Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αξιολόγηση προσωπικού. Μελέτη περίπτωσης: το στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας
Τίτλος:Staff evaluation. Case study: the Air Force Military personnel
Κύρια Υπευθυνότητα:Ιωαννίδη, Ευτυχία Ν.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Αξιολόγηση απόδοσης, στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, αξιολογών, αξιολογούμενος, έντυπα αξιολόγησης
Performance evaluation, Air Force military personnel, evaluator, evaluated entity, evaluation forms
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων είναι τομέας του ευρύτερου πεδίου της διοίκησης των επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σε επιστήμη που μελετά το προσωπικό ως περιουσιακό στοιχείο στο οποίο κάθε οργανισμός οφείλει να επενδύσει. Μία από τις κύριες λειτουργίες της είναι η αξιολόγηση της απόδοσης η οποία αποτέλεσε το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση της αποδοτικότητάς του. Είναι γνωστό ότι το σύστημα αξιολόγησης των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι ένα από τα παλαιότερα συστήματα αξιολόγησης, καθότι οι ΕΔ είναι από τις πρώτες υπηρεσίες που θέσπισαν την αξιολόγηση ως βασική και σημαντική διεργασία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης του στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής και ταυτόχρονα μαχητικής ικανότητας των στελεχών με απώτερο στόχο τη βελτίωση των ατομικών τους επιδόσεων προς όφελος του συνόλου. Αναφορικά με την αξιολόγηση του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, αυτή διέπεται από το καθεστώς που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην παρούσα μελέτη, με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνελέγησαν δεδομένα που σκιαγραφούν τη στάση των στελεχών της ΠΑ απέναντι στη διαδικασία της αξιολόγησης και αποτυπώνουν τις απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης με την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρησιμότητά της. Απώτερος σκοπός της εργασίας δεν είναι να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά να εντοπίσει τις αδυναμίες και να προτείνει βελτιώσεις για μια πιο αντικειμενική και ποιοτική διαδικασία, καθότι η αξιολόγηση όσο «παρεξηγημένη» και αν είναι, επ’ ουδενί δεν είναι περιττή και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημαντικότητά της.
Abstract:Human Resource Management is an area of the broader field of business administration which, in recent years, has increasingly been regarded as a science which studies personnel as an asset every organization must invest in. One of its main functions is to evaluate performance which is the most effective means of making better use of the available human resources while increasing their efficiency. It is well known that the evaluation system of the Armed Forces, and consequently of the Air Force, is one of the oldest systems as the AF is one of the first services that established evaluation as a fundamental and important process. The purpose of this dissertation is to describe the current evaluation system of the Air Force military personnel which aims to optimize the operational as well as the combat skills of executives with the ultimate goal of improving their individual performance for the general welfare. Regarding the evaluation of the civilian personnel of the Ministry of Foreign Affairs, it is governed by the status that applies to civil servants. The data that were collected through the research carried out in the present study, using questionnaires, outline the attitude of AF executives towards the evaluation process and express their views on the effectiveness of the existing evaluation system by drawing conclusions on its usefulness. The ultimate purpose of this dissertation is not to change the existing evaluation system of the Air Force, but to identify weaknesses and propose improvements for a more objective and qualitative process since the process of evaluation, ‘misunderstood’ as it may be, is by no means superfluous and its importance cannot be disputed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 80-82
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_IoannidiE_7120M014.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο