Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθµού στο πλαίσιο του προγράµµατος Καλλικράτης και δυνατότητες ανάπτυξης µέσω συγκριτικής αξιολόγησης δεδοµένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
Κύρια Υπευθυνότητα:Κονταρά, Γεωργία
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός, η συνοπτική παρουσίαση βασικώνσηµείων της τελευταίας διοικητικής µεταρρύθµισης στη χώρα µας και συγκεκριµένατης αιρετής περιφέρειας, αφετέρου οι ανάδειξη των δυνατοτήτων αναπτυξιακήςτροχιάς που δίνονται στις αιρετές περιφέρειες, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνετε σύντοµη ιστορική αναφορά στις διοικητικές δοµές τηςΕλλάδας από τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής της ως ανεξάρτητο κράτος,προκειµένου να σχηµατοποιηθεί στον αναγνώστη ο τρόπος και το πλαίσιοδηµιουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η δοµή του θεσµού του δευτέρου βαθµούτοπικής αυτοδιοίκησης. Εµφατικά θα παρουσιαστούν τόσο ο τρόπος εφαρµογής καιη διάρθρωση όσο και οι αρµοδιότητες της αιρετής Νοµαρχίας. Στόχος του δεύτερουκεφαλαίου είναι η ανάδειξη της λειτουργίας της Τ. Α. δευτέρου βαθµού για να µπορείο αναγνώστης να κατανοήσει τη διοικητική διάρθρωση της χώρας, έτσι ώστε να είναισε θέση να παρακολουθήσει τις αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη νέα διοικητικήδιάρθρωση.Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναζητηθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που κρίνονταιαπαραίτητα στοιχεία της Τ. Α. δευτέρου βαθµού, τα οποία δεν απαντώνται στηνδιάρθρωση της Νοµαρχιακής δοµής και µπορούν να οδηγήσουν στην λεγόµενηΠεριφερειακή Ανάπτυξη. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι λόγοι που κατέστησαναναγκαία τη διοικητική µεταρρύθµιση του 2010.Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση του νέου διοικητικού σχήµατος.Θα εξεταστούν ζητήµατα νοµικά, αρµοδιοτήτων και οικονοµικής διάρθρωσης.Επίσης θα εντοπιστούν οι καινοτοµίες που εισάγει στην ελληνική τοπικήαυτοδιοίκηση το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Θα παρουσιαστούν οι αρµοδιότητεςαναπτυξιακού χαρακτήρα που έχουν µεγάλη σηµασία για τις τοπικές κοινωνίες.Στο πέµπτο κεφάλαιο θα γίνει ενδελεχής ανάπτυξη του εργαλείου της συγκριτικήςαξιολόγησης που αποτελεί τµήµα της διοίκησης ολικής ποιότητας. Θα αναπτυχθούνοι µορφές, οι τύποι και η διαδικασία εφαρµογής της συγκριτικής αξιολόγησης,προκειµένου να γίνει κατανοητή η χρησιµότητά της και η λειτουργίας της.Το έκτο κεφάλαιο απαρτίζεται από παραδείγµατα εφαρµογής συγκριτικήςαξιολόγησης και από δεδοµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που µπορούν ναχρησιµοποιηθούν ως βάσεις εφαρµογής στα πεδία των νέων αρµοδιοτήτων τηςαιρετής Περιφέρειας. [7]Τέλος, επισηµαίνονται όλα εκείνα τα προβλήµατα που ταλανίζουν την ελληνικήδηµόσια διοίκηση και δίδονται κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίαςτης, έτσι ώστε να µπορεί να είναι αποτελεσµατική η νέα διοικητική διάρθρωση.
Abstract:The present paper aims at a brief presentation of the main points of the recentadministrative reform in Greece and – more specifically – in the second-degree localgovernment. In the first chapter is presented a brief historical reference to theadministrative structure of Greece at the time of its recognition as an independentstate in order to perceive the reader how created the local government.The second chapter is devoted to the structure of the institution of second-degreelocal government. Not only the method of application but also the structure andresponsibilities of the Prefecture are presented. The aim of the second chapter is tohighlight the function of second-degree local government in order to help reader tounderstand the administrative structure of the country and follow the changes thatoccurred in the new administrative structure.Simultaneously, at the third chapter the characteristics that should have been usedas essential elements of second-degree local government are defined.Τhe fourth chapter is about the reform of the state with the establishment of theelected Region and the abolition of the elected Prefecture. The reasons thatprompted this administrative reform, and the innovations introduced in the Greeklocal authorities are highlighted as well as the legal framework, the competences andeconomic structure. Also the authorities that enable the economic developmentwhich are of great importance for the local communities are analyzed.The fifth chapter is a thorough presentation of benchmarking tool which is part oftotal quality management (TQM). Types and methodologies of benchmarking arepresented in order to clarify the application.The sixth chapter consists of examples of benchmarking from the European Union,which can be used as a basis to unfold the possibilities of the new local governmentauthorities.Finally, problems which have beset the Greek public administration are discussedand solutions are presented under the new structure.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 80-89
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_KontaraGe_7110M005.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο