Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η προσωπική επιρροή στο Twitter κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών του 2019
Τίτλος:Personal influence on Twitter during the pre - election period at the national elections of 2019
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπλού, Ευγενία Ν.
Επιβλέπων:Κόλλιας, Ανδρέας, 1967-
Θέματα:
Keywords:Προσωπική επιρροή, προεκλογική περίοδος, εθνικές εκλογές, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, Twitter
Personal influence, pre-election period, national elections, social network analysis, Twitter
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακτήσει την καθημερινότητα και διαχέουν την επίδραση τους σε κάθε πτυχή της ζωής των χρηστών επηρεάζοντας ακόμη και την πολιτική συμπεριφορά τους. Το Twitter αποτελεί μια πλατφόρμα microblogging, μια πλατφόρμα δημοσίευσης με όριο τους 280 χαρακτήρες και είναι η δημοφιλέστερη έως σήμερα για τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας, με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα να το αξιοποιούν ως εργαλείο για να μεταφέρουν τα μηνύματά τους στο ακροατήριο τους. Σε πολιτικά κρίσιμες στιγμές όπως είναι οι προεκλογικές περίοδοι, ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της χρήσης του από πολιτικούς, Μ.Μ.Ε., δημοσιογράφους καθώς και απλούς χρήστες κατά την πολιτική επικοινωνία τους, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των ατόμων που ασκούν την μεγαλύτερη προσωπική επιρροή και επομένως τα άτομα εκείνα που είναι πιθανότερο να προκαλέσουν αλλαγές στη εκλογική συμπεριφορά των χρηστών. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ανεύρεση των πολιτικών influencers στην προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών του 2019, συλλέγοντας μεγάλα σύνολα δεδομένων μέσα από μια σειρά δημοφιλών hashtags με πολιτικό περιεχόμενο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ για την επεξεργασία τους έγινε χρήση μιας σύζευξης διαφορετικών μεθόδων μέτρησης της προσωπικής επιρροής, δημιουργώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης που επιβραβεύει τους χρήστες. Εσωτερική κεντρικότητα με βάση το βαθμό (in-degree), η αναλογία ακολούθων προς αυτών που ακολουθεί ο χρήστης (follower/following ratio), PageRank και το ποσοστό εξωστρέφειας των χρηστών(engaged) είναι ανάμεσα σε εκείνα που επεξεργάσθηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η τελική λίστα με τους σημαντικότερους πολιτικούς influencers, που ανέδειξε στις πρώτες δύο θέσεις στελέχη μικρών πολιτικών κομμάτων. Σε μια λίστα 177 μοναδικών λογαριασμών που φάνηκε να κατείχαν την υψηλότερη επιρροή σε σύνολο 9375 χρηστών, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών αποτελείται από απλούς χρήστες, εκ των οποίων όμως υπάρχουν ενδείξεις χρήσης αθέμιτων μέσων όπως αυτοματοποιημένες εφαρμογές και ύπαρξη bot.
Abstract:Social media has taken over everyday life and is spreading its influence in every aspect of users lives, even influencing their political behavior. Twitter is a microblogging platform, a 280-character posting platform, and is the most popular to date for political communication purposes, with prominent politicians using it as a tool to get their message across to their audience. In politically critical moments such as the pre-election period, the study of its use by politicians, media, journalists as well as ordinary users in their political communication is of research interest, in an effort to identify the people who exercise the greatest personal influence and therefore those individuals who are most likely to cause changes in the electoral behavior of users. The present research focuses on finding political influencers in the run-up to the 2019 national elections, collecting large data sets through a series of popular hashtags with political content during that period while processing them using a combination of different methods of measuring personal influence, creating a scoring system that rewards users. In-degree, follower / following ratio, PageRank and the percentage of users extroversion (engaged) are among those processed to complete the final list of the most important political influencers, in which emerged in the first two positions executives of small political parties. In a list of 177 unique accounts that appeared to have the highest impact of a total of 9375 users, the vast majority of users are ordinary users, but there are indications of the use of malicious methods such as automated applications and the existence of bots.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 104-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_PaplouEy_1118M041.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο