Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διοίκηση των αλλαγών στις δικαστικές υπηρεσίες και η αντίδραση των υπαλλήλων: η περίπτωση εισαγωγής–εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Τίτλος:Change management in judicial services and employees’ reaction–case study: introduction-implementation of an Integrated Management System for Judicial Cases of Civil and Criminal Justice (OSDDY-PP) in Piraeus Prosecutor's Office
Κύρια Υπευθυνότητα:Καψετάκη, Ζωή Ι.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Διοίκηση Αλλαγών, Οργανωσιακή Αλλαγή, Αντίσταση στην Αλλαγή, ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Change Management, organizational change, resistance to change, OSDDY-PP, Piraeus Prosecutor's Office
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Μέσα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να επιδείξουν σημαντικές ικανότητες σε όρους προσαρμοστικότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αναδυόμενες προκλήσεις. Μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι και η οργανωσιακή αλλαγή, η οποία συχνά αντιμετωπίζει σημαντική αντίσταση που θέτει εν αμφιβόλω την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ανάγκη για αλλαγή δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαγνώσει άμεσα και έγκαιρα τις διεθνείς, αλλά και εσωτερικές προκλήσεις, αλλά και να εφαρμόσει διαρθρωτικές και διορθωτικές αλλαγές, οι οποίες θα διασφαλίσουν τόσο την ανάπτυξη, όσο και την ευημερία του πολίτη. Όσον αφορά την ελληνική δημόσια διοίκηση, αντίστοιχα και αυτή απαιτείται να πραγματοποιήσει ριζικές μεταβολές σε επίπεδο δομών, διαδικασιών και κατά κύριο λόγο κουλτούρας, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στις εξωτερικές και εσωτερικές, ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Η δικαιοσύνη, πέραν του δικαστικού της έργου επιτελεί μια σειρά διοικητικών λειτουργιών και ως εκ τούτου, αντίστοιχα θα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό, αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των οργανωσιακών αλλαγών που επέφερε η εισαγωγή και η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος ΟΣΔΔΥ-ΠΠ στην εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων των υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά και της αντίδρασης τους στην αλλαγή αυτή. Από μεθοδολογικής πλευράς εκπονήθηκε ποσοτική έρευνα και η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με εργαλείο μέτρησης το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτελούνταν από 40 εργαζόμενους της Εισαγγελίας. Ένα κύριο εύρημα της έρευνας είναι ότι πριν την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος, η πλειονότητα των εργαζομένων (70%), είχε θετική στάση ως προς την αλλαγή. Ωστόσο, κατά το στάδιο της εφαρμογής τα θετικά συναισθήματα αντικαταστάθηκαν από στρες/ ανησυχία (45%) και κούραση/ απογοήτευση (30%). Επιπλέον, δεν αξιοποιήθηκε κάποια στρατηγική για την αντιμετώπιση της αλλαγής, εφόσον δεν παρασχέθηκε επαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση, χρόνος προσαρμογής, κίνητρα και επιβράβευση των υπαλλήλων για τη χρήση του προγράμματος. Προτείνεται η περαιτέρω διεξαγωγή έρευνας ως προς τη στάση των υπαλλήλων στην εφαρμογή του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος και στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες του Πειραιά, όσο και στις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και όλης της περιφέρειας.
Abstract:In a rapidly evolving environment, modern businesses and organizations need to demonstrate significant capabilities in terms of adaptability in order to be able to meet emerging challenges. One of the most important strategies to achieve this goal is organizational change, which often faces significant resistance that calls into question the success of the project. The need for change does not only apply to the private sector. The public administration should also be able to immediately and timely diagnose international as well as internal challenges, but also to implement structural and corrective changes, which will ensure both the development and the well-being of every citizen. Regarding the Greek public administration, respectively, it is required to make radical changes in terms of structures, processes and mainly culture, in order to be able to cope with external and internal, rapidly changing conditions, but also meet the needs of society. Justice, in addition to its judicial work, performs a number of administrative functions and therefore, respectively, should make significant changes to modernize, but also to increase its efficiency. The purpose of this study was to investigate the impact of organizational changes brought about by the introduction and implementation of the new information system OSDDY-PP in the execution of daily duties of employees at the Prosecutor's Office of Piraeus and their reaction to this change. From a methodological point of view, a quantitative research was carried out and the collection of primary data was carried out with the measurement tool of the questionnaire. The sample consisted of 40 employees of the Prosecutor's Office. A key finding of the survey is that before the implementation of the information system, the majority of employees (70%) had a positive attitude towards change. However, during the implementation phase, positive emotions were replaced by stress / anxiety (45%) and fatigue / frustration (30%). In addition, no strategy was used to deal with the change, since insufficient information, training, adjustment time, incentives and rewards for employees to use the program were not provided. It is suggested that further research should be conducted regarding the attitude of the employees in the application of this information system in the other judicial services of Piraeus, as well as in the judicial services of Athens and the whole region.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 101-106
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_KapsetakiZo_7119M030.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο