Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Δημόσιος τομέας: η πλήρης ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη φορολογική και τελωνειακή Ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Τίτλος:The e-learning method in the public sector: the full development of distance learning at the tax and customs Academy of the Independent Public Revenue Authority
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεωργούλιας, Νικόλαος Ι.
Επιβλέπων:Πολυμέρης, Σπυρίδων
Θέματα:
Keywords:Lifelong learning, distance learning, eLearning, asynchronous learning, synchronous learning
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Διευρύνοντας τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης με νέες οπτικές για τη μάθηση αξιοποιείται ευρέως ανά τον κόσμο σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια κινητικότητα και στην χώρα μας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με σκοπό την ενίσχυση και περαιτέρω εξέλιξη της. Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης ως μέθοδο εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα και εστιάζει στην ανάδειξη της σημασίας και του οφέλους της εξετάζοντας την περίπτωση της πλήρους ανάπτυξης της στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός και υλοποίηση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων e-learning σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αφορά στην εκπαίδευση των ελεγκτών της Α.Α.Δ.Ε. στον «προληπτικό» φορολογικό έλεγχο που διενεργείται για την διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του υπάρχοντος προγράμματος εκπαίδευσης που πραγματοποιείται δια ζώσης. Μετά την ενδεικτική αξιολόγηση του από υπηρετούντα υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. σε σύγκριση με πρόσφατο δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε συμμετάσχει, διαφαίνονται σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου μάθησης: η ευελιξία χώρου και χρόνου στη μάθηση, ο μαθητοκεντρικός και εξατομικευμένος χαρακτήρας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διάδρασης και αλληλεπίδρασης. Επίσης η αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της εύκολης πρόσβασης στη μάθηση και στην πληροφορία, ενώ προκύπτει σαφώς η εξοικονόμηση ως προς το κόστος. Η μέθοδος ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στο οποίο μπορεί να επενδύσει ο δημόσιος τομέας, μέσω του οποίου οι υπάλληλοι μπορούν να αξιοποιήσουν και καλλιεργήσουν τις δυνατότητες τους για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους. Προτείνεται δρομολόγηση επέκτασης και εφαρμογής του μοντέλου εκπαίδευσης σε περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Ακαδημίας και ο συνδυασμός της με τη δια ζώσης εκπαίδευση όπου είναι εφικτό, (εφαρμογή του λεγόμενου blended learning) για την επίτευξη του ανώτερου δυνατού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
Abstract:E-learning is a form of distance learning in the context of lifelong education through the use of modern information and communication technologies. Expanding traditional models of education with new perspectives for learning is widely exploited throughout the world in education and vocational training, while in recent years there has been mobility in our country from private and public sectors, with a view to strengthening and further developing it. This paper discusses the application of e-learning as a method of education in the public sector and focuses on highlighting its importance and benefit by examining the case of its full development in the Tax and Customs Academy of the Independent Public Revenue Authority. For this purpose, the design and implementation of a proposed distance learning program was carried out with a combination of synchronous and asynchronous elearning methods on an electronic platform. It concerns the training of the auditors of the IPRA in the “preventive” tax audit carried out in order to establish the fulfillment of the tax liabilities of enterprises. It is a development of the existing training programme is carried out in a spinning. Following an indicative assessment by a serving employee of the IPRA compared to a recent participating educational programme, significant advantages of this learning method are emerging: flexibility of space and time in Learning, the student-centric and personalized character combined with the ability to interaction and interact. It also increases efficiency through easy access to learning and information, while clearly showing cost savings. The e-Learning method is a valuable tool in which the public sector can invest, through which employees can exploit and cultivate their potential to maximize their profitability. It is proposed to launch an expansion and application of the training model in more educational objects of the Academy and its combination with blended learning where feasible, to achieve the highest possible educational outcome.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 110-117
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_GeorgouliasNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο