Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα: το «ψυχολογικό συμβόλαιο» των δημοσίων υπαλλήλων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες του ειαίου συστήματος κινητικότητας (Ν.4440/2016)
Τίτλος:The management of human resources in the public sector: the "psychological contract" of public servants and their participation in the procedures of the unified mobility system (Law 4440/2016)
Κύρια Υπευθυνότητα:Ανδρέου, Μαρία Σ.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιοι υπάλληλοι, ψυχολογικό συμβόλαιο, ρήξη και παραβίαση ψυχολογικού συμβολαίου, πρόθεση αποχώρησης, Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (N.4440/2016)
Human recourses management, public employees, psychological contract, psychological contract breach and violation, turnover intention, Unified Mobility System (Eniaio Systima Kinitikotitas-Ν.4440/2016)
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ένα από τα θέματα που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση είναι και η διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Οι συμπεριφορές που αναπτύσσονται στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων επιδρούν στην εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών και δη των Δημόσιων Υπηρεσιών. Για την ερμηνεία των συμπεριφορών και τη μελέτη των συνεπειών που αυτές επιφέρουν στον Οργανισμό, έχει αναπτυχθεί η έννοια του «Ψυχολογικού Συμβολαίου», δηλαδή το σύνολο των πεποιθήσεων που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με ό,τι προσδοκούν να λάβουν και να προσφέρουν ως αντάλλαγμα στον εργοδότη τους. Όταν ο εργαζόμενος εκτιμά πως έχει επέλθει ρήξη και παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου, με άλλα λόγια, δεν εκπληρώνονται οι υποσχέσεις που είτε ρητά είτε υπόρρητα είχε ανταλλάξει με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, τότε μπορεί να εκδηλώσει ποικίλες αρνητικές συμπεριφορές αλλά και να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Η επιλογή ενός δημοσίου υπαλλήλου να μετακινηθεί οικειοθελώς περνά μέσα από τη διαδικασία της λεγόμενης Κινητικότητας. Για τη χώρα μας ο Ν.4440/2016 δημιούργησε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης των διαδικασιών οικειοθελούς μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων από φορέα σε φορέα˙ το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Η επιλογή ενός υπαλλήλου να αποχωρήσει έχει αρνητικές συνέπειες για τον φορέα από τον οποίο μετακινείται, κι έτσι με τροποποιήσεις του αρχικού νόμου 4440/2016 (με πιο πρόσφατη τον ν.4829/2021, άρ. 20) τέθηκαν προϋποθέσεις που ουσιαστικά περιορίζουν τη δυνατότητα μετακίνησης των υπαλλήλων. Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της Κινητικότητας από την οπτική των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των συνεπειών που έχει στους φορείς προέλευσης η εθελοντική μετακίνηση των υπαλλήλων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης που συνδέει την εκπλήρωση του ψυχολογικού συμβολαίου των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα με την πρόθεση παραμονής τους στον οργανισμό και τη μη εκπλήρωση (ρήξη και παραβίαση) του ψυχολογικού συμβολαίου με την πρόθεση αποχώρησης από την θέση εργασίας τους. Επιπλέον, εξετάζει τον βαθμό επιρροής της ηλικίας των εργαζομένων και της συνολικής τους προϋπηρεσίας στην πρόθεση αποχώρησης. Περαιτέρω, επιχειρείται η διερεύνηση της στάσης των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στις επιλογές που τους παρέχει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) και την εμπιστοσύνη στο νέο αυτό σύστημα, που από την αρχική του εφαρμογή με τη θέσπιση του Ν.4440/2016 μέχρι σήμερα έχει δεχτεί συνεχείς τροποποιήσεις και έχει περιορίσει το εύρος των δυνατοτήτων για μετακίνηση είτε εισάγοντας εξαιρέσεις είτε τροποποιώντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων. Για την απάντηση στα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα διεξήχθη μικρής έκτασης ποσοτική έρευνα σε δείγμα 42 δημοσίων υπαλλήλων (Ν=42). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το 50% των δημοσίων υπαλλήλων δηλώνουν ότι το ψυχολογικό τους συμβόλαιο εκπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 2% «καθόλου». Επίσης, οι νεότεροι ηλικιακά εργαζόμενοι είναι πιο επιρρεπείς σε μετακινήσεις, ενώ στους εργαζόμενους με μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία (>30 έτη) στο δημόσιο εκμηδενίζεται η τάση αποχώρησης από τη συγκεκριμένη θέση εργασίας τους. Το ΕΣΚ χαίρει την εκτίμηση του 74% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
Abstract:One major concern of public administration is how to manage public sector’s human resource. Human relations in work organizations affect their functioning. In order to identify the meaning as well as the consequences of actions that employees show inside an organization, the notion of “Psychological Contract” can be very helpful. The term “Psychological Contract” refers to the system of beliefs an employee holds about what he/she expects to give and take as an exchange to his/her employer. When an employee perceives this contract has been breached or violated, in other words when the promises exchanged either explicitly or implicitly between the two parts have been broken, this can lead to many negative job attitudes and work behaviors, even the decision to leave. Turnover intention for Greek public employee goes through the procedure called “Mobility” (Kinitikotita). The law 4440/2016 created a unified frame concerning all kinds of voluntary mobility for public employees˙ The Unified Mobility System (ESK). Since his/her decision to leave has negative consequences for the organization of origin, a series of amendments to the firstly implemented law made restrictions on employees who wanted to participate in the ESK mobility system. This study examines the subject also from the employees’ and the organization’s view. The purpose of this study is to investigate the relationship between the public employees’ psychological contract fulfilment and their intention to stay in their organization or leave if they encounter a breach and a violation of their psychological contract. It also examines the influence of employees age and tenure on their turnover intention. Furthermore, this study aims to identify the stance that public employees keep towards the ESK mobility system and if they trust it due to imposed restrictions of participation in the mobility procedures. In order to answer all the questions above a quantitative survey was conducted in a sample of 42 public employees. The results show that 50% of public employees feel that their psychological contract is being fulfilled in a high level and 2% is not all fulfilled. Younger employees are more inclined in mobility while employees whose tenure in public sector is over 30 years their turnover intention is annihilated. Finally, the Unified Mobility System (ESK) is accepted by 74% of the participants. In the end, limitations of this study are mentioned and suggestions for future research are made.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 121-133
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_AndreouMa_7121M017.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο