Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και οι ευέλικτες μορφές εργασίας: θεσμικό πλαίσιο και εμπειρική προσέγγιση
Τίτλος:The impact of thw economic crisis on labour market and the flexible forms of employment: institutional framework and empirical approach
Κύρια Υπευθυνότητα:Γερασίμου Παναγιώτα Π.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Οικονομική κρίση, απασχόληση, ευελιξία με ασφάλεια, ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Economic crisis, employment, flexicurity, flexible forms of work
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία, έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση,δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις ευέλικτες μορφές εργασίας και το ρόλο που αυτές έχουν όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης. Στόχος είναι η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της οικονομίας, σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας. Είναι πλέον γνωστό, πως τα τελευταία χρόνια (2009-2017), η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από πολύ αυστηρά προγράμματα λιτότητας,τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από υπερφορολόγηση, όσο και από μεγάλη μείωση δαπανών και κυρίως κοινωνικών δαπανών. Τα επόμενα χρόνια, καλείται να παρουσιάσει πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα,γεγονός που θα λειτουργήσει ακόμη πιο ασφυκτικά στην Ελληνική Οικονομία, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη δυσκολία να καλύψουν τις φορολογικές και δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανάλωση.Έτσι ο τραπεζικός τομέας με τη σειρά του θα είναι πολύ δύσκολο ως και αδύνατον να επαναποκτήσει την φερεγγυότητά του. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το οικονομικό περιβάλλον , στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια για μια απλή και σύντομη παρουσίαση του ιστορικού της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (δεδομένου ότι έχει αναλυθεί εκτενώς σε πολλά συγγράματα, εργασίες και άρθρα), η οποία πυροδότησε την παρούσα μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες τις μακροχρόνιες εσωτερικές παθογένειες της και επιδείνωσε δραματικά το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμοί της ευελιξίας της απασχόλησης και αναλύονται οι μορφές της. Σκοπός είναι να παρουσιαστούν αυτές οι μορφές ολοκληρωμένα αλλά και να δοθεί παράλληλα η πραγματική τους διάσταση.Για παράδειγμα, γνωρίζουμε αναμφισβήτητα, πως ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που δηλώνεται ως μερικώς απασχολούμενο, στην πραγματικότητα απασχολείται πλήρες οκτάωρο και πολλές φορές και υπερωριακά, χωρίς τις αντίστοιχες απολαβές και ασφαλιστικές εισφορές.Επίσης, παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ευελιξίας για τους εργοδότες και τους εργαζομένους Πολύτιμη κρίνεται και η παρουσίαση της πορείας του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο αλλά και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ελλάδας και γι αυτό επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στo δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πώς μπορεί να κινηθεί και πως κινείται νομοθετικά η Ελλάδα στα εργασιακά θέματα,ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα υπό το αυστηρό καθεστώς των μνημονίων και της διαρκούς επιτήρησης από τους Θεσμούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται εμπειρικά στοιχεία που αφορούν τους ρυθμούς μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας, της Ευρωζώνης και των χωρών μελών οικονομικής προσαρμογής(2009-2016), τις κατά κεφαλήν δαπάνες για λειτουργίες κοινωνικής προστασίας,την περιστολή των μισθολογικών δαπανών,τη μεταβολή των δημοσίων επενδύσεων και της απασχόλησης, την ποσοστιαία μεταβολή μισθωτής εργασίας, τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, εναλλακτικούς δείκτες ανεργίας στην Ελλάδα, την μακροχρόνια ανεργία, το βαθμό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, ποσοστά μερικής απασχόλησης,την εξέλιξη μισθωτής εργασίας και ανέργων,την εισοδηματική ποιότητα, την εισοδηματική ανισότητα και το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα, την εργασιακή ανασφάλεια στην Ελλάδα και στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τους δείκτες νομικής προστασίας της απασχόλησης στην Ελλάδα, τους κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε.,την κατανομή των μισθών στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα,το ποσοστό πληθυσμού στο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ως προς την επαγγελματική κατάσταση, το ποσοστό των εργαζομένων ως προς τον τύπο της σύμβασης εργασίας και το χρόνο απασχόλησης τους, την ακούσια μερική απασχόληση στην Ελλάδα,τον αριθμό απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης, φύλο, ηλικία, ώρες εργασίας και μηνιαίες αποδοχές,προσλήψεις ανά μορφή σύμβασης, μετατροπές συμβάσεων πλήρους εργασίας σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Η Εμπειρική προσέγγιση γίνεται σ΄ αυτή την έκταση, αφενός για να μπορέσει να γίνει η διασύνδεση της οικονομικής πραγματικότητας με την αγορά εργασίας και αφετέρου γιατί το θέμα της απασχόλησης και των ευέλικτων μορφών εργασίας,που τόσο πολύ έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια,είναι πολυσύνθετη . Έτσι, για να προκύψουν συμπεράσματα και προτάσεις χρειάζεται μια ευρεία προσέγγιση. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα προκύψουν συμπεράσματα από τις προηγούμενες ενότητες, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας της απασχόλησης στην Ελλάδα.Βεβαίως στα συμπεράσματα αυτά δεν θα μπορούσαν να λείπουν κάποιες προτάσεις για βελτίωση της γενικότερης οικονομικής εικόνας, καθώς αυτή παρουσιάζει μια αμφίδρομη σχέση με την αγορά εργασίας.Όμως δεν είναι δυνατόν να προταθούν λύσεις για έξοδο από την οικονομική κρίση, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη έκταση και έρευνα και θα είχε απόκλιση από το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας εργασίας.
Abstract:This study has as its main purpose to evaluate the impact of the economic crisis on labour market, with special emphasis on flexible forms of employment and their role in combacting unemployment and increasing employment. The objective iw to assess the current state of the economy (especially the Greek Economy)in relation to the labour market. It is now Known that in the last years years (2009-2017), Greece is under very strict austerity measures which are characterized by both over-taxation and a large reduction in public expenditure and, above all, social costs. In the coming years, it is expected to make very high primary surpluses, which will work even more crammed the Greek economy, as Greek households will have greater difficulty in meeting their tax and dept obligations and an even greater difficulty in consuming. Thus, the banking sector in turn will be very difficult or impossible n acquired solvency. taking into account this economic environment, in the first chapter an attempt is made for a simple and brief presentation of the history of the global economic crisis (as it has been discussed extensively in many textbooks, papers and articles) which triggered the current great crisis of the Greek economy, bringing to fruition all its long-standing internal pathogens and dramatically aggravated the living standards of Greek citizens. Subsequently, definitions of employment flexibility are presented and its forms are analyzed.The aim is to bring these forms completed and in parallel given the actual dimension. For example, we are undoubtedly aware that a large proportion of workers declared as part-time employees are in fact full-time and often overtime-free, without the corresponding earnings and insurance contributions. The advantages and disadvantages of flexibility for employers and workers are also listed. Valuable is the presentation of the course of the institutional framework of the labor market at European level and the current legislative framework of Greece which is why it was chosen to present sto second chapter of this work. It is very important to know how Greece can move and how Greece moves lawfully on labor issues, as a member of the European Union and even under the strict status of memoranda and constant supervision by the Institutions. The third chapter presents empirical data on the real GDP growth rates of Greece, the Eurozone and the member countries of economic adjustment (2009-2016), the per capita expenditure on social protection operations, the reduction of wage costs, public investment and employment, percentage change in employment, employment and unemployment rates, alternative unemployment rates in Greece long-term unemployment, employment rate in Greece, part-time employment, wage-earning and unemployed, income quality, income inequality and average income in Greece, job insecurity in Greece and OECD countries, legal employment protection indicators in Greece, minimum wages in the EU, wage distribution in the public sector and the private sector, the percentage of the population at the poverty line in Greece as regards the professional ITUATION, the percentage of workers in the type of employment contract and their working time, the number of employees per sector of economic activity, size of business, gender, age, working hours and monthly earnings, recruitment by contract, conversion of full-time contracts into flexible forms of employment. The Empirical Approach becomes this extent in order to make the link between the economic reality and the labor market and, on the other hand, the question of employment and flexible forms of work that has so far occupied the scientific community in recent years, is complex. So, to arrive at conclusions and proposals, a broad approach is needed. In the fourth and final chapter, conclusions will be drawn from the previous sections as well as suggestions for improving the image of employment in Greece. Of course, these conclusions could not lack some suggestions for improving the overall economic picture as it presents a two- relation to the labor market. However, it is not possible to propose solutions for getting out of the economic crisis, as this would require far greater scope and research and would deviate from the scope and purpose of this pape
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 114-123
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_GerasimouPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο