Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Κοινωνικά κινήματα στα χρόνια της παγκόσμιας κοινωνίας των δικτύων: μορφές δράσης, αξιακές πλαισιώσεις, πολιτικό περιεχόμενο
Τίτλος:Social movements in the age of global network society: forms of action,values, political content
Κύρια Υπευθυνότητα:Σολδάτος, Θεόδωρος Ι.
Επιβλέπων:Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
Θέματα:
Keywords:Κοινωνικά κινήματα, συλλογική δράση, παγκόσμια κοινωνίατων δικτύων, μεταδημοκρατία, παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία
Social movements, collective action, global network society, postdemocracy, globalization, technology
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το κύριο ερώτημα αυτού του κειμένου είναι οι τρόποι με τους οποίους επιδρά ηεξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως της ψηφιακής τεχνολογίας και των τεχνολογιώνπληροφορικής και επικοινωνίας στα κοινωνικά κινήματα. Η κύρια συζήτηση στηνυπάρχουσα βιβλιογραφία αφορά την επίδραση της διάδοσης της χρήσης του Internetστην οργάνωση και στα ρεπερτόρια δράσης των κοινωνικών κινημάτων. Σε αυτό τοκείμενο υποστηρίζουμε ότι η επίδραση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το (τεχνικό) επίπεδο, αλλά εκτείνεται και σε άλλα επίπεδα όπως οι συλλογικές ταυτότητες, οιαξιακές πλαισιώσεις και το πολιτικό περιεχόμενο των κοινωνικών κινημάτων, εκφράζοντας βαθύτερες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές τις οποίες αποδίδουμε σε δύοβασικά αλληλοσυμπληρούμενα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών: την Παγκόσμια Κοινωνία των Δικτύων και τη Μεταδημοκρατία.Καθώς ο ρόλος των ΤΠΕ γίνεται όλο και πιο σημαντικός τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων από τον καπιταλιστικότρόπο παραγωγής μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, οι σχέσεις εξουσίας αναδιατάσσονται και αναδύονται νέοι εξωκοινωνικοί θεσμοί και πόλοι εξουσίας.Τα κοινωνικά κινήματα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα νέο περιβάλλον το οποίο,διατηρώντας πολλά παλαιότερα χαρακτηριστικά, παρουσιάζει ωστόσο σημαντικέςδιαφορές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την εμφάνιση νέων κινηματικών δρώντων και μορφών συλλογικής δράσης. Θέλοντας να αποφύγουμε την εννοιολογική υπερέκταση του όρου «κοινωνικό κίνημα», χωρίς όμως να αποκλείσουμεαπό τη μελέτη μας τους παραπάνω συλλογικούς δρώντες, καταγράφουμε τους τύπουςαυτούς της συλλογικής δράσης και παρουσιάζουμε ένα σύστημα παραμέτρων τοοποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την επίδραση των παραπάνω αλλαγών στη συλλογική δράση. Στη συνέχεια εξετάζουμε μια σειρά περιπτώσεων οιοποίες επιλέχτηκαν με στόχο να αναδείξουν την επίδραση της ΠΚτΔ και των μεταδημοκρατικών φαινομένων στη συλλογική δράση, αλλά και να καλύψουν όσο το δυνατόν πληρέστερα την κλίμακα των φαινομένων συλλογικής δράσης.Η εξέταση αυτών των περιπτώσεων μας δείχνει ότι η τεχνική του καπιταλισμού έχει εξελιχθεί με τη βοήθεια της ΠΚτΔ σε αυτό που ονομάζουμε «η τεχνική τηςμεταδημοκρατίας», διαψεύδοντας έτσι την υπεραισιόδοξη οπτική η οποία εκλαμβάνειτην εξέλιξη της τεχνολογίας ως έναν παράγοντα χειραφέτησης και εκδημοκρατισμού.Οι θετικές επιδράσεις της τεχνολογίας στη συλλογική δράση αφορούν κυρίως το τε7χνικό επίπεδο της επικοινωνίας και της οργάνωσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες εκφράζονται με την ενδυνάμωση των μεταδημοκρατικών φαινομένων και θεσμών,παρουσιάζουν νέες προκλήσεις για τα κοινωνικά κινήματα. Η επίδραση της τεχνικήςτης μεταδημοκρατίας στα κοινωνικά κινήματα και τη συλλογική δράση οδηγεί στηνεμφάνιση νέων αξιακών πλαισιώσεων και νέων αιτημάτων, καθώς και σε νέες μορφέςκινητοποίησης, οργάνωσης και δράσης που συνυπάρχουν με τις παλαιότερες και οιοποίες, ως απάντηση στις πολυεπίπεδες μορφές εξουσίας της μεταδημοκρατίας καιτης παγκοσμιοποίησης, δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο κινηματικό δίκτυο το οποίοσυνδέει μια μεγάλη ποικιλία μορφών συλλογικής δράσης και εκτείνεται σε όλη τηνκλίμακα από το τοπικό ως το διεθνές.
Abstract:The main question of this paper is how the evolution of technology, and in particulardigital and information and communication technologies (ICT), has influenced socialmovements. The main debate found in the existing literature concerns the impact ofthe widespread Internet use on the organization and repertoires of action of socialmovements. In this paper we argue that this impact is not limited to this (technical)level, but extends to other levels such as collective identities, value frameworks andthe political content of social movements, expressing deeper political and socialchanges which we attribute to two key complementary features of modern societies:the Global Network Society (GNS) and Post-Democracy.As the role of ICT becomes increasingly important in everyday life and in theshaping of social relations under the capitalist mode of production through the processof globalization, power relations are rearranged and new extra-social institutions andconcentrations of power emerge. Social movements must function under a new environment which, while retaining many of its older features, nevertheless has significantdifferences which, among other things, result in the emergence of new collective actors and forms of collective action. Trying to avoid a conceptual overreach of the term"social movement", while not excluding from our study the above collective actors,we describe these types of collective action and we present a system of parametersthat will help us better understand the impact of the above changes in collective action. We next look at a number of cases that were specifically selected to highlight theimpact of the GNS and the post-democratic phenomena on collective action, but alsoto cover a wide range of collective action forms.Examination of these cases reveals that the technique of capitalism hasevolved with the help of the GNS into what we call "the post-democracy technique",thereby refuting the over-optimistic view of technology as a factor of emancipationand democratization. The positive impact of technology on collective action is limitedmostly in the technical level of communication and organization. The negative effectsexpressed by the strengthening of post-democratic phenomena and institutions presentnew challenges for social movements. The impact of the post-democracy technique on9social movements and collective action leads to the emergence of new value frameworks and new demands, as well as new forms of mobilization, organization and action that co-exist with the older ones. In response to the multilevel post-democracyand globalization forms of power, they create a multilevel social movement networkthat connects a wide variety of collective action forms and extends from the local tothe international.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 131-141
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_SoldatosTh_1117M032.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο