Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Επιτήρηση και ποινική καταστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την ελληνική δικαιοταξία
Τίτλος:Surveillance and punishment in the European Union, in relation to the Greek legal system
Κύρια Υπευθυνότητα:Αθανασιάδης, Αθανάσιος Δ.
Επιβλέπων:Κριτσέλη, Ευγενία Α.
Θέματα:Ποινικό δίκαιο -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ποινική δικαιοσύνη, Απονομή της -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Criminal law -- European Union countries
Criminal justice, Administration of -- European Union countries
Keywords:Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, αντεγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθρώπινα δικαιώματα
European criminal law, criminal policy in EU, human rights
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία απόπειρα σκιαγράφησης των εξελίξεων στο χώρο του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, στον ευαίσθητο τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής που ευρύνεται ολοένα εγείροντας έντονο προβληματισμό σε όσους διακονούν τις εθνικές δικαιοταξίες. Προηγείται η σκιαγράφηση των πηγών του νομικού μας πολιτισμού όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, με άξονα αναφοράς τη διαπλοκή του εθνικού δικαίου, με κεντρικό πυλώνα το Σύνταγμα, με τα σχετικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Ακολουθεί, στο δεύτερο μέρος, μία κατά το δυνατό κατατοπιστική θεώρηση για τις τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής στη χώρα μας αλλά και διεθνώς (προπάντων δε στα Δυτικά συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης), ιδίως όσον αφορά τους διάφορους κινδύνους που αναφύονται στην πράξη από πολιτικές για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Κίνδυνοι που συνυφαίνονται με ένα φλέγον ζήτημα, για τις εθνικές και υπερεθνικές δικαιοταξίες, ισορρόπησης μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, ιδίως στην εποχή μας με την έξαρση των νέων τεχνολογιών και τις πολλαπλές δυνατότητες που απορρέουν από τη διόγκωση της (οικονομικής κυρίως) παγκοσμιοποίησης, όπου φαίνεται σαφώς να υπερέχει και να υπηρετείται η ασφάλεια, σε βάρος πολλές φορές ατομικών ελευθεριών. Με αυτή την έννοια, η ανάλυση που ακολουθεί στο τρίτο μέρος επικεντρώνει, παραδειγματικά, σε έναν ιδιαιτέρως ευαίσθητο τομέα, αυτόν του κοινωνικού ελέγχου μέσα από πολιτικές ποινικής καταστολής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας σε αναστοχασμό για τη δυναμική των σχετικών εξελίξεων στο μέλλον μιας ΕΕ που ταλανίζεται σφοδρά από τον δημοσιονομικό, ιδίως, εκτροχιασμό πολλών κρατών μελών της. Θα δούμε, ειδικότερα, τη λειτουργία του ποινικού δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (1.12.2009) και προβλήματα που εγείρονται από τη νέα αυτή δικαιοπαραγωγική πολιτική που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη. Ο διαμορφούμενος χώρος ενός «ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου» εγείρει προβληματισμούς για το μέλλον μας -ας θεωρηθεί αυτή η μελέτη μικρή συμβολή στην κατανόηση του πολυδαίδαλου αυτού φαινομένου.
Abstract:In this study the author attempts to demonstrate ongoing issues around the criminal law in European Union (EU), based on the increasingly questioned and problematic balance between freedom and security in our democracies. It is an attempt on current developments in European criminal law, particularly in the sensitive field of criminal policy that widens increasingly, mainly approaching organized crime and terrorism. At the first part of the study, we refer to the foundations of our legal culture (both Greek and European), with regard to the multilevel protection of human rights through the Greek and European legislation. At the second part, we refer to current issues in criminal policy in our country and at European level, focusing on ongoing risks from crime prevention and suppression policies. At last, the third part of the study deals with the sensitive area of social control through law enforcement policies in the EU, calling for reflection on the future of the notorious ‘democratic deficit’ of EU. The entry into force of the Lisbon Treaty (1.12.2009) has changed the framework and possibilities of the development of EU criminal law. In conclusion, this study centrally focuses on two issues in particular. The first question concerns what EU law principles and policies drive or decide the EU’s involvement in criminal law. Afterwards, we identify the core principles of a democratic European criminal law (as derived from the basic sources of European legal culture) in which we should insist nowadays.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 103-116
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_AthanasiadisAt.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο