Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Επιχειρηματική υπευθυνότητα και ανθρώπινο δυναμικό
Τίτλος:Business responsibility and human resources
Κύρια Υπευθυνότητα:Βασιλάκη, Αργυρή Ι.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρηματική Υπευθυνότητα, ηθική ανθρώπινου δυναμικού
Human Resources Management, Business Responsibility, Human Resources Ethics
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και το Ανθρώπινο Δυναμικό. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια διερεύνηση της έννοιας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), η οποία αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης/ του οργανισμού με κύριο αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος και οι λειτουργίες της ΔΑΔ, ώστε να τονιστεί η σημαντικότητα του τμήματος αυτού, των καλών συνθηκών εργασίας και τα πλεονεκτήματα αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να αναλυθεί το εννοιολογικό πλαίσιο της Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας ως μια ανερχόμενη τάση που έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αποτελεί έναν όρο, με πολυδιάστατο περιεχόμενο, που εξελίσσεται διαρκώς, και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες. Επιπλέον, καθορίζεται και το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει. Επιλέγεται η συγκεκριμένη ροή ανάλυσης των θεμάτων, διότι κρίνεται απαραίτητο πως για την καλύτερη κατανόηση της υπευθυνότητας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει πρώτα να κατανοηθεί πλήρως ότι για την εξασφάλιση της επιτυχίας και της εξέλιξης μιας επιχείρησης το σημαντικότερο κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Στη συνέχεια, μέσα από έρευνα των απολογισμών μεγάλων εταιρειών που χαρακτιρίζονται από επιχειρηματική υπευθυνότητα παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες προσανατολισμένες στο ανθρώπινο δυναμικό. Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικής υπευθυνότητας να τονιστεί η αλληλουχία και η σύνδεση των εν λόγω εννοιών. Επίσης, να επιβεβαιωθεί η θεωρία σε συνδυασμό με τα πρακτικά παραδείγματα, να τονιστούν τα θετικά αποτελέσματα που έχει στην εξέλιξη των εργαζομένων σε όλους τους τομείς της ζωής τους, και κατά συνέπεια, στην επίτευξη και αύξηση των λειτουργικών, οργανωτικών και στρατηγικών στόχων της εκάστοτε επιχείρησης και τέλος, να προταθούν μέτρα βελτίωσης και εξέλιξης.
Abstract:This paper refers to Business Responsibility and Human Resources. The first chapter examines the concept of Human Resource Management (HRM), which is an integral part of the company/ organization with the main object of work being the management of the human factor. At the same time, the role and functions of HRM are examined, in order to emphasize the importance of this department, the good working conditions and their advantages. The second chapter attempts to analyze the conceptual framework of Business Responsibility as an emerging trend that has strongly attracted the interest of the international community. It is a term, with multidimensional content, that is constantly evolving, and is directly related to the prevailing social conditions. In addition, the institutional framework that governs it is defined. The specific flow of analysis of the issues is chosen, because it is considered necessary that in order to better understand the responsibility that companies must apply, it must first be fully understood that to ensure the success and development of a company the most important asset is its human resources. Then, through research of the accounts of large companies that are characterized by business responsibility, some actions that are oriented towards human resources are presented. The aim of this paper is through the analysis of Human Resources Management, the value of human resources and business responsibility to emphasize the sequence and connection of these concepts. Also, to confirm the theory in combination with the practical examples, to emphasize the positive effects it has on the development of employees in all areas of their lives, and consequently, on the achievement and increase of the operational, organizational and strategic goals of each company, and finally, to propose measures for improvement and development.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-84
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_VasilakiAr_7120M011.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο