Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Άνισο δίκαιο: η περίπτωση του Απαρτχάιντ (Κοινωνιολογικο-δικαιική Προσέγγιση)
Τίτλος:Unequal law: the case of apartheid (Sociology - law approach)
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζώη, Μαρία Δ.
Επιβλέπων:Καλτσώνης, Δημήτρης
Θέματα:
Keywords:Άνισο δίκαιο, Απαρτχάιντ, Νότιος Αφρική
Unequal law, Apartheid, South Africa
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε το φαινόμενο του «Άνισου Δικαίου» θέτοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Απαρτχάιντ. Οι διάφορες μορφές ανισότητας που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια μιας κοινωνίας, δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα, ούτε είναι ένα νέο φαινόμενο. Ωστόσο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Απαρτχάιντ εδράζει στο γεγονός πως αποτελούσε μια ιδιαίτερη μορφή ανισότητας, -από την άποψη πως αυτή δεν ήταν απλά αποτέλεσμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά την οποία δημιουργήθηκε ψαλίδα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, ή πήρε την μορφή του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της άρνησης εκ μέρους της κοινωνίας να αποδεχθεί μία μειονοτική ομάδα-. Το Απαρτχάιντ αποτέλεσε ένα πολιτικό και νομικό οικοδόμημα, μέσω του οποίου έγινε προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στην κοινωνική και οικονομική υπεροχή των λευκών μετά το πέρας της αποικιοκρατικής περιόδου. Προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό, οι πολιτικοί δρώντες της εποχής εκείνης δόμησαν την ιδεολογία του Απαρτχάιντ εντός ενός θεολογικού και ρατσιστικού πλαισίου, προκειμένου να δώσουν μια ευρεία αιτιολόγηση στον ισχυρισμό της φυλετικής υπεροχής των λευκών. Έτσι, στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ στη Δύση γινόταν μια προσπάθεια όλο και ποιο ρητής προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Νότια Αφρική τόσο οι ρατσιστικές ιδεολογίες όσο και η ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων ξεκίνησαν να παίρνουν τη μορφή νόμων του κράτους. Η αρχή της τυπικής ισότητας έμοιαζε να μην έχει καμία θέση στο σύνολο της νομοθεσίας του Απαρτχάιντ, ενώ η δικαιολόγηση που προβαλλόταν για την πρακτική αυτή, ήταν η ξεχωριστή ανάπτυξη των διάφορων φυλετικών ομάδων της χώρας. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας με την άφιξη των λευκών στη χώρα της Νοτίου Αφρικής έως και την περίοδο της δημιουργία της Ένωσης Νοτίου Αφρικής. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το χάσμα που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να επιβληθεί η μία έναντι της άλλης, ενώ παράλληλα θα δούμε και τους πρώτους νόμους που κατά μία έννοια αποτέλεσαν τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη του «Άνισου Δικαίου». Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τους λόγους που ώθησαν μια εκ των κοινωνικών ομάδων να θέσει ως επιτακτική ανάγκη την επιβολή της έναντι των άλλων, το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η ιδέα της πολιτικής του Απαρτχάιντ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό έγινε αποδεκτό και προωθήθηκε από πολιτικούς και άλλους φορείς. Περαιτέρω, στο κεφάλαιο τρία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την έννοια του «Άνισου Δικαίου» μέσα από την ανάλυση των νόμων του Απαρτχάιντ, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τόσο τον κοινωνικό αντίκτυπο των νομοθεσιών αυτών, όσο και την αντίδραση του καθεστώτος σε περιπτώσεις όπου εκδηλώθηκαν κινήσεις αγανάκτησης. Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια της εργασίας θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το πλέον απάνθρωπο πρόσωπο του Απαρτχάιντ, όπως αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και την πτώση του.
Abstract:In this study we will try to investigate the phenomenon of unequal Law "setting as example the case of Apartheid. The various forms of inequality that take place within a society, are no exception to the rule, nor is it a new phenomenon. However the particular interest in the case of Apartheid seated on the fact that constitute a particular form of inequality, -from the view that this was not just a result of social stratification in which created gap between rich and poor, or took the form of social exclusion due refusal on the part of society to accept one minority group-. Apartheid was a political and legal structure through which an attempt was made to follow up the social and economic superiority of whites after the colonial period. In order to make this possible, the political actors of the time have constructed the ideology of apartheid in a theological and racist framework in order to give a broad justification for the claim of racial superiority of whites. Thus, in the years that followed the end of World War II and while the West was an effort getting what explicit defense of human rights in South Africa both racist ideologies and inequality between social groups began to take the form state laws. The principle of formal equality seemed to have no place in all legislation of the Apartheid and the justification given for this practice was the separate development of the various racial groups in the country. In the first chapter we will try to look for the roots of social stratification which took place during the colonial period with the arrival of whites in the country of South Africa up to the time of creation of the South African Union. We will try to highlight the gap that developed between different social groups, and the effort made to enforce against each other, while we will see the first laws in a sense formed the basis for the later development of " unequal Law .Then, in the second chapter of this work we will try to highlight the reasons which led one of the social groups to put as imperative to enforce against the other, the ideological foundation upon which developed the idea of the policy of apartheid, and how in which it was accepted and promoted by politicians and others. Further, in chapter three will try to highlight the concept of "unequal Law" through the analysis of apartheid laws, while trying to highlight both the social impact of those laws, and the reaction of the regime where movements occurred indignation. Finally, the last two chapters of the work will try to highlight the most inhuman face of apartheid, as expressed by the late 1970s until the fall.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 135-138
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_ZoiMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο