Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος στο συνταγματικό και αστικό δίκαιο»
Τίτλος:"Prohibition of abusive exersice of right under Constitutional Law and civil law"
Κύρια Υπευθυνότητα:Δέπος-Τσαμούρης, Γεώργιος Δ.
Επιβλέπων:Χάνος, Αντώνιος
Θέματα:
Keywords:Κατάχρηση δικαιώματος, απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος, συνταγματικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, καλή πίστη, χρηστά ήθη, αποδυνάμωση δικαιώματος
Abusive exercise, right, civil law, constitutional law, goof faith
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος στο συνταγματικό και αστικό δίκαιο, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 25§3 και το άρθρο 281 ΑΚ αντίστοιχα. Στο δεύτερο κεφάλαιο του εγχειρήματος αναπτύσσεται η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στο συνταγματικό δίκαιο, υπό το πρίσμα της γενικής απαγόρευσης που εισηγείται ο συνταγματικός νομοθέτης. Ο χαρακτηρισμός του άρθρου 25§3 του Συντάγματος ως «ατελής» διάταξη, η μη πρόβλεψη κυρώσεων και η εννοιολογική ευρύτητα του, προκάλεσε τη διατύπωση διαφορετικών ακαδημαϊκών απόψεων και δικαστικών αποφάσεων. Ο ατομισμός του δικαιώματος υπό τη συνταγματική επίβλεψη οδήγησε στην αναφορά και ανάλυση ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων, ήτοι της απεργίας, της ελευθεροτυπίας και του «συνέρχεσθαι», όπως αυτά αντιμετωπίζονται νομολογιακά από τα δικαστήρια της χώρας. Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας πραγματεύεται το θέμα της κατάχρησης δικαιώματος υπό το ιδιωτικό δίκαιο και συγκεκριμένα από το Αστικό Δίκαιο. Το άρθρο 281 ΑΚ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ερμηνευτική προσπάθεια κατανόησης της έννοιας της κατάχρησης και τους λόγους που την καθιστούν απαγορευμένη, ως ηθικά και κοινωνικά αποδοκιμαστέα συμπεριφορά. Επιπροσθέτως, με την αρωγή της πλούσιας νομολογίας, απαριθμείται μια σειρά περιπτωσιολογίας στους κλάδους δικαίου, που αποδεικνύει τη διαφορετική εννοιολογική μορφή της κατάχρησης, κυρίως ως αποδυνάμωση δικαιώματος ή αντιφατική συμπεριφορά ή κακόβουλη συμπεριφορά. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η παράλληλη εφαρμογή και των δυο νομικών διατάξεων κυρίως σε δικαιώματα που αφορούν τις ιδιωτικές σχέσεις των μερών. Στην ερμηνευτική ζυγό τίθενται από τη μια η υπεροχή του Συντάγματος ως θεμελιώδους νόμου και από την άλλη η ενότητα του δικαίου που επιτρέπει την αλληλεπίδραση δικαίου. Ίσως τελικά, η κατάχρηση ακολουθεί την άποψη ότι το δίκαιο είναι ένα ανακυκλούμενο σύστημα κανόνων που αυτοδιορθώνεται.
Abstract:The core of this dissertation is presented through the analysis of the abusive exercise of right under Constitutional and Civil Law, prohibition of which are respectively stated in article 25§3 of Hellenic Constitution and article 281 of Greek Civil Law. Under the second chapter of the paper, analysis, regarding the abusive exercise of right under Constitutional Law is assigned. The article’s 25§3 characterization as “lex imperfecta”, the absence of any sanctions and it’s wide meaning, have caused an academic debate and a variety of court decisions. The individualism of the right, under its constitutional perspective, had led to the analysis and criticism of specific individual rights, such as the right to strike, freedom of press and the right of association. The third chapter is dealing with the abusive exercise of right under private law and more specifically under the aspect of Greek Civil Law. The provisions of article 281 of Greek Civil Code plays a significant role to the interpretation of what an abusive exercise of right reflects. The above article is that of outmost importance, as it denotes the reasons, why the abusive exercise of right is not socially accepted as immoral act, and thus is prohibited. Furthermore, due to the huge variety of caselaw, an analysis of case study is available under different law aspects, which show the different meaning of abusive exercise, especially that of right’s weaking or contradictory behavior or malicious act. The fourth chapter presents the parallel implementation of these two provisions, dealing with the rights which belong to the private sphere of the parties. Constitution’s supremacy, as fundamental law, is set under researcher’s point of view, while unity of law is a theory, which allows legal interaction between constitutional and civil law. In conclusion the prohibition of abusive exercise of right may be better illustrated through the perspective that the law is a recycling legal system, which is always correcting itself.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 82-85
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_Depos-TsamourisGe_7120M0341.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο