Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξέλιξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως πολιτική απασχόλησης: συστήματα υλοποίησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Τίτλος:The development of continuing vocational training as employment policy: implementation systems in the context of co-funding by the European Social Fund
Κύρια Υπευθυνότητα:Αναγνώστου, Ανδρονίκη Δ.
Επιβλέπων:Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.
Θέματα:
Keywords:Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, Συστήματα κατάρτισης, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Continuing Vocational Training (CVT), Training Systems, Active employment policies, Operational Programme
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ανεργία αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο και επίκαιρο ζήτημα, ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα ποσοστά ανεργίας λόγω των συνθηκών που δημιούργησαν η δημοσιονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν αυξηθεί δραματικά. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ως πεδίο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την καταπολέμηση της ανεργίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τη δεκαετία του 1980 για να αναδειχθεί σταδιακά μαζί με την εκπαίδευση σε πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, και τα συστήματα τους σε κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της δημόσιας πολιτικής προϋποθέτει τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη και λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα επιτρέψουν τη σύνδεση του μέτρου της ΣΕΚ με την αγορά εργασίας για την επίτευξη του σκοπού της σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος του κράτους για τον σχεδιασμό, τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής της καθώς και τη χρηματοδότηση της είναι πρωταρχικός. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως ενεργητική πολιτική απασχόλησης, συνδέθηκε με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη συγχρηματοδότηση της από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση της επίδρασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) και των ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στη διαμόρφωση των συστημάτων υλοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα, εξετάζεται η διαμόρφωση της στρατηγικής και των παρεμβάσεων για την υλοποίηση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση την υποχρέωση εναρμόνισης της εθνικής πολιτικής με την ευρωπαϊκή, η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών εφαρμογής της και αποτιμάται η αποτελεσματικότητα της αναφορικά με τον κύριο στόχο της, τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Από την ανάλυση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και που είχαν ως κεντρικό άξονα τις παρεμβάσεις ΣΕΚ, μολονότι στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης η ευρωπαϊκή πολιτική παρέχει, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τη δυνατότητα προσαρμογής των συστημάτων στις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους, σε εθνικό επίπεδο, τα συστήματά της δεν μπόρεσαν να αυτονομηθούν προσαρμοζόμενα στην ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής. Οι εγγενείς αδυναμίες όπως διαμορφώθηκαν διαχρονικά και οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν: την απουσία ή την ανεπάρκεια της λειτουργίας κατάλληλων δομών και εργαλείων για την παρακολούθηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας, την εστίαση στα ποσοτικά αποτελέσματα της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων έναντι της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και εν τέλει την απουσία μέτρησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της στην αύξηση της απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας.
Abstract:Unemployment is an extremely complicated and topical issue, especially nowadays that unemployment rates have dramatically increased due to the conditions brought by the financial crisis and the economic recession. Continuing Vocational Training (CVT) as a policy area of the European Union and Greece to combat unemployment has been particularly important since the 1980s. Over the years, CVT has gradually become a pillar of European employment policy alongside education, and their systems have been considered crucial to its effective implementation. Effective implementation of this public policy requires the creation of an appropriate institutional framework as well as the development and operation of those mechanisms that will allow the link between the CVT measure and the labour market, aiming at coupling of supply and demand for labour. In this respect, the role of the state in designing, structuring, organising and operating CVT’s implementation mechanisms, as well as funding it, is primary. In Greece, the development and evolution of CVT as an active employment policy, was connected with the country’s accession to the European Community and the funding resources of the European Social Fund (ESF). The purpose of this paper is to examine the impact of the Operational Programmes of the Community Support Frameworks (CSFs) and the National Strategic Reference Frameworks (NSRFs) that were co-funded by the ESF, in the formulation of CVT’s implementation systems. In particular, it is considered the formulation of the strategy and interventions for the implementation of CVT in the framework of each Operational Programme, on the basis of the country’s obligation to harmonize the national policy with the European one, the shaping of its institutional framework and mechanisms for its implementation, and the assessment of its effectiveness with regard to its main objective of linking it to the labour market to combat unemployment. From the analysis of the Operational Programmes that have been implemented in Greece to date and which had as the central axis the CVT interventions, it is revealed, that although in the field of education and training European policy provides, on the basis of the principle of subsidiarity, the possibility for the systems to be adapted to the specificities of each Member State at national level, the systems of CVT in Greece could not become autonomously adaptive in the Greek reality in the context of a national policy. The inherent weaknesses as developed over time and which still exist today include: the absence or the inadequacy of suitable operating structures and tools to monitor the needs of the Greek labour market, focusing on the quantitative effects of the absorption of Community resources over the quality of the provided training services and, ultimately, the lack of measurement of its implementation results in increasing employment and combating unemployment
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 102-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_AnagnostouAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο