Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Από την διεθνή κρίση στην κρίση της αγοράς εργασίας της Ελλάδας: εμπειρική διερεύνηση.
Τίτλος:By global crisis to the crisis of labour market in Greece: εmpirical research
Κύρια Υπευθυνότητα:Σακελλάρης, Ευάγγελος Κ.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος
Θέματα:Ανεργία -- Έρευνα -- Ελλάδα
Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, 2008-
Unemployment -- Research -- Greece
Global Financial Crisis -- 2008-
Keywords:Ανεργία, οικονομική, παλινδρόμηση, δημοσιονομική, χρέος.
Unemployment, financial, regression, fiscal, debt.
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η απασχόληση, η αγορά εργασίας και η ανεργία είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2008, η επενδυτική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(Η.Π.Α.)-Lehman Brothers-ανακοινώνει τεράστιες απώλειες. Την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008 κηρύσσει πτώχευση. Ήταν η αρχή του τέλους. Την επόμενη ημέρα οι φόβοι εντάθηκαν. Η ρευστότητα εξαφανίστηκε. Τα επιτόκια χτύπησαν «κόκκινο» και γενικότερα στην διατραπεζική αγορά κυριάρχησε φόβος αλλά και πανικός. Η χρηματοπιστωτική κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) ήταν γεγονός. Η εν λόγω κρίση έλαβε διαστάσεις «επιδημίας». Επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη προσδιορίζει την εννοιολογική σημασία της οικονομικής κρίσης ξεκινώντας από τους οικονομικούς κύκλους. Εν συνεχεία περιγράφει τις παρελθούσες κρίσεις τα τελευταία εκατό χρόνια, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της, στις χρηματοπιστωτικές. Καταδεικνύει τις αιτίες αλλά και τις προσπάθειες αποφυγής της κρίσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εστιάζει στις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας τόσο στη «πηγή» του προβλήματος όσο και ενδεικτικά στις πρώτες χώρες της Ευρώπης και της Ευρωζώνης που επλήγησαν. Επιχειρείται διεξοδική ανάλυση στα δημοσιονομικά της χώρας μας, από την μεταπολίτευση έως σήμερα, επικεντρώνοντας στα ποσοστά ανεργίας στους μακροχρόνιους ανέργους αλλά και στους νέους προ και μετά κρίσεως. Συμπεραίνεται η «κακή» δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος –προ κρίσεως με αναλαμπές την περίοδο ένταξης στο ενιαίο νόμισμα-και την ταχεία άνοδο της ανεργίας φθάνοντας περί του 28% την περίοδο συγγραφής της μελέτης. Παρατίθενται εμπειρικές έρευνες και προβλέψεις – όσ’ αναφορά την αγορά εργασίας -σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο και γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των εννοιών της απασχόλησης και της ανεργίας. Επιπλέον, επισημαίνεται η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αγορά εργασίας και οι ενέργειες ενίσχυσης της. Τέλος, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences), επιχειρείται μια προσέγγιση του χρόνου ανεύρεσης εργασίας σε εγχώριο επίπεδο επικεντρώνοντας στις μεταβλητές- παράγοντες που τον επηρεάζουν.
Abstract:Employment, labour market and unemployment are concepts which are closely interlinked. On September 10th, 2008, Lehman Brothers, a United States of America (USA) Investment bank - announced huge losses. On Monday, September 15th, 2008, the bank declared bankruptcy. It was the beginning of the end. The next day fear intensified. Liquidity disappeared. Interest rates hit "red" and generally the interbank market was dominated by fear and panic. The financial crisis in the United States of America (USA) was a fact. The crisis had taken “epidemic” dimensions. It expanded rapidly in developed countries and then around the world, with dramatic effects on the banking system, businesses and particularly in the labour market. This research identifies the conceptual importance of the economic crisis, starting with the economic cycles. Then, it describes past crises in the last hundred years, focusing on the financial ones. Furthermore, it indicates the causes and efforts to prevent the crisis at global and European level. Also, this research focuses on the impact of the labour market, at the "source" of the problem, as well as on the inflicted countries of Europe and the Eurozone. A comprehensive analysis of the fiscal policy of our country is conducted, from dictatorship to present, focusing on long-term and youth unemployment, before and after the crisis. The 'bad' fiscal situation of Greece is concluded before the crisis, with positive glimpses in periods in which our country made efforts to become a member of the Eurozone and a rapid rise in unemployment - reaching at about 28% - at the time of writing this summary. Empirical research and forecasts are given concerning the labour market -both at global and national level - and also an attempt to clarify the concepts of employment and unemployment. Furthermore, noted an identification of the European strategy for the labour market and corresponding actions for strengthening it.Finally, using the statistical program S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences), attempted to approach the time of finding employment -at domestic level-focusing on the variables affecting it.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 255-269
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SakellarisEv application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο