Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Ηλεκτρονικό εμπόριο: η προοπτική της διαδικτυακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κλειδί σωτηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
Κύρια Υπευθυνότητα:Κολλιόπουλος, Γεώργιος
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να επισημάνει την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ, στα πλαίσια της «Νέας ή Διαδικτυακής οικονομίας». Μέσα από έρευνες που αντικατοπρίζουν την σημερινή κατάσταση, και το νομικό καθεστώς που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, θα εξεταστεί, ποιες είναι οι παθογένειες και ποιες οι ευκαιρίες, του διαδικτυακού εμπορίου για τις ΜΜΕ. Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη και διαρθρώνεται σε 4 κεφάλαια.Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, επιχειρεί μια συνοπτική εισαγωγή στην έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τοποθετώντας την στο γενικότερο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Στις ενότητές που ακολουθούν θίγονται ζητήματα που αφορούν στη προσπάθεια ορισμού και της αποσαφήνιση της έννοιας του Ηλεκτρονικού εμπορίου, από εκείνη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και η εξέλιξή του, μέσα από την ιστορική αναδρομή του. Πρόσθετα καλύπτονται θέματα τα οποία αφορούν, τους τύπους, τις αρχές που το διέπουν, τα κύρια συστατικά του, δηλαδή τους εμπλεκόμενους εταίρους σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου, τα πεδία εφαρμογής του, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται της επιχειρηματικής του διάστασης, για τη καλλιέργεια ενός πνεύματος προβληματισμού, ο οποίος θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια.Το δεύτερο κεφάλαιο, αποσκοπεί στη παρουσίαση των ΜΜΕ και πως αυτές ορίζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με στόχο την κατανόηση του ρόλου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και της χρήσης του, από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επιχειρείται στο κεφάλαιο αυτό μία προσπάθεια απόδοσης της βαθύτερης έννοιας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα θετικά που προσφέρει σε μια Μ.Μ.Ε., καθώς και τα προβλήματα που αν ξεπεραστούν θα έχουμε ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάπλωση του. Είναι αναντίρρητο όμως, ότι το σύγχρονο αυτό είδος εμπορίου, κρύβει και κινδύνους και προκλήσεις που δεν θα μπορούσε να παραληφθούν, γιαυτό παρατίθενται και στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν παράγοντες επιτυχίας για τις Μ.Μ.Ε.Το τρίτο κεφάλαιο, επιχειρεί τη παρουσίαση και την εξέταση των βασικών πτυχών του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και συγκεκριμένα η οδηγία 2000/31/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 131/2003, με στόχο τη θέσπιση ενός συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στο πλαίσιο της Ε.Ε. Πρόσθετα θα γίνει αναφορά στους στόχους, τους οποίους θέτει η οδηγία καθώς και η συσχέτιση της με την εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή καθώς και τις υποχρεώσεις που θέτει η οδηγία προς τα κράτη μέλη. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, θα παρουσιαστούν επίσημα στοιχεία για την διαδικτυακή οικονομία στην Ελλάδα και στην ΕΕ, με σκοπό την κατανόηση της σημερινής τους κατάστασης. Μέσα από τις έρευνες μέτρησης της διαδικτυακής οικονομίας, θα μπορέσει να γίνει αντιληπτό η πορεία της, έως και το 2011 και να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα, μέσα από τα οποία θα συνεπάγεται, σε ποιο βαθμό το διαδίκτυο και μέσα από αυτό το Η.Ε, έχει ενισχύσει το προφίλ των ΜΜΕ.Τέλος, επιχειρείται ένας συνολικός απολογισμός της προοπτικής της διαδικτυακής ανάπτυξης και της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατά πόσο αυτή η προοπτική, επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα αποτελέσει «κλειδί» σωτηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Abstract:This paper attempts to examine and to emphasize, the significance of Electronic Commerce for Greek and European SMEs in the internet economy, especially his contribution to small business firms for economic growth over the next few years. Through researches and studies that reflect the present situation, the legal regime concerning electronic commerce in Greece and Europe, this study will examine its advantages and the opportunities it offers for SMEs.Electronic commerce or e-commerce, is a term for any type of business, or commercial transaction that involves the transfer of information across the Internet. It covers a range of different types of businesses, from consumer based retail sites, through auction or music sites, to business exchanges trading goods and services between corporations. It is currently one of the most important aspects of the Internet to emerge. E-Commerce has several advantages and disadvantages as indicated in this paper. The studies show us that the Greek SME’s using it for advertising, business-to-consumer and business-to-business transactions, they encounter several challenges. Also this paper attempts to prove, that the SME’s if they start to use e-commerce professionally, very soon they will have the opportunity to overcome the challenges and exploit the opportunities presented by e-commerce.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 109-114
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_KolliopoulosGe_7110M008.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο