Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Κράτος και παγκοσμιοποίηση: η προσέγγιση των Jessop, Panitch, Robinson
Τίτλος:Globalization and the state: the approaches of Jessop, Panitch, Robinson
Κύρια Υπευθυνότητα:Μάντζαρης, Ιωάννης Κ.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Κράτος, Παγκοσμιοποίηση, Υπερεθνικοί οργανισμοί
State, Globalization, Transnational Institutions, Robinson, Panitch, Jessop
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι τελευταίες δεκαετίες, με σημείο έναρξης την κρίση της δεκαετίας του 1970 αποτελούν μια περίοδο όπου οι αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας αλλά και της συγκρότησης της πολιτικής εξουσίας είναι ιδιαίτερα πλούσιες και τροποποιούν τους όρους της παραγωγής και αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσεων. Η εργασία αυτή διερευνά τα ερωτήματα που γεννούν αυτοί οι μετασχηματισμοί στο πεδίο του κράτους από την σκοπιά της συνολικής πολιτικής οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνικών σχηματισμών. Προκύπτουν ερωτήματα όπως: ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εθνικού κράτους, σε ποιο βαθμό λειτουργίες όπως η παραγωγή πολιτικής, η αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων και των φορέων τους διεξάγεται από το ίδιο το κράτος, ποιος είναι ο ρόλος του ιμπεριαλισμού και των υπερεθνικών οργανισμών εντός αυτού του συστήματος πολιτικής διακυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτό αναλύονται οι προσεγγίσεις τριών διανοητών στο πεδίο της θεωρίας του κράτους, των Leo Panitch, William Robinson, Bob Jessop. Ο Panitch, επαναφέρει σε νέα βάση την θεωρία του ιμπεριαλισμού μέσω της έννοιας της άτυπης αυτοκρατορίας των ΗΠΑ και περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας στον διεθνοποιημένο καπιταλισμό. Ο Robinson υποστηρίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες συγκροτείται ένα νέο στάδιο ανάπτυξης του καπιταλισμού το οποίο χαρακτηρίζεται από την οργάνωση σε υπερεθνικό επίπεδο, την συγκρότηση του υπερεθνικού κράτους, της υπερεθνικής αστικής και εργατικής τάξης. Τέλος, ο Jessop συνεχίζει και εμβαθύνει το έργο του Πουλαντζά σε αυτό το πεδίο, περιγράφοντας ένα πολύπλοκο σύστημα που παράγει τις διευθετήσεις και τα καθεστώτα ρύθμισης εντός των κοινωνικών σχηματισμών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια συγκριτική ανάλυση και σχολιασμός των προσεγγίσεων αυτών και εντοπίζονται συγκλίσεις και αντιθέσεις στις επιμέρους πτυχές. Η ανάλυση αυτή στοχεύει στην παραγωγή ενός θεωρητικού πλαισίου για την προσέγγιση του σύγχρονου εθνικού κράτους, των μετασχηματισμών και του ρόλου του. Στην πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα σε σχέση με τους μετασχηματισμούς που υφίστανται το εθνικό κράτος και τον ρόλο του στις σύγχρονες κοινωνίες.
Abstract:The last few decades, starting from the economic crisis of the 70s, signify a period of major changes in the economy and the structure of political power, which modify the modes of capitalist relations’ production and reproduction. This thesis investigates several questions raised because of this process, on the state and its role. In particular, we investigate: to which extent functions such as policy making, reproduction of capitalist relations and their carriers are performed by the state, which is the role of imperialism and of the transnational institutions within the system of governance. To this end, we analyze the approach of three intellectuals who are specialized in the field of state theory: Leo Panitch, William Robinson and Bob Jessop. Panitch founds the theory of imperialism on a new basis, through the concept of the “informal US Empire”, and analyses the structure of political power in internationalized capitalism. Robinson claims that during the past decades capitalism has entered a new epoch, determined by a transnational organization of the political structure and the formation of the transnational state and classes. Finally, Jessop goes deeper on the work of Nicos Poulantzas, by describing a rather complicated structure that produces spatio-temporal arrangements and regulation systems within social formations. In the present thesis a comparative analysis is performed, indicating consistencies and contradictions on particular aspects. Last but not least, we conclude on specific remarks regarding the transformations of the nature and role of the national state in contemporary social formations.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 129-131
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_MantzarisIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο