Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου δημοσίων και στρατιωτικών μονάδων υγείας
Τίτλος:Εvaluation of the Internal control system of public and military health units
Κύρια Υπευθυνότητα:Μάνος, Ιωάννης Γ.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:Δημόσια υγεία -- Λογιστική
Ιατρική οικονομική
Public health -- Accounting
Medical economics
Health services administration
Keywords:Eσωτερικός έλεγχος, Μονάδες Υγείας, Λογιστική
Internal Control, Health Units, Accounting
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης σε συνδιασμό με τον περιορισμό των οικονομικών πόρων που διατίθενται στον τομέα της υγείας, καθώς και της απαίτησης για διασφάλιση της διαφάνειας, ακεραιότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας, ο οποίος έχει θεσπιστεί από το έτος 2011, έρχεται να βελτιώσει την εικόνα τους με την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Δημοσίων και των Στρατιωτικών Μονάδων Υγείας, ενώ γίνονται και προτάσεις για την βελτίωσης του. Τα αποτελέσματα εξήχθησαν για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας με την βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών ερευνών και από εμπειρική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, ενώ για τις Στρατιωτικές Μονάδες Υγείας μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τα οικονομικά όργανα. Τα συμπεράσματα για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας είναι ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος και η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος φαίνεται να λειτουργούν σε ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά από ποιοτικά στοιχεία εξάγεται ότι υπάρχουν περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και συγκεκριμένα: α) Πλήρη εφαρμογή του Λογιστικού σχεδίου και ιδιαίτερα της αναλυτικής λογιστικής, διότι παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι Διοικήσεις να μην έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων, β) βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των προμηθειών, για την εφαρμογή των προβλεπομένων ορθών διαδικασιών προμηθειών και εξάλειψη των έκτακτων διαδικασιών προμήθειας, που προκαλούν μεγαλύτερο κόστος και διαφθορά, γ) δημιουργία γραπτού καθηντολογίου, πλήρως ενημερωμένο. Τα συμπεράσματα για τις Στρατιωτικές Μονάδες Υγείας είναι ότι: α) η βασική αδυναμία αφορά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης που είναι το απλογραφικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, β) σημαντική αδυναμία είναι ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες λόγω προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων υπάρχει αδυναμία καταγρα-φής όλων των στοιχείων κόστους. γ) οι προηγούμενες αδυναμίες έχουν ως επακόλουθη συνέπεια την μη σύνταξη πλήρων οικονομικών καταστάσεων, δ) ο τομέας των προμηθειών παρουσιάζει όμοια προβλήματα με αυτά των Δημοσίων Μονάδων Υγείας και τελευταίο ε) η μη ύπαρξη οργανωμένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβαθμίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο, διότι εξαντλείται με τον λειτουργικό έλεγχο των προϊσταμένων των τμημάτων.
Abstract:The phenomena of corruptness and misconduct in combination with the restriction of economic resources at the health sector , as well as the requirement for guarantee of transparency, integrity and obligation of account those who manage public funds , the operation of Internal Control in the Health Units , that has been established by year 2011, comes to improve their image with the handling of incidents of mala-dministration. The aim of the present thesis is the evaluation of the Internal Control of the Military and Public Health Units, and made suggestions for improvement. The results exported for the Public Health Units with the bibliographic review of relative researches and empirical research through questionnaire, while for the Military Health Units through personal interviews from financial institutions. The conclusions on the Public Health Units are that the internal Control and implementation of double entry bookkeeping accounting system they appear to function in a relatively satisfactory level, but from qualitative elements it is exported that there is room for great improvement and namely: a) Full implementation of the Accounting Plan and in particular the cost accounting because there is a serious delay, so that the Administration does not have the necessary information for decision making , b) improvement of internal control in the sector of supplies, with application of forecasted equitable processes of supplies and elimination of emergency procurement procedures , where cause bigger cost moreover corruptness, c) creating written job description, fully updated. The conclusions for the Military Health Units that are: a) the basic weakness concerns the accountant system of follow-up that is the simple entry bookkeeping accounting system, that does not correspond in the needs, b) important weakness is that his Completed Informative System Military Hospital, while it has major possibilities for improvement because problems of communication between the sub systems exists weakness of recording of all cost elements , c) previous weaknesses have as a consequence the subsequent non-compile complete financial statements , d) the sector of supplies presents similar problems with these Public Units of Health and finally e) the not existence of organized Unit of Internal Control it downgrades the Internal Control, because it is exhausted with the functional control of heads of departments.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 141-148
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_ManosIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο