Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Διαχρονική εξέλιξη της αστυνομίας του δήμου: διοίκηση-νομική προσέγγιση
Τίτλος:Intertemporal evolution of the municipality police administrative: legal approach
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαστρογιάννης, Βασίλειος Δ.
Επιβλέπων:Μαρκαντωνάτου-Σκάλτσα, Ανδρομάχη
Θέματα:Αστυνομία -- Ελλάδα
Δημοτικές υπηρεσίες -- Ελλάδα
Δημοτικές υπηρεσίες -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
Police -- Greece
Local government -- Greece
Local government -- Law and legislation
Municipal services -- Greece
Municipal services -- Law and legislation -- Greece
Keywords:Δημοτική αστυνομία, νομολογία, διοικητική προσέγγιση, νομική προσέγγιση
Municipality police, case law, administrative-legal approach
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η κοινωνία από τα πρώτα στάδια της συγκρότησής της προσπάθησε να δημιουργήσει θεσμούς που θα εξασφάλιζαν την ομαλή κοινωνική συμβίωση μεταξύ των μελών της. Η Αστυνομία του Δήμου λειτουργεί ήδη από την αρχαιότητα, αλλά με πιο συστηματικό τρόπο ξεκινάει από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, διέρχεται τη βυζαντινή, παραμένει κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και εξακολουθεί κατά τους επαναστατικούς χρόνους και ιδίως στους επιγενόμενους που σηματοδότησαν την απαρχή της συστάσεως του ελληνικού κράτους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερα, τα αιτήματα της σύγχρονης εποχής είναι τόσο επιτακτικά, που μολονότι ενόψει των μνημονιακών υποχρεώσεων επιχειρήθηκε η κατάργηση του σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας περιστολής των εξόδων του δημοσίου τομέα, ο αχός της απουσίας της ήταν τόσο δυνατός που μόλις εντός ολίγων μηνών από της καταργήσεώς της επανασυστήθηκε. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η ιστορική, νομοθετική, διοικητική, νομολογιακή και οπωσδήποτε διεξοδική παρουσίαση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας μετά προτάσεων βελτίωσης με στόχο την ορθότερη και δικαιότερη λειτουργία της . Θετική συγκυρία, εξ επόψεως νομικού ενδιαφέροντος, απετέλεσε κατά τη συγγραφή της παρούσης η απροσδόκητη νομοθετική κατάργηση του θεσμού αυτού και η επαναφορά της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα να μνημονευθούν και να μελετηθούν τα ανακύψαντα ζητήματα που θα συμβάλουν και στη θεμελίωση του προτεινόμενου σχήματος λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας ως ξεχωριστού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ανεπηρέαστου από την εξουσία των Δημάρχων. Στα πλαίσια των προτάσεων παρουσιάζεται και μία βάση στρατηγικού σχεδίου πάνω στην οποία μπορούν να ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια, αναλόγως την ιδιαιτερότητα κάθε Δήμου, ενώ παρατίθενται ορισμένες συμπερασματικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η συμβολή της εγκαθίδρυσης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των δημοτικών αστυνομικών στη βαθμιαία αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας και της εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας. Τούτο, εξ άλλου, αποτελεί και τον κεφαλαιώδη σκοπό που θάλπεται από το θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας και επί του οποίου δομείται η ειρήνη και η δημοκρατία στα κράτη.
Abstract:Society from the earliest stages of its constitution sought to create institutions which ensured the smooth social coexistence among its members. The Municipal Police already works from ancient times but in a more systematic way it starts from the Roman Empire, passing the Byzantine, remains during the period of the Ottoman rule and continues during the revolutionary years and especially to the following years which marked the beginning of the establishment of the Greek State up to the present day. In particular, the demands of modern times is so urgent, that despite the fact that abolition of the Municipal Police was attempted due to memorandum obligations, as part of broader efforts by the public sector costs, the sound of its absence was so strong that just within few months of its abolition, it was reestablished. Purpose of the present research is the historical, legislative, administrative, jurisprudential and certainly thorough presentation of the Municipal Police institution with proposals for improvement in order to operate in an enhanced and more equitable way. Momentum, in terms of legal interest, during the writing of this research, was the unexpected legislative abolition of the institution and the reestablishment shortly. This allowed to mention and study the issues raised that will contribute to the foundation of the proposed way of operation of the Municipal Police as a separate legal entity of public corporation unaffected by the power of mayors. In the framework of the conclusive suggestions, a base of a Strategic Plan is presented on top of which individual operational plans can be incorporated and developed, depending in the particularity of each Municipality. Furthermore, are listed some more conclusive suggestions, including the contribution of the establishment of trust between the public and the Municipal officers in the gradually changing attitude of the local society and the consolidation sense of security. This moreover is also the fundamental purpose that is covered by the Institution of Municipal Police on top of which Peace and Democracy is built on the states.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 353-361
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7DID_MastrogiannisVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο