Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ανταλλαγή κι ανασυγκρότηση : η προσπάθεια έλεγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς στην αναδιαρθρωμένη κοινωνία της Δράμας, 1924-1932 / Η ανάγνωση της μέσα από την λειτουργία του τοπικού τύπου και την εργαλειοποίηση του τοπικού αθλητισμού
Τίτλος:Population exchange and redevelopment: controlling the social behaviour on the reconstructed society of Drama, 1924-1932 / Being seeing through the function of the local press and the instrumentalization of sports.
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαδόπουλος, Δημήτρης Γ.
Επιβλέπων:Αναγνωστοπούλου, Αθανασία
Θέματα:
Keywords:αυταρχικότητα, καταστολή, διάπλαση,αφομοίωση, χειραγώγηση
authoritarianism suppression manipulation character molding assimilation
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η περιοχή της Δράμας κατά την διάρκεια των πρώτων μεσοπολεμικών χρόνων, αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας καθώς στις αρχές του 1930 ήταν ο νομός με την μεγαλύτερη απορρόφηση προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού που επικυρώθηκαν από τις συνθήκες ανταλλαγής με την Βουλγαρία και την Τουρκία επιτάχυναν την διαδικασία μετάβασης των περιοχών αυτών από το Οθωμανικό παρελθόν της αυτοκρατορίας στην πραγματικότητα του νεοελληνικού κράτους. Παρουσιάζεται έτσι το ενδιαφέρον να ιδωθεί η εξέλιξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της κοινωνίας της Δράμας. Όσον αφορά την σημαντικότητα της περιοχής για την κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες. Από την μια πλευρά, σχετίζεται με την άμυνα της χώρας καθώς αποτελεί μεθόρια ζώνη δίπλα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Βουλγαρία και από την άλλη για την οικονομία του κράτους διότι στην περιοχή καλλιεργούνται μεγάλες ποσότητες καπνών αρίστης ποιότητας, ένα από τα πιο προσοδοφόρο αγροτικό προϊόν εκείνη την εποχή. Η εργασία απλώνει το ερευνητικό της πεδίο από τα τέλη του 1923 έως τις αρχές του 1932, εστιάζοντας κυρίως στην περίοδο από το 1923 ως τα μέσα του 1928. Βασική πηγή της εκπόνησης της εργασίας είναι ο τοπικός και ο περιφερειακός τύπος. Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των εντύπων των αντίπαλων πολιτικών χώρων προσφέρει μια πιο αξιόπιστη ματιά στα γεγονότα της περιόδου και δίνει την δυνατότητα διασταύρωσης των πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε έντυπο. Επικουρικά λειτούργησε η έρευνα σε δημόσια αρχεία, όπως το Ι.Μ.Χ.Α, κυρίως για την περίοδο του μακεδονικού αγώνα, και το Ι. Α. Μ για την περίοδο από του Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’20. Βασική μέριμνα της παρούσας εργασία είναι να αναδείξει την αυταρχικότητα με την οποία η κεντρική πολιτική σκηνή επεμβαίνει στην εξέλιξη αυτής της αναδιάρθρωσης. Εμπρόθετα οι κρατικές αρχές και οι πολιτικές δυνάμεις που συνθέτουν τον βενιζελικό χώρο ο οποίος κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο, επιδίωξαν να ελέγξουν και να επηρεάσουν ακόμα και με βίαιο τρόπο την κοινωνική συμπεριφορά των νέων κατοίκων της περιοχής. Το εύρος αυτού του «έλεγχου», δεν αφόρα μόνο την αυταρχική οριοθέτηση των κανόνων εργατικής συμπεριφοράς και του τρόπου εκδήλωσης της αλλά απαντάται και στην επέμβαση σε ζητήματα κεντρικού ενδιαφέροντος όπως το καπνικό. Παράλληλα, ο έλεγχος αυτός διαπιστώνεται και σε τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως ο αθλητικός χώρος, που εκ πρώτης όψεως που δεν προϊδεάζει για μια δυναμική προσπάθεια επηρεασμού από την πλευρά των ισχυρών. Αποκαλύπτεται εκεί η σύνδεση κρατικών δομών, όπως ο στρατός, και τμήματος της τοπικής αστικής τάξης με αποτέλεσμα την περιχαράκωση συλλόγων γύρω από συγκεκριμένα ιδεολογικά πρότυπα που προτάσσουν την εθνικοφροσύνη και τον αντικομουνισμό. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξοικείωση με τις συνθήκες της εποχής αλλά και για την αρτιότερη αποτύπωση των στοιχείων που θέλει να αναδείξει η σχετική έρευνα, χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται αρχικά μια μελέτη της κοινωνικής πραγματικότητας στην πόλη της Δράμας και στην περιφέρεια του νομού. Ως κυριότερα σημεία εξέτασης για την πόλη επιλέγονται τα σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης των προσφύγων στοιχεία, οι συνθήκες εργασίας των κατοίκων και οι ευρύτερες συνθήκες διαβίωσης που αναδύουν ένα ανελεύθερο πεδίο δράσης. Αναφορικά με την περιφέρεια, εξετάζεται η κατάσταση σχετικά με την επιχειρούμενη εγκατάσταση προσφύγων στη μεθόριο ζώνη και οι συνέπειες της, για γηγενείς και πρόσφυγες και παράλληλα μελετάται και η κατάσταση στα πεδινά του νομού που περικλείει αρκετά από τα χαρακτηριστικά της έντασης μεταξύ εντόπιων και προσφύγων. Η δεύτερη ενότητα, που αφορά και το κεντρικό σημείο της έρευνας, σχετίζεται με την προσπάθεια «ανάγνωσης» των αυταρχικών αυτών τάσεων. Από την εξέταση των πηγών αναδύεται μια τάση καταπίεσης της διεκδικητικής εργατικής δυνατότητας και της άσκησης των συνδικαλιστικών ελευθερίων και στο επίπεδο της προπαγάνδας από τον φιλοβενιζελικό τύπο αλλά και με τη χρήση φυσικής βίας από τα στελέχη των συντηρητικών εργατικών σωματείων που αποδεδειγμένα διαπλέκονται με φορείς της κεντρικής εξουσίας και με παράγοντες του φιλοβενιζελικού τύπου. Προχωρώντας η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει τα αίτια της εργαλειοποίησης του αθλητικού χώρου αναλύοντας την δυναμική παρέμβαση κρατικών φορέων, όπως ο στρατός, στην ανάπτυξη του αθλητισμού και τον εμπλουτισμό του με στοιχεία της δικής τους νοοτροπίας.
Abstract:Region of Drama can be seen as a really interesting field of research of the interwar period due to the fact that Drama was the area that absorbed the biggest refugee amounts of the population exchanges between Greece Bulgaria and Turkey till the beginning of the 1930’s. Drama region was significant for the Greek state due to two factors, from the one hand was a border zone close to the “dangerous” Bulgaria who had a revisionist policy over the newly constructed borderline. From the other hand, Drama was the region with one of the biggest production of finest tobacco all around Greece, the most lucrative agricultural product for the Greek state at that time. The above study spreads its field of research from the beginning of the 20’s till the year 1932, focused on the period between 1923 and 1928. Key point of the available archives is the press, local or central. Comparative study among press can give a more reliable view about the events of that period. Together with the examination of the press, the research of other public or private archives assists the work of this study. The basic claim of this work has to do with the demonstration of the authoritarian way which the central government intervened in the reconstruction process of Drama’s society. State authorities – mostly from the Venizelist political block- and political elements from the same group, had sought to control and manipulate even with violent manner the social behavior of the population. The spectrum of this control had not only delimitated authoritarian the workers behavior but also proceeded to sectors of social life like sports, which at first glance, appeared non politicized. In order to get the best icon of the period, the study is divided in two sections. On the first section there is an attempt to describe the social reality that population faces in the city or in the countryside. The basic points of the research on this stage have to deal with the rehabilitation of the refugees, the condition on the labor market, the general living conditions and the emerged social collisions among the population. The second section which constitutes the core of this study, looks upon the sectors of social life that authoritarian inclination had been revealed. From the examination of the sources arises a tendency of extremely violent repression on the assertive labor movement as much from the state authorities by natural force - using the corrupted elements of the conservative labor syndicates in order to attack the independent labor syndicates - as to the field of press propaganda by the pro-Veniselist journals which appear to be linked with government circles and therefore not independent. Furthermore the research seek to highlight the causes of sports instrumentalization (especially football) by analyzing the dynamic presence of state structures as the army and the involvement of prominent members of the local economic elite in the development of local sports which led up to its enrichment with elements of their ideology, including anticommunism and national pride.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 194-202
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PapadopoulosDi.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο