Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διοίκηση ολικής ποιότητας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: ο ρόλος της σωστής επιλογής στην επίτευξη της ποιότητας, η περίπτωση των Ελληνικών Πετρελαίων
Τίτλος:Total quality management and human resources: the role of the equitable personnel selection in achieving quality, the case of Greek Oil
Κύρια Υπευθυνότητα:Κολλιάκου, Θεοφανή Γ.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Διοίκηση ολικής ποιότητας, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ελληνικά Πετρέλαια
Total Quality Management, Human Resource Management, Hellenic Petroleum
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοικητική επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Παντείου πανεπιστημίου. Αντικείμενο ανάλυσης στο παρόν αποτελεί η σχέση ανάμεσα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, καθώς και το πώς η ορθή επιλογή του προσωπικού είναι δυνατόν να οδηγήσει την οικονομική μονάδα στην επίτευξη της ποιότητας. Στις μέρες μας ο ανταγωνισμός στο χώρο της οικονομίας είναι έντονος. Οι οικονομικές μονάδες προκειμένου να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποφασίζουν να δώσουν έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Είναι αναγκαίο λοιπόν, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην εσωτερική λειτουργία των οργανισμών, αλλά και ικανοποίηση των πελατών να εφαρμοστούν οι αρχές που πρεσβεύει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Για να είναι επιτυχής η υλοποίηση της φιλοσοφίας αυτής, καλούνται οι επιχειρήσεις να τη συνδυάσουν με μία ακόμη έννοια που δεν είναι άλλη από τη Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων. Ο ρόλος του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού είναι μείζονος σημασίας, καθώς αναλαμβάνει δράση σχετική με θέματα των ανθρώπινων πόρων της μονάδας. Συγκεκριμένα συμβάλλει στην ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα μίας οικονομικής μονάδας. Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναπτύσσονται θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και την επιλογή του προσωπικού. Η θεωρητική ανάλυση αφορά τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια», καθώς στον κλάδο αυτό επιδιώκεται να επικεντρωθεί η ερευνητική διαδικασία που έπεται. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος όπου διατυπώνονται ο σκοπός της μελέτης, οι ερευνητικές υποθέσεις, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, ενώ αναπτύσσονται συμπεράσματα.
Abstract:This study was written in the frames of postgraduate program “Administrative science and Public Management” at Panteion university. In this particular study there is an effort of analyzing the relationship between Total Quality Management, Human Resource Management and the way that an equitable personnel selection is possible to lead the enterprise to an achievement of quality. Nowadays the competition in the field of economy is intense. The enterprises in order to achieve the competitive advantage, give accent in quality of the produced products. Therefore it is necessary, so that effectiveness and efficiency are achieved in the internal operation of the organisms but also satisfaction of the customers, the principles of Total Quality Management to be applied. In order to be successful the enterprises are obliged to combine it with Human Resource Management. The role of the department of Human resources is major, while undertakes action that is connected to the enterprise’s personnel. In particular it contributes in the equitable exploitation of human potential, which constitutes decisive factor for the success and the viability of economic unit. The present study is developed in two parts. Firstly the bibliographic examination is presented, where are developed subjects with regard to the Total Quality Management, the Human Resource Management, but also the selection of personnel. The theoretical analysis concerns the four first units. In the fourth and last unit the group “Hellenic Petroleum” is presented, while in this branch is focused the inquiring process that follows. It follows the second part where are formulated the aim of study, the inquiring affairs, the methodology that were used. Finally the results that resulted from the research are commented, while are developed conclusions.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 123-126
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KolliakouTh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο