Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαχείριση των αποβλήτων: ασύμμετρη απειλή ή λάθος εκτίμηση; Η περίπτωση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και την ΕΕ
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλεξάκη, Ευγενία
Επιβλέπων:Παπαγιάννης, Δονάτος Ι.
Θέματα:
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την εξέταση της διαχείρισης των στερεών κατά κύριο λόγοαποβλήτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο με απώτερο στόχο την αλλαγή τηςοπτικής με την οποία αντιμετωπίζονται τα απόβλητα. Προς το σκοπό αυτό χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της διαδικασίας της διαχείρισης, αλλά και δίνονται οι αναγκαίοιορισμοί για την κατανόηση της εργασίας αυτής συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της ίδιας τηςδιαχείρισης. Επίσης, αναφέρονται οι επιμέρους κατηγορίες των αποβλήτων και τα είδη αυτών, ενώγίνεται λόγος για τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και τα Αστικά Στερεά Απόβλητα, τα οποία θααπασχολήσουν ιδιαίτερα την παρούσα εργασία. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια πιο εκτενής αναφορά στα στάδια της διαχείρισης, απότην αποκομιδή των αποβλήτων, δηλαδή τη συλλογή και μεταφορά τους, μέχρι και την επεξεργασία τους.Περιγράφονται οι εναλλακτικές μέθοδοι για την επεξεργασία και συγκεκριμένα η θερμική επεξεργασία, ηβιολογική επεξεργασία και η υγειονομική ταφή, εκτός της ανακύκλωσης που αναλυθεί σε επόμενοκεφάλαιο. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε σχετικά με την αποκομιδή ζητήματα, όπως είναι ηπροσωρινή αποθήκευση, οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης, καθώς και το Πνευματικό Σύστημα Συλλογής καιΜεταφοράς και ο καθαρισμός των ακτών και των οδών. Έπειτα, τα επόμενα δύο κεφάλαια αφορούν τη νομική ρύθμιση της διαχείρισης τόσο σε ευρωπαϊκόεπίπεδο όσο και σε εθνικό αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το γενικό καιειδικό ενωσιακό νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση, ιδιαίτερα την Οδηγία – πλαίσιο για τααπόβλητα, αλλά και τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό. Από την άλλη, το τέταρτοκεφάλαιο αναφέρεται στο εθνικό νομικό πλαίσιο, τους υπεύθυνους για τη διαχείριση φορείς, στιςεφαρμοζόμενες μεθόδους, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αναφορικά με τηδιαχείριση. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στην εναλλακτική διαχείριση καιανακύκλωση των αποβλήτων τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ελλάδα. Αρχικά,γίνεται λόγος για την έννοια και τα οφέλη της ανακύκλωσης, τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν,τις ειδικές περιπτώσεις ανακύκλωσης, καθώς και τις μεθόδους για τη διαλογή των ανακυκλώσιμωνυλικών. Στη συνέχεια αναφέρεται το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο για την εναλλακτικήδιαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή τηςπορείας και της εφαρμογής της ανακύκλωσης στη χώρα μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισηςπου λειτουργούν, αλλά και με μερικά παραδείγματα καλών πρακτικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη συγγραφή της μελέτης αυτής, καθώςκαι κάποιες προτάσεις αναφορικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκε ότι υφίστανται στην Ελλάδα σεσχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων.
Abstract:The current study aims to examine the management of solid waste mostly at both national andEuropean level with a view to changing the perspective which treated waste. For this purpose thestudy is divided into five chapters. In the first chapter, the concept of process management is analyzed,but also are given the necessary definitions for the understanding of this work, including the definition ofthe management. Furthermore, there are mentioned the sub-categories of waste and the types of them,while there are references to the European Waste Catalog and Municipal Solid Waste, which will beaddressed in the present work. In the next section there is a more comprehensive reference to the stages of the management, from thedisposal of waste, meaning the collection and transportation, up to and their treatment. The alternativemethods for the treatment of waste are described, particularly the incineration, the biological treatmentand the landfill, while the recycling will be analyzed in a following section. Additionally, reference ismade in issues relevant to the collection, such as temporary storage, transfer stations, and the pneumaticwaste conveying systems, as well as the cleaning of the coasts and the roadways. Then, the next two chapters concern the legal regulation of management both at European and nationallevel respectively. In particular, the third chapter describes the general and specific European legalframework for the management, particularly the waste framework Directive, but also the priorities of theUnion in this field. On the other hand, the fourth chapter deals with the national legal framework, theservices that are responsible for the management of waste, the methods which are used, and also theproblems the country faces with regard to the waste handling. The fifth and final chapter refers exclusively to alternative management and recycling of waste inEuropean as well as in national level. Initially, the meaning and the benefits of recycling, the materialsthat can be recycled, the special cases of recycling and the methods for the sorting of recyclable materialsare discussed. In continuance, the European and national legal framework for alternative wastemanagement and recycling are explained. The chapter ends with a description of the route and theimplementation of recycling in Greece through the systems of alternative management that operate in itand with some examples of successful actions being applied by public and private services. Finally, the conclusions that were drawn during the writing of this study are quoted and somesuggestions are referred with respect to the problems that were found in the country in relation to wastemanagement.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 147-154
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_AlexakiEu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο