Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Τίτλος:Alternative service networks in the Greek banking system
Κύρια Υπευθυνότητα:Κανδυλιώτη, Ελένη Π.
Επιβλέπων:Φίλος, Ιωάννης
Θέματα:
Keywords:Ψηφιακά κανάλια εναλλακτικών δικτύων, ηλεκτρονική τραπεζική, ΑΤΜ, κίνδυνοι των εναλλακτικών δικτύων
Self- service banking, internet banking, ATM, mobile banking, e- banking risks
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι συνεχείς εξελίξεις που υπάρχουν στην τεχνολογία τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και η παγκοσμιοποίηση των αγορών δημιουργήσαν οριστικές αλλαγές και νέες συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο. Η ηλεκτρονική τραπεζική από την πρώτη της εισαγωγή στον τραπεζικό κλάδο δημιούργησε νέα δεδομένα και φαίνεται πως όλο και περισσότεροι πελάτες την υιοθέτησαν στην καθημερινότητα τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του digital banking δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές όλο το εικοσιτετράωρο, να έχουν άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό τους προφίλ οπουδήποτε και αν βρίσκονται και να γλιτώνουν χρόνο και χρήμα. Οι εδραίωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής επομένως μέσω των διαφορετικών ειδών και της ευρύτερης ποικιλίας υπηρεσιών που διαθέτει αλλάζει τα δεδομένα και σε επίπεδο πελάτων αλλά και σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δημιουργώντας τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις εκάστοτε πλευρές. Οι ραγδαίες αλλαγές στον τραπεζικό κλάδο με την ταχύτατη εξέλιξη του νέου ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών πέρα από ευκολία και ταχύτητα εγκυμονεί και κινδύνους που θεωρούνται σημαντικοί και για τους χρήστες αλλά και για τους παρόχους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τα είδη των εναλλακτικών δικτύων τα οποία έχει στην διάθεσή τους ο πελάτης πλέον μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής και το πως αυτά έχουν πρακτική εφαρμογή. Στην συνέχεια, επιχειρείται η καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της χρήσης των εναλλακτικών δικτύων τόσο σε επίπεδο τραπεζών όσο και σε επίπεδο πελάτων καθώς επίσης και οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να βρουν αντιμέτωπες και τις δύο πλευρές. Επιπρόσθετα, παρατίθεται έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που αναλύσει την προτίμηση των πελατών ως προς τα είδη των εναλλακτικών δικτύων, το βαθμό ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον βαθμό επικινδυνότητας που θεωρούν ότι μπορεί να έχει καθώς και την άποψη τους για μελλοντική βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Τέλος, αναλύονται και συγκρίνονται τα συμπεράσματα με αναφορές σε άρθρα άλλων συγγραφέων.
Abstract:The continuous developments in technology over the last decades and the globalisation of markets have created definitive changes and new conditions in the banking industry. Since its first introduction in the banking industry, electronic banking has created new conditions and it seems that more and more customers have adopted it in their daily lives. The services offered through digital banking enable users to perform banking transactions around the clock, have instant access to their banking profile wherever they are and save time and money. The consolidation of e-banking therefore, through the different types and wider variety of services available, is changing the landscape both at the level of customers and financial institutions, creating the respective advantages and disadvantages for each side. The rapid changes in the banking industry with the rapid development of the new digital transformation of banks, in addition to convenience and speed, also poses risks that are considered significant for both users and providers. The purpose of this research is to present in detail the types of alternative networks available to the customer through online banking and how they have practical application. It then attempts to identify the advantages and disadvantages of the use of alternative networks at both bank and customer level, as well as the risks that both sides may face. In addition, a survey through questionnaires is provided to analyse customers' preference for the types of alternative networks, their level of satisfaction with the services provided, the degree of risk they perceive it to have and their views on future improvements to these services. Finally, the findings are analysed and compared with references to articles by other authors.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-73
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_KandiliotiEl_7120M105.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο