελικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση εξοπλισμών στην Ελλάδα προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1934-1940)
Τίτλος:Defense policy, staff planning and financing of armament procurements in Greece before World War II (1934-1940)
Κύρια Υπευθυνότητα:Βλάσσης, Κωνσταντίνος Δ.
Επιβλέπων:Λαγάνη, Ειρήνη
Θέματα:
Keywords:Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία, Μεσοπόλεμος, Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Ιταλο-αιθιοπικός Πόλεμος, Κυβέρνηση, Βενιζέλος, Μιχαλακόπουλος, Πάγκαλος, Κονδύλης, Δεμερτζής, Τσαλδάρης, Ευταξίας, Βαρβαρέσσος, Τζίφος, Μεταξάς, Μαζαράκης, Μερεντίτης, Καθενιώτης, Παπάγος, Βασιλιάς Γεώργιος Β΄, Τράπεζα Ελλάδος, Εξωτερική Πολιτική, Οικονομική Πολιτική, Προϋπολογισμός, Οικονομικό Έτος, Οικονομική Χρήση, Προσφυγικές Δαπάνες, Εξωτερικά Δάνεια, Εξωτερικός Χρέος, Αμυντική Πολιτική, Επιτελικός Σχεδιασμός, Οργανισμός Στρατού, Σχέδιο Επιστράτευσης, Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Στρατιωτικών, Υπουργείο Ναυτικών, Υπουργείο Αεροπορίας, Γενικό Επιτελείο, Στόλος, Εξοπλισμοί, Εξοπλιστικά Προγράμματα, Πολεμικό Υλικό, Στρατιωτικές Προμήθειες, Οχύρωση, Συμψηφισμός, Clearing, Καπνά
Armed Forces, Army, Navy, Air Force, World War I, World War II, Asia Minor Expedition, Spanish Civil War, Italo-Abyssian War, Government, Venizelos, Mihalacopoulos, Pagalos, Kondilis, Demertzis, Tsaldaris, Eftaxias, Varvaressos, Tzifos, Metaxas, Mazarakis, Merentitis, Katheniotis, Papagos, King George II, Bank of Greece, Foreign Policy, Economic Policy, Government Budget, Fiscal Year, Refugees Cost, Foreign Loans, External Debt, Defense Policy, Staff Planning, Army Organization, Mobilization Plan, Supreme Army Council, Supreme Council of National Defense, Ministry of War, Ministry of Navy, Ministry of Air, General Staff, Naval Fleet, War Material, Armament Programs, Military Supplies, Fortification, Clearing, Tobacco
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή της αμυντικής πολιτικής της Ελλάδας κατά το προηγηθέν διάστημα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δίδοντας έμφαση στον επιτελικό σχεδιασμό και τους στόχους που τέθηκαν από την στρατιωτική ηγεσία, και εν τέλει τον βαθμό στον οποίον αυτοί επετεύχθησαν. Η προηγούμενη περίοδος 1923-1933, κατά την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στην περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων που ήλθαν από την Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία, και γενικώς προσανατολίστηκαν στην οικονομική σταθεροποίηση και ανάκαμψη, είχε ως αποτέλεσμα το χαμηλό επιχειρησιακό επίπεδο στο οποίο κατήλθαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά την εξέταση των αιτίων πίσω από την απόφαση για έναρξη του επανεξοπλισμού της Ελλάδας μεταξύ 1934-1940, παρουσιάζονται οι μετριοπαθείς στόχοι που είχαν τεθεί από τα στρατιωτικά επιτελεία. Στενά συνδεδεμένη με την οικονομική και εξωτερική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής, η έρευνα παρέχει μια γενική ιδέα για τις παραμέτρους που περιόρισαν την χρηματοδότηση αυτού του στόχου και τις προοπτικές που διανοίχτηκαν μέσω των εμπορικών συμφωνιών συμψηφισμού (Clearing) με την Γερμανία, τους παράγοντες που τελικά δεν επέτρεψαν την πλήρη εκμετάλλευσή τους, την πίεση που άσκησε η ελληνική κυβέρνηση σε Μεγ. Βρετανία και Γαλλία ώστε να παράσχουν εμπορικές πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν και τους λόγους για τους οποίος και πάλι δεν κατέστη αυτό δυνατό. Ειδικά εξετάζεται ο κρίσιμος ρόλος που έπαιξε η παραγωγή καπνού στην ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα μετά το 1935 και οι στενές εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν με την Γερμανία. Την ίδια στιγμή μια μικρή μόνο ανάμειξη της Ελλάδας στον Ισπανικό Εμφύλιο, δίδει άλλη μια διάσταση του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα επιχείρησε να επωφεληθεί, μέσω της πώλησης και μεταφοράς πολεμικού υλικού στην Ιβηρική χερσόνησο μεταξύ 1936-1939.
Abstract:This thesis intents to describe the defense policy that Greece applied in the years before World War II, giving special emphasis in the staff planning and targets set by the military authorities, and the degree in which this was finally achieved. It was during the previous period (1923-1933), with the priority that the Greek government decided to give in caring and rehabilitating the huge wave of refugees that came from Eastern Thrace and Asia Minor, and the general orientation to the economic stabilization and recovery, that shaped the low level of operational readiness in which the Hellenic Armed Forces were condemned. After examining the reasons behind the decision to initiate the actually re-armament of Greece (1934-1940), the moderate goals to be achieved by the Greek military authorities are presented. Closely related with the economic and foreign policy aspects of the government’s policy, the research provides a general idea of the parameters that were limiting the financing of this task, the opportunities arose through the Clearing commercial agreements with Germany, the factors that finally not allowed the full exploitation of this, the press that the Greek government set upon UK and France in order to provide commercial funds for this purpose and the reasons that for one more time this was not completely achieved. Special attention is given to the crucial and great role that tobacco production played in the Greek economy, especially after 1935 and the close commercial ties developed with Germany. At the same time a small fragment of the Greek involvement in the Spanish Civil War, is providing another view on the way that Greece tried to take advantage, through sale and transport of war material to the Spanish peninsula during 1936-1939.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 142-147
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_VlassisKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο